wbp-arnhemIn het overleg van de WBP met de gemeente over de nieuwbouw en inrichting van het openbaar gebied deze keer veel aandacht voor de aanleg van de speelplaatsen in de wijk.

WBP – overleg gemeente, Theunis Kalsbeek
16 april 2014

Aanwezig: Remy ten Hoedt, Ellis Withagen (verslag), Theunis Kalsbeek, Robin Driessen (gemeente Arnhem, Beleid & Regie, Openbare Ruimte)
Afwezig: Leo Kaufman, Ruud Kortland, Meindert Rudolphi

Inrichting speelplaatsen
Robin Driessen van gemeente Arnhem is aanwezig om een toelichting te geven op het gemeentebeleid t.a.v. dit onderwerp.
Geldend is de 'Nota Ruimte voor de Jeugd (Spelennota) 2010-2020' uit 2009 en vastgesteld door de gemeenteraad. Daarbij geldt tevens het initiatiefvoorstel van Groenlinks over 'meer natuurlijke speelplaatsen'. Dit voorstel is aangenomen door het college van Arnhem.
Verder is van belang dat de gemeente streeft naar meer concentratie van speelplaatsen.

In Hoogstede-Klingelbeek zijn 3 locaties in het bestemmingsplan opgenomen voor de aanleg van speelplaatsen: de huidige speelplaats bij de geitenwei, het bestaande trapveld (nu niet in gebruik) en een nieuw aan te leggen locatie op het Maïsveld achter de huizen van Hoogstedelaan nrs. 49-59.

Buurtbewoners worden betrokken bij de inrichting.

  • Kalsbeek zal een inventarisatie van de huidige speeltoestellen laten maken;
  • Kalsbeek laat de groenontwerpster van de gemeente een eerste ontwerp maken;
  • Dit eerste ontwerp zal als voorstel/praatstuk aan de buurt worden voorgelegd;
  • De WBP bedenkt een manier om de buurt te betrekken.

Groenbeheer openbaar gebied
Kalsbeek heeft opdracht gegeven om de verplaatste bomen water te geven. Maar er is twijfel van omwonenden of dit ook gebeurt. Kalsbeek zal dit checken.
Het snoeien van de hagen wordt later dit jaar uitgevoerd.

Volkstuinen
Kalsbeek heeft de tenaamstelling voor het watertappunt van de buurtvereniging ontvangen. De gemeente is er direct mee aan de slag gegaan.
Huurcontracten: de buurtvereniging heeft een concept reglement opgesteld, de gemeente moet de tekst nog checken. Het huurcontract is in concept opgesteld door de gemeente, het moet nog verder afgehandeld worden.

Woonrijp maken: voortgang
Begin mei wordt gestart in het Hoogstedehof met de verhardingen (aannemer is Remmits). Voor die tijd zal ontwikkelaar Hendriks de wadi in het midden van de hof ontgraven.

Pad vanuit Hoogstedehof naar hoek Klingelbeekseweg en Hulkesteinseweg
Om het pad aan te kunnen leggen dient in het meest oostelijke deel van dit gebied een stuk grond van een particulier door de gemeente aangekocht te worden. Deze gaat echter niet akkoord wegens bezwaren tegen aanleg van het pad. Het pad zal zoals het er nu naar uitziet niet aangelegd worden.

Verkoop losse kavels Maïsveld ter hoogte van huizen van Hoogstedelaan nrs. 49-59
Het gaat om 7 kavels die in aanmerking komen voor particulier opdrachtgeverschap. Binnenkort worden ze aangeboden via internet, Vastgoedplein. Ontwikkelaars kunnen ook nog steeds aankopen.

Geluidsmaatregelen woning hoek verbindingsweg en Hoogstedelaan
Gemeente heeft opdracht gegeven deze maatregelen uit te voeren. Planning van de uitvoering is nog niet bekend.

Jeu-de-boule baan
Er dient een nieuwe, definitieve baan te komen, de groep is weer gegroeid en actief. Nog niet zeker wanneer deze wordt aangelegd, in ieder geval niet voor het najaar. Het zou best pas volgend voorjaar kunnen worden.

Volgende vergadering: 21 mei 2014