wbp-arnhemDoor allerlei omstandigheden heeft het sinds juni even geduurd voor er weer een overleg met de gemeente was, eigenlijk te lang. Veel te bespreken dus; hier volgt verslag.

Aanwezig: Leo Kaufman, Ruud Kortland, Remy ten Hoedt en Ellis Withagen (verslaglegging) namens de WBP en Theunis Kalsbeek namens de gemeente Arnhem

Afwezig: Meindert Rudolphi

Stand van zaken bouwproject

  • In het Hoogstedehof dienen nog 4 woningen gebouwd te worden. Eén is verkocht, één bijna. De voortgang van deze verkoop bepaalt de start van de bouw.
  • De planning van de aanleg van het openbaar gebied ter hoogte van de 6 parkappartementen van het Hoogstedehof heeft veel vertraging opgelopen. Intussen is wel begonnen in het gebied tussen Hoogstedehof en aansluiting met de Hoogstedelaan. Aanleg van de verhardingen is waarschijnlijk midden oktober klaar.
  • De 6 parkappartementen worden half oktober opgeleverd.
  • De meeste woningen van Maïsveld ‘Noord’ (van ontwikkelaar Hendriks) zijn opgeleverd; er zijn er nog 3 niet verkocht.
  • De woningen van Maïsveld ‘Zuid’ zijn in de verkoop; er lijkt wel schot in te zitten en er is belangstelling, maar nog niets verkocht.
  • De vrije kavels op Maïsveld ‘Noord’ zijn nog niet verkocht.
  • Het woonzorgcomplex is opgeleverd en begin november worden de eerste bewoners verwacht.

Inrichting speelplek bij Geitenwei
Vanuit de gemeente is een voorstel gemaakt en uitgewerkt in een tekening. Deze wordt besproken. Een aantal bestaande speelelementen blijft gehandhaafd. Op de buurtwebsite en Facebook zal een oproep geplaatst worden: wie wil info ontvangen over dit plan en erover meedenken? Reageren graag voor 1 november a.s. naar mensen van de WBP of via

Vervolgens zal een bijeenkomst gepland worden voor bewoners waarbij gemeente een toelichting op het voorstel zal geven en bewoners kunnen reageren. Remy zal ook een aantal bewoners rechtstreeks polsen.

Voortgang buurtsteunpunt (huisje)
Meindert is hierbij betrokken maar nu niet aanwezig. Besloten wordt een aparte afspraak te plannen voor de WBP over dit onderwerp waar hij bij is.

Ontsluitingsweg Maïsveld
Op 15 oktober a.s. zal asfalt als noodverharding vanaf de Schutterij tot halverwege het weggetje van Kromkamp worden aangebracht. Op het overige deel van het Maïsveld zal tijdelijk (asfalt) of definitieve verharding (klinkers) worden aangebracht. De gemeente is hierover nog in overleg met Hendriks projectontwikkeling. De tijdelijke verharding wordt aangelegd i.v.m. nog te verwachten bouwactiviteiten. Na realisatie van de woningen, na verwachting over ca. 2 jaar, zal de definitieve verharding worden aangebracht. Kalsbeek zal nog de situatie op de kruising van deze weg met het Weggetje van Kromkamp en de afsluiting daarvan voor doorgaand verkeer checken.

Wateroverlast rond Hoogstedehof
Kalsbeek legt uit dat de wateroverlast zoals bij de extreme zware regenval afgelopen zomer een algemeen probleem is voor de gemeente Arnhem. Afgelopen juni zijn er op veel plaatsen problemen ontstaan. Daarnaast geeft hij aan dat de huidige inrichting van het openbaar gebied rond het Hoogstedehof nog niet de eindsituatie is. De wadi's zijn voor de bouw van de woningen al aangelegd waardoor het afwateringssysteem al wel functioneert. Met de definitieve inrichting en aanleg van groen zal de waterberging nog enigszins verbeteren. Ook geeft hij aan dat bij het ontwerp voor de waterberging in dit gebied uitgegaan is van maximaal een z.g. T10 bui + 10% extra, dat wil zeggen een zware regenbui die 1x / 10 jaar voorkomt. De bui in afgelopen juni was zwaarder een zeer uitzonderlijk. De gemeente is verantwoordelijk voor afvoer en waterberging van regenwater van het openbaar gebied; eigenaren van kavels zijn daarnaast verantwoordelijk voor de afvoer en waterberging op het eigen perceel. In het Hoogstedehof zijn dat inmiddels de huidige bewoners. Verder geeft Kalsbeek aan dat het verhalen van schade een verzekeringskwestie is.

WBP geeft aan dat de verwachting is dat zware buien zoals in juni vaker zullen voorkomen. De werkgroep vindt dat we actief moeten kijken welke afwaterings-verbeteringen nu nog mogelijk zijn. Zeker nu er nog percelen braak liggen en Hendriks nog aanwezig is.

Kalsbeek zeg toe:

  • Gemeente zal in ieder geval extra capaciteit realiseren in de wadi midden in het Hoogstedehof
  • Kalsbeek checkt binnen de gemeente of er n.a.v. de overlast in juni plannen zijn voor aanpassingen in de wijk Hoogstede-Klingelbeek.

Ruud oppert het idee een overleg te organiseren waarbij kennis verzameld en gedeeld wordt van diverse partijen over mogelijke verbeteringen : gemeente, ontwikkelaar Hendriks en betrokken bewoners. De situatie kan bekeken en beoordeeld worden. Ruud zal dit gaan opzetten.

