Tijdens de laatste ALV van de buurtvereniging (19 april j.l.) heeft de Werkgroep Borging Participatieresultaat (WBP) kort de stand van zaken weergegeven van de bouwplannen in onze wijk (dit verslag zal in de notulen terug te vinden zijn). Daarbij kwam aan de orde dat de bezetting van deze werkgroep aan de krappe kant is. Heb je interesse in en/of belang bij de komende bouwontwikkelingen en wil je actief betrokken zijn bij de toekomstige inrichting van de wijk geef je dan op als werkgroeplid of neem eens contact op met Remy ten Hoedt () of Ellis Withagen (). Je hoeft echt geen jurist of bouwkundige te zijn, alle hulp is welkom!

Voor meer info over de werkgroep, zie het onderdeel WBP op deze website.

Verder heeft de gemeente wat info over planning, komende werkzaamheden e.d. op haar website geplaatst. Klik hier.

TIP: wil je goed op de hoogte blijven van gemeentelijke informatie, meld je dan aan voor de z.g. Arnhem Mail. Dat kan via de website van de gemeente. Je kunt aangeven welke informatie je interessant vindt: openbare bekendmakingen, projecten e.d. De mail wordt elke woensdag verstuurd.

De termijn om bij de afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep te gaan tegen de beslissing tot vaststelling van het bestemmingsplan Hoogstede-Klingelbeek, is inmiddels verstreken. De Buurtvereniging heeft in samenwerking met de Werkgroep Borging Participatieresultaat (WBP) een beroepschrift opgesteld en ingediend.

Hier kunt u de tekst lezen.

De Werkgroep Borging Participatieresultaat (WBP) heeft 6 januari j.l. overleg gehad. Besloten is de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen het vastgestelde bestemmingsplan Hoogstede-Klingelbeek te onderzoeken en een beroepschrift (namens de buurtvereniging) voor te bereiden.

Iedere buurtbewoner kan ons daarover benaderen met vragen, opmerkingen en tips. Dit kan via .

wbpOp de website van de Gemeente Arnhem is de openbare bekendmaking met betrekking tot de ter inzage legging van het vastgestelde bestemmingsplan Hoogstede-Klingelbeek geplaatst. Onder andere van belang voor eventuele beroepstermijnen!

Bron (met volledige tekst): Gemeente Arnhem

Openbare bekendmaking van 29 december 2010 Rectificatie

Op 23 december j.l. is het bestemmingsplan "Hoogstede-Klingelbeek"en het besluit tot vaststelling van dit plan ter inzage gelegd. Nu is gebleken dat vanwege een technische storing op de website van "ruimtelijke plannen.nl" dit bestemmingsplan niet raadpleegbaar is. Daarom vindt opnieuw publicatie van de ter inzage legging plaats met ingang van 3 januari 2011.

Hieronder volgt de volledige tekst van de publicatie met aangepaste ingangsdatum.

Vastgesteld bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2010 gewijzigd heeft vastgesteld:

het bestemmingsplan "Hoogstede - Klingelbeek"

Dit bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling liggen met ingang van 3 januari 2011 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt op het stadhuis, loket BWL, Koningstraat 38. Het bestemmingsplan is met ingang van 3 januari 2011 ook via internet in te zien op www.arnhem.nl/bestemmingsplan (technische storingen voorbehouden).

Ellis Withagen
WBP