Ondergrondse supermarkt in de buurt

Hoogvliet gaat de ondergrondse supermarkt in de wijk Lombok in Arnhem exploiteren. De Oosterbeekse projectontwikkelaar Arthur Armstrong heeft met de regionale supermarktketen een overeenkomst gesloten. De bouw moet nog dit jaar beginnen.

40.000 € extra

Wethouder Volkshuisvesting Gerrie Elfrink (SP) laat berekenen hoeveel geld het gaat kosten om het ophogen van grond voor het plan voor nieuwe woningen aan de Klingelbeekseweg in Arnhem te schrappen.

Uitstel van de aanleg van de aarden wal voor een nieuw hofje aan de Klingelbeekseweg in Arnhem zal direct tot schadeclaims leiden. Dat drukte wethouder Margreet van Gastel (VVD) bewoners maandagavond in de raadsvergadering in het stadhuis op het hart.

Archeologisch onderzoekVorig jaar waren de archeologen naar aanleiding van de bouwplannen op Hoogstede Klingelbeek al begonnen met een oriëntatie. Door proefsleuven te graven onderzochten ze of het terrein de moeite waard was om helemaal bloot te leggen. Ze vonden voldoende interessants om dat inderdaad te doen.

archeologische opgravingARNHEM - Bij de archeologische opgraving in het ge;bied Hoogstede-Klingelbeek in Arnhem zijn de sporen van een complete boerderij uit de periode na 1500 aangetroffen. De plaatsen waar eens de houten palen van de boer;derij en schuren stonden en waarmee erven werden afgebakend, zijn blootgelegd in het gele zand. De boerderij stond in de buurtschap Klingelbeek. Elders in het gebied zijn sporen van een boerenerf uit de periode van 800 tot 200 vóór Christus (de vroege - en middenijzertijd) gevonden. Ook die zijn herkenbaar aan de verkleuring van de grond.

Eind oktober 2011 is de gemeente Arnhem begonnen met het archeologische onderzoek aan de Hoogstedelaan en Klingelbeekseweg. Hoogstede-Klingelbeek gaat door Hendriks ontwikkeld worden tot een woonbuurt van 118 woningen. Het is een glooiend gebied op de zuidelijke stuwwal van de Veluwe, gelegen aan de Rijn en Slijpbeek, waar vanaf de middeleeuwen een versterkt huis lag, de voorganger van landgoed Klingelbeek. Voorafgaand aan de start van de woningbouw worden nu archeologische werkzaamheden uitgevoerd in het grote plangebied. Daarbij zijn al 3000 sporen gevonden van bewoning en agrarisch gebruik. De gevonden restanten vertellen het verhaal van deze historische woonkern in Arnhem, van vele duizenden jaren geleden tot de Tweede Wereldoorlog.

Vuursteen
De oudste vondsten zijn vuurstenen werktuigen van duizenden jaren oud. Die dateren uit een periode dat mensen nog geen landbouw bedreven maar zich voedden met wat de natuur en jacht opleverde. De archeologen onderzoeken nog of de voorwerpen van vuursteen zijn gebruikt door jagers of verzamelaars die hier hun kamp hadden opgeslagen, of door de erosie van de grond zijn meegevoerd. Aan de hand van koolstofonderzoek van houtskool proberen zij de herkomstperiode te bepalen.
De opgravingen staan onder leiding van gemeentelijk archeoloog Martijn Defilet en projectleider archeologie Kasper van den Berghe. Het archeologische team is aangevuld met ingehuurde archeologen, vrijwilligers, amateurarcheologen van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) en studenten archeologie. Dagelijks zijn tien man in de weer om de sporen uit het verleden op te tekenen.

Doorgraven
De opgravingen gaan nog door tot april. Alle sporen en vondsten wor;den geregistreerd en naar het archeologische depot gebracht, om daar verder te worden bestudeerd. De opgravingsputten in Hoogstede-Klingelbeek worden daarna toegedekt voor de bouw van de woonbuurt op de plaats waar zo’n drieduizend jaar geleden al mensen woonden.