wbp-arnhemDe WBP heeft maandelijks overleg met projectleider Theunis Kalsbeek van de gemeente Arnhem en zal voortaan nieuws en uitkomsten via de buurtwebsite terugkoppelen naar de buurt.

De bijeenkomst op 31 juli j.l. ging o.a. over de grondophogingen in het Hoogstedehof, voorgang bouwrijp maken etc.

Bijeenkomst dinsdag 31 juli 2012

2012-05_grondophogingGrondophogingen Hoogstedehof
Tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad over de ophogingen in het Hoogstedehof (25 juni 2012), is een motie door de oospronkelijke opstellers (CDA cs) om een onafhankelijke deskundige nog eens de materie te laten beoordelen, uiteindelijk niet ingediend. Vervolgens heeft Martin van Meurs dezelfde motie alsnog ingediend, maar deze heeft geen meerderheid in de raad gekregen.

Wel heeft wethouder Elferink toegezegd een open en constructief overleg met de betrokken buurtbewoners aan te willen gaan. Een afspraak blijkt lastig te plannen, mede door de vakantieperiode. Daarbij komt dat wethouder, WBP en buurtbewoners het niet eens zijn met de voorwaarden voor dit gesprek. WBP en buurtbewoners stellen een neutrale locatie voor met een onafhankelijke voorzitter. Kalsbeek heeft dit inmiddels voorgelegd aan de wethouder maar deze houdt vast aan een gesprek op zijn kamer op het stadhuis en 'binnen de vastgestelde kaders'. Er lijkt dus weinig ruimte voor openheid en constructief overleg.

De WBP heeft nog voorgesteld werkzaamheden als verlagen putten en aanbrengen van de bouwweg op te schorten tot na het overleg. Dit werd echter niet gehonoreerd.

Dwarsdoorsnedes 'maïsveld'
De gemeente heeft toegezegd een drietal dwarsdoorsnedes te maken van het z.g. maïsveld (projectplan ter hoogte van Hoogstedelaan). Ook hier is sprake van ophoging van het terrein. Hoe dit precies uitpakt zal moeten blijken uit deze tekeningen die medio augustus gereed moeten zijn.

Weggetje Kromkamp + verbindingsweg
Het Weggetje van Kromkamp kent op dit moment een puinverharding en een tijdelijk tracé. De kabels van de nutsbedrijven dienen opnieuw gelegd te worden. Als dit, na de bouwvak, gereed is zal het oude tracé hersteld worden. Kalsbeek checkt nog wanneer het Weggetje van Kromkamp weer opengesteld wordt. Op dat moment gaat de verbindingsweg weer dicht voor doorgaand verkeer.

Nieuws ontwikkelaars
Inmiddels zijn twee woningen op het Hoogstedehof van ontwikkelaar Hendriks verkocht. Op 8 woningen bestaat een optie. De start van de bouw is onbekend. Ontwikkelaar OVOM, die onderhandelde met de gemeente over de percelen op het maïsveld ter hoogte van Hoogstedelaan nrs. 43-61, heeft zich teruggetrokken. De percelen zullen opnieuw aangeboden worden aan belangstellenden.

Diversen

  • Het ontwerpbureau voor het openbaar gebied van de Hoogstedehof is failliet. Daarom moet dit werk opnieuw aanbesteed worden.
  • De bestrating van de Holle Weg zal zoals eerder afgesproken, worden uitgevoerd met passende oude klinkerbestrating, gelijkend op de oorspronkelijke.
  • Fa. Hendriks zal t.z.t. aan de gemeente aangeven in welke delen van het plangebied men gereed is met de bouwwerkzaamheden zodat daar overgegaan kan worden tot het definitief inrichten van die delen van het openbaar gebied.
  • Het tracé van het verharde 'pad' over het middenterrein is nog niet definitief; dit wordt nog nader in de WBP besproken.-
  • De nutsvoorzieningen in het hele gebied zijn gereed, op het tracé van het Laantje van Kromkamp na.
  • Fa. Remmitz (aannemer bouwrijp maken) is grotendeels klaar met de geplande werkzaamheden (behalve mogelijk aanvullende werkzaamheden n.a.v. gesprek met de wethouder). Alleen de putten moeten nog verlaagd worden en de puinfundering op de bouwstraten moet nog worden aangebacht.
  • Gemeente zal nog onderzoeken of er snelheidsbeperkende maatregelen kunnen/moeten worden aangebracht op de verbindingsweg. Er wordt nu vaak hard gereden.
  • Er is nog CE-onderzoek gedaan onder het Laantje van Kromkamp; hier is niets gevonden.
  • Bouwverkeer van Fa. Hendriks zal t.z.t. Toch via de bouwstraat kunnen lopen; er werd aan getwijfeld of dit kon.
  • We hebben een brief van Casa Cura (eigenaar voormalige Fratershuis) ontvangen die ons begin september willen gaan informeren over de start van de werkzaamheden aan dat complex. Deze brief is ook aan de projectleider overhandigd zodat er kan worden gekeken naar de interactie tussen beide bouwprojecten.