Uit: Klingelstee, nr. 64, december 2010

Zoals voorzitter van de buurtvereniging Remy ten Hoedt in de vorige Klingelstee (nr. 63) al aangaf, is in juni j.l. de 'Werkgroep Borging Participatieresultaat (WBP)' opgericht. Doel is, de naam zegt het al, ervoor te zorgen dat de resultaten uit het participatieproces met de gemeente van de afgelopen jaren vastgelegd en uitgevoerd worden. Deze resultaten komen tot uitdrukking in het bestemmingsplan en een convenant met aanvullende afspraken. De WBP heeft regelmatig overleg met de gemeentelijke projectleider over de stand van zaken in de plannen, het convenant en overige lopende zaken.

Inmiddels zijn in de WBP de volgende 'buurtgroepen' vertegenwoordigd: Groengroep, de Schutterij en de Volkstuinen, aangevuld met een aantal personen dat zich anderszins betrokken voelt bij het onderwerp. Leden zijn Leo Kaufman, Ellis Withagen, Ruud Kortland/Yvonne Meulendijks, Meindert Rudolphi, Will Kemna en, t/m het vaststellen van het convenant, Remy ten Hoedt.
Zie voor contactgegevens bij Bestuur en Commissies. Allen zetten zich in om tot een optimaal bouwresultaat te komen.

Dat dit laatste niet altijd eenvoudig is blijkt wel uit de perikelen rond de inhoud van het bestemmingsplan. Hier volgt een overzicht van wat zich de afgelopen tijd heeft afgespeeld.

Bestemmingsplanprocedure (bijna) afgerond
Het zal niemand ontgaan zijn: we zijn bijna aan het einde van een behoorlijk turbulente periode in een zeer bepalende fase van de nieuwbouwplannen in onze buurt. Deze fase betreft het vaststellen van het 'bestemmingsplan Hoogstede-Klingelbeek' en was turbulent omdat een aantal onderdelen in het concept plan, ondanks het doorlopen participatietraject, een onprettige verrassing vormde. Er zijn dan ook veel zienswijzen ingediend waarin men de bezwaren verwoord heeft.

Nadat het bestemmingsplan, inclusief de beantwoording van de zienswijzen, door het college ter vaststelling aan de gemeenteraad is voorgelegd, heeft de procedure er als volgt uitgezien:

  • 28 juni: eerste informatieve bijeenkomst gemeenteraad waarin de indieners van zienswijzen deze konden toelichten;
  • 7 september: gemeente organiseert een informatiebijeenkomst om een aantal pijnpunten uit het concept bestemmingsplan toe te lichten. Uit de ingediende zienswijzen bleek dit met name over de maximaal toegestane bouwhoogte van de woningen (12 m) en de vorm van het woonzorgcomplex te gaan (losse blokken in een carrévorm waarvoor meer grondoppervlak is gereserveerd dan verwacht). Architect Hans Been gaf aan waarom het noodzakelijk is hiervoor te kiezen waarop de in grote getale aanwezige buurtbewoners hun bezwaren nog eens duidelijk maakten. Tijdens het participatieproces zijn immers andere verwachtingen gewekt;
  • 13 september: tweede informatieve bijeenkomst gemeenteraad. Een deel van de gemeenteraad is kritisch maar wethouder
    Elfrink maakt duidelijk dat sprake is van een prachtig plan waarin de bouwhoogtes nu eenmaal nodig zijn, ook verwacht hadden kunnen worden en de periode van participatie en inspraak afgelopen is. Het wordt tijd eindelijk tot uitvoering van de plannen te komen;
  • 22 november: derde informatieve bijeenkomst gemeenteraad. Een aantal raadsleden heeft zich zeer goed verdiept in het onderwerp en vuurt kritische vragen af op de wethouder. Door de gestelde vragen, die zich nu concentreren op de bouwhoogte, wordt duidelijk dat de buurt op geen enkele manier had kunnen weten en verwachten dat de woningen tot 12 m hoog gebouwd mogen worden. Na afloop van deze bijeenkomst ontstaat het idee een handtekeningenactie te starten waaruit moet blijken dat het overgrote deel van de buurtbewoners zich verzet tegen deze bouwhoogte die niet overeenkomt met het participatieresultaat. Met name de bewoners van Hoogstedelaan 3-41 hebben veel tijd gestoken in het uitvoeren van deze actie. Uiteindelijk zijn ca. 250 handtekeningen verzameld.
  • 29 november: meningsvormende bijeenkomst gemeenteraad. Gemeenteraadsleden geven hun visie op het bestemmingsplan waarbij duidelijk wordt dat zeer waarschijnlijk een meerderheid het plan zoals het er nu ligt zal goedkeuren. Teleurstellend.
  • 13 december: de laatste bijeenkomst in het proces tot vaststelling van het bestemmingsplan. Enkele fracties (CDA, Pro Arnhem, Zuid Centraal, Trots en ChristenUnie) dienen nog een amendement in om de bouwhoogte van de woningen voor een deel van het projectgebied op max. 9 m stellen. Deze wordt niet aangenomen waarop gestemd wordt over het bestemmingsplan. Het wordt aangenomen met 35 stemmen voor en 3 tegen (Zuid Centraal)."

