wbpOp de website van de Gemeente Arnhem is de openbare bekendmaking met betrekking tot de ter inzage legging van het vastgestelde bestemmingsplan Hoogstede-Klingelbeek geplaatst. Onder andere van belang voor eventuele beroepstermijnen!

Bron (met volledige tekst): Gemeente Arnhem

Openbare bekendmaking van 29 december 2010 Rectificatie

Op 23 december j.l. is het bestemmingsplan "Hoogstede-Klingelbeek"en het besluit tot vaststelling van dit plan ter inzage gelegd. Nu is gebleken dat vanwege een technische storing op de website van "ruimtelijke plannen.nl" dit bestemmingsplan niet raadpleegbaar is. Daarom vindt opnieuw publicatie van de ter inzage legging plaats met ingang van 3 januari 2011.

Hieronder volgt de volledige tekst van de publicatie met aangepaste ingangsdatum.

Vastgesteld bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2010 gewijzigd heeft vastgesteld:

het bestemmingsplan "Hoogstede - Klingelbeek"

Dit bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling liggen met ingang van 3 januari 2011 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt op het stadhuis, loket BWL, Koningstraat 38. Het bestemmingsplan is met ingang van 3 januari 2011 ook via internet in te zien op www.arnhem.nl/bestemmingsplan (technische storingen voorbehouden).

Ellis Withagen
WBP