Aansluiting Verbindingsweg en Klingelbeekseweg
Aansluiting is gerealiseerd waarna de bocht met voetpad door vrachtverkeer is beschadigd. Daarnaast is er overlast van zand op de weg door uitspoeling vanaf het talud.
Voor het herstel van de bocht is een ontwerp gemaakt. Naast de rijbaan zal in de bocht manouvreer ruimte worden aangelegd. Het voetpad zal in de bocht worden opgeschoven. Deze wordt besproken en zal door de gemeente uitgevoerd worden. Om verdere uitspoeling te voorkomen zal aan de oostzijde onderaan het talud grond met klei worden aangebracht. Na de winter zal het talud met wandelpad aan westzijde worden hersteld.

Hoek Rosandelaan en weg naar Hoogstedehof
Op de hoek ligt een klein stukje stoep dat vrij plotseling afgebroken wordt. Komt er aansluitend een loopzone o.i.d.? Kalsbeek zal dit checken.

Achterpad tussen Maïsveld en Hoogstedelaan 3-51 (vragen van bewoners)
Dit pad zou 4 m breed moeten zijn. Door afgravingen aan de zuidzijde van het pad is het pad op sommige plaatsen smaller. Is er teveel afgegraven?
Antwoord: Bij dit achterpad is het bestaande recht van overpad aangevuld met een openbare strook tot een breedte van 4 meter. De ontgraving van het talud op privé terrein heeft over een klein stukje de erfgrens overschreden. Dit zal hersteld worden bij de plaatsing van de damwand door ‘nieuwe’ bewoner. De kavels zijn door Hendriks verkocht met een natuurlijk talud. De nieuwe 2014-10, damwand bij achterpad Hoogstedelaanbewoners hebben het initiatief genomen een damwand te plaatsen. Deze zijn (deels) in opdracht van de nieuwe bewoners geplaatst door Hendriks. Op dit moment checkt de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) of de damwanden vergunningplichtig zijn. Dit gebeurt op basis van een handhavingsverzoek van bewoners Hoogstedelaan.

Wanneer komt het hekwerk met klimop als afscheiding tot achtertuinen van woningen aan Maïsveld?
Antwoord: Hendriksprojectontwikkeling dient dit aan te brengen. Het is onbekend wanneer uitvoering zal plaastvinden, dit kan pas als de inrichting van de kavels rond is, dat kan nog even duren.

Wat gaat er aan verdere inrichting gebeuren van die groenstrook? Beplanting, aanleg paadje?
Antwoord: niets, alles binnen de 4 meter zone blijft zoals het is.

Inrichting achterpad aan westzijde, aansluiting achterpad op (wandel)paden op Maïsveld: loopt pad door van Maïsveld naar Hoogstedelaan?
Antwoord: Een deel van het achterpad is openbaar gebied. Maar het paadje tussen Hoogstedelaan 25 en 27 en de zone van het bestaande recht van overpad is eigendom van particulieren met dus een recht van overpad. Dit is geen openbaar gebied. Het aan te leggen pad vanaf het Maïsveld zal conform het inrichtingsplan openbare ruimte pag. 34 worden aangelegd.

Garage kavel 15 Maïsveld (vraag bewoner)
In het bestemmingsplan is dit kavel ingetekend. Bedoeling is de garage ongeveer 2 tot 3 meter op te schuiven. Kan dit?
Antwoord: bewoner dient contact op te nemen met de ODRA, daar kan gecheckt worden of handhaving van de vergunning nodig is. Maar de bouw van deze garage zou ook vergunningvrij kunnen zijn.
Aanvulling Ruud: Volgens bestemmingsplan is de positie van een bijgebouw niet vastgelegd. Dit moet wel binnen de aangegeven zone blijven. Hierbij bestaat vrijheid van een paar meter naar links of naar rechts. Eventuele verkooptekeningen van Hendriks hebben hierbij volgens mij geen juridische status, maar geven enkel mogelijkheden aan.

Inrichting speelplek achter Hoogstedelaan 51-59
Wanneer gaat dit plaatsvinden?
Antwoord: nog niet bekend. Op zich hoeft niet op bouwactiviteiten gewacht te worden, maar er is nog niets opgestart voor deze speelplek.

Wat is hier gepland w.b. groen?
Antwoord: planten van fruitbomen. Er komt waarschijnlijk wel gelegenheid hierover mee te praten door bewoners.

Aansluiting verbindingsweg – Hoogstedelaan
Blijft een onoverzichtelijk punt. Auto’s uit Hoogstedelaan kunnen niet goed zien wat er van links uit de verbindingsweg komt en er wordt daar soms ook vrij hard gereden. De werkgroep dringt er sterk op aan dat de Gemeente nogmaals onderzoekt hoe hier een veiliger situatie kan worden gerealiseerd.
Antwoord: Kalsbeek zal nog eens checken met iemand van Verkeer van de gemeente.

Bericht Gelderlander over ‘Ombudsman: Arnhem heeft steken laten vallen bij wijk Hoogstede-Klingelbeek’
Het rapport van de Ombudsman is al in februari j.l. verschenen. Er zijn echter recent vragen over gesteld aan het College door raadsleden van het CDA en Groenlinks. Het College gaat daar schriftelijk op reageren. De antwoorden zullen beschikbaar komen via het digitaal raadssysteem van de gemeente.

Volgende overleg: 21 oktober a.s.