Nu het bestemmingsplan daadwerkelijk is vastgesteld zal zeer waarschijnlijk een aantal indieners van zienswijzen in beroep zal gaan bij de Raad van State. Dit zal in ieder geval voor vertraging in de uitvoering van de bouwplannen zorgen. Het is natuurlijk ontzettend jammer dat na een participatieproces met een door alle partijen geaccepteerd resultaat dit de uitkomst is. Daar kan ook de gemeente niet erg tevreden over zijn.

Verder is er nog geen duidelijkheid over de projectontwikkelaar. In de krant viel onlangs te lezen dat er negentien geïnteresseerden waren, maar over de concrete stand van zaken heeft de gemeente zich nog niet uitgelaten. Wanneer dus werkelijk gestart zal worden met de realisatie van de bouwplannen is ongewis.

Convenant + participatiereglement
Door de WBP is in overleg met de gemeentelijk projectleider hard gewerkt aan het opstellen van het convenant waarin afspraken uit het participatietraject, die niet in het bestemmingsplan passen, worden vastgelegd. Diverse betrokkenen zijn geraadpleegd om alle in het verleden gemaakte afspraken te achterhalen. Het maken van een tekst die voor alle partijen acceptabel is blijkt tijdrovend te zijn. Het stuk is nog niet vastgesteld maar we hopen dit binnenkort tot een goed einde te brengen.

Daarnaast wordt een z.g. participatiereglement opgesteld waarin afspraken staan over de verdere samenwerking met en relatie tussen de WBP en de gemeente. Het gaat dan om de onderwerpen van overleg, positiebepaling, te volgen werkwijze, verantwoordelijkheden en besluitvorming. Zodra beide stukken zijn vastgesteld zullen ze op de buurt-website geplaatst worden waar iedereen ze kan inzien.

Toestand projectgebied
Gelukkig zijn de werkzaamheden om de grond van het project-gebied van allerlei ongerief te ontdoen inmiddels afgerond. Dit schoonmaakproject, waarin diverse explosieven, veel asbest en zelfs een skelet zijn opgedoken, duurde langer dan gepland. Het gebied zag er onder het sneeuwdek van de afgelopen week wel aardig uit, maar in de regenachtige weken daarvoor was sprake van wateroverlast doordat de grond erg verzadigd is en het water niet goed kan opnemen.
Met de gemeente zijn inmiddels afspraken gemaakt over te nemen maatregelen om dit te voorkomen, door bijv. het inzaaien van het terrein met een speciaal voor koud weer geschikt grasmengsel en het aanleggen van een tijdelijk tegelpad vanaf het begin van de 'holle weg' naar de ingang van de speeltuin. Dit zal in de uiteindelijke situatie worden vervangen door een passende oude klinkerbestrating op de holle weg. Geitenwei en speeltuin blijven voorlopig op de huidige tijdelijke lokatie liggen, totdat in overleg tussen gemeente en WBP is bepaald wanneer de definitieve lokatie kan worden ingericht.

Subsidie steunpunt
Een knelpunt bij de realisatie van het steunpunt/buurthuisje was dat de subsidie die de buurtvereniging daarvoor had ontvangen moest worden uitgegeven en verantwoord vóór medio juni 2011. Anderzijds mochten we nog niet bouwen omdat het bestemmingsplan waarop het buurthuisje aangegeven staat nog niet goedgekeurd was. Bovendien moet nog bepaald kunnen worden wat het beste moment van bouwen van het huisje is in relatie tot de realisatie van de rest van het nieuwbouwproject. Het risico bestond dus dat de subsidie verloren zou gaan.
Om dit te vermijden heeft het bestuur van de buurtvereniging een brief naar verantwoordelijk wethouder Kok gestuurd, inmiddels is daar antwoord op ontvangen: vanwege de bijzondere omstandigheden wordt uitstel van de verantwoording van de subsidie voor het steunpunt verleend. Die moet nu worden ingediend twaalf weken na afloop van de bouw, waarbij nog bepaald is dat de bouw een jaar mag duren. Er is geen begin-of einddatum meer genoemd. Daarmee is een goed resultaat bereikt waarmee de buurt tevreden mag zijn.

Namens de WBP, Ellis Withagen, Hoogstedelaan 51