wbp-arnhemOok deze maand is de algemene voortgang van en rond de bouwwerkzaamheden besproken. Andere onderwerpen waren o.a. het definitief maken van de verbindingsweg, Weggetje van Kromkamp, voortgang Ondersteuningspunt en de jeu-de-boule-baan.

Aanwezig: Leo Kaufman en Meindert Rudolphi (verslaglegging) namens de WBP en Theunis Kalsbeek namens de gemeente Arnhem

Voortgang

Hofje
De inrichting van het openbaar gebied in het centrum, rond de wadi is gereed.
Volgende week vindt er overleg plaats tussen Hendriks en de gemeente Arnhem over de planning en uitvoering van de werkzaamheden van het openbaar gebied rond het appartementencomplex.
De betonnen platenbaan waar het bouwverkeer overheen gaat kan verwijderd worden wanneer de bestrating langs de eerste helft van de huizen achter de Hoogstedelaan (Het Maïsveld) gereed is. Dit betekent dat het bouwverkeer van de nog te bouwen woningen op het hofje via de Hoogstedelaan zal gaan.

Verbindingsweg
Op 7 en 8 juli wordt de verbindingsweg geasfalteerd en de knip op de Klingelbeekseweg aangebracht. Hierna wordt de verbindingsweg opengesteld voor het verkeer. Omwonenden zullen door de gemeente schriftelijk over deze werkzaamheden en de overlast worden geïnformeerd.

Weggetje van Kromkamp
In het verkeersbesluit staat aangegeven dat aan beide zijden van de kruising met Het Maïsveld palen geplaatst worden om het doorgaande snelverkeer te weren. Het is nog onduidelijk wanneer dit gebeurt i.v.m. de bouw van de huizen rond dit kruispunt. Afgewacht wordt hoe het verkeersgedrag zich ontwikkelt na de openstelling van de verbindingsweg. Aan het begin en einde van het weggetje van Kromkamp zullen tijdelijk verbodsborden voor doorgaand autoverkeer worden geplaatst.


Openbaar gebied

Mail Anneriek Gerritsen
Er heeft inmiddels overleg plaats gevonden met Anneriek. Er wordt een bord "doodlopende weg" geplaatst aan het begin van het hofje. Een deskundige van de gemeente Arnhem kijkt nog naar de opmerking over de lichtsterkte van de lantaarnpalen.

Gebiedje achter fam. Wolfenne
N.a.v. de vraag van de fam. Wolfenne, hoe het gebied grenzend aan hun achtertuin eruit komt te zien, vindt overleg plaats met functionaris van de gem. Arnhem.

Vergunningaanvraag Ondersteuningspunt
Nadat de Buurtvereniging en de Schutterij zich accoord hebben verklaard met de exploitatiekosten van het ondersteuningspunt kan de realisatie in gang worden gezet. Eerste stap is dan de vergunningsaanvraag. Theunis stelt voor deze voor te bespreken met een functionaris van de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Theunis geeft de naam door.

Afvoer grond kelder Ondersteuningspunt
Onder het ondersteuningspunt staat een kelder gepland van 6 x 4 x 2.20 mtr. = ruim 50 kuub zand dat of afgevoerd moet worden of in de omgeving verwerkt kan worden. Afvoeren kost geld en verwerken in de omgeving kan alleen wanneer de grond schoon genoeg is en ook toegepast kan worden. Theunis informeert of toepassing in het gebied kan plaats vinden en vraagt naar gegevens van het bodemonderzoek en geeft dit aan Meindert door.

Jeu de boulesbaan
De Drie Gasthuizen heeft de buurtvereniging benaderd met de vraag of de definitieve jeu de boulesbaan bij het nieuwe complex in het westgedeelte van het plan gerealiseerd kan worden. De gedachte achter de planning naast het ondersteuningspunt is dat op het ondersteunigspunt een verlichtingspunt wordt aangebracht om de baan te verlichten, deelnemers naar het toilet kunnen gaan en onder de overkapping op de bankjes kunnen zitten. De functie van het ondersteuningspunt is om alle bekende buurtinitiatieven te concentreren in het natuurlijk centrum van de buurt en te ondersteunen. Losweken van de jeu de boulesbaan doet afbreuk aan deze gedachte.
Afgesproken wordt dat de buurtvereniging dit overlegt met de jeu de boulesgroep.
Mocht besloten worden dat de jeu de boulesbaan verplaatst wordt naar de westkant dan is nader overleg nodig tussen gemeente, buurt en de Drie Gasthuizengroep. Nog onduidelijk is of verplaatsing binnen de verleende vergunningen e.d. mogelijk is.

Volgende overleggen

  • Het overleg van 16 juli vindt via de mail plaats vanwege de vele absenties i.v.m. vakanties.
  • Overleg in augustus wordt verplaatst naar 27 augustus.