wbp-arnhemOp 28 augustus j.l. had de WBP weer regulier overleg met projectleider Kalsbeek. Hier kan iedereen lezen wat er besproken is.

WBP – Theunis Kalsbeek
Overleg 28 augustus 2012

Aanwezig
Theunis Kalsbeek (projectleider gemeente Arnhem)
Remy ten Hoedt (WBP)
Leo Kaufman (WBP)
Meindert Rudolphi (WBP)
Ruud Kortland (WBP)
Ellis Withagen (WBP + verslaglegging)

  • Terugblik op overleg met buurtbewoners, WBP en wethouder Elfrink van 21 augustus j.l. Naar aanleiding daarvan wordt besproken hoe we kunnen omgaan met conflicten, verschillen van mening in ons overleg. In het participatiereglement is de mogelijkheid van mediation opgenomen. Theunis geeft verder aan dat voldoende technische deskundigheid nodig is bij de WBP. Theunis kan niet elk bouwkundig aspect van de plannen in detail aan ons uitleggen. De WBP dient zelf te bepalen of ze die kennis voldoende in huis heeft of in huis moet halen. De WBP geeft aan dat de gemeente niet mag verwachten dat deze deskundigheid voorhanden is in een wijk en dat de gemeente een informatieplicht heeft.
  • Weggetje Kromkamp: er zijn nog ca. 3 weken nodig om de kabels en leidingen te verleggen. Aansluitend nog ca. 2 weken voor de aannemer om het definitieve tracé met verharding aan te leggen. Verwachting is dat de weg medio oktober klaar is. De 'hoogteboog' wordt herplaatst. Theunis zal ook navraag doen over herplaatsing van de drempels die er hebben gelegen.
  • Verbindingsweg: de huidige verbindingsweg gaat bij opening Weggetje van Kromkamp weer dicht voor doorgaand verkeer en wordt dan bouwweg. Wel komen er verkeersremmende maatregelen: op ongeveer de helft wordt een drempel geplaatst. Theunis zoekt uit of meer naar het noorden ook nog een drempel o.i.d. geplaatst kan worden i.v.m. hard rijden en slecht zicht.
  • Doorsnedes 'maïsveld': Theunis had toegezegd doorsnedes van het 'maïsveld' te laten maken om de grondophogingen in dat gebied inzichtelijk te maken. De tekening met de 4 doorsnedes is gereed en wordt besproken. Belangrijk is te constateren dat de hoogte van de te bouwen huizen wordt afgemeten aan de hoogte van de weg midden op het veld. Wanneer de grond waarop wordt gebouwd bij sommige huizen zou worden opgehoogd, dan worden de betreffende huizen dus lager. Theunis zal toelichting aan bewoners en WBP over dit onderwerp geven. We spreken af een bijeenkomst te organiseren. Theunis stelt de uitgangspunten voor dit overleg op die wij met aanvullende informatie op de website zullen publiceren. Aanwonenden (Hoogstedelaan, Klingelbeekseweg) zullen ook persoonlijk uitgenodigd worden (regelt de WBP). Als datum wordt gekozen dinsdag 25 september,locatie Huis & Haard, 20.00-21.30 uur. Daarnaast zal de WBP een afspraak maken met ontwikkelaar Hendriks om te bespreken wat zijn plannen zijn m.b.t. de hoogte van de percelen op het ‘maïsveld’.
  • Volkstuinen, inrichting: Remy en Ruud nemen dit onderwerp op met Wim Farla.
  • Pad middenterrein: Ruud en Meindert gaan het alternatieve tracé bekijken. Theunis laat de opbouw van het pad zien en overhandigt de tekeningen aan ons.
  • Voortgang verkoop + bouw: ontwikkelaar Nieuwenhuis gaat de bouw van de huizen tussen 'tandartspraktijk' en 'schooltje' voorbereiden. Een aantal woningen is verkocht en een aantal is in optie. Van de woningen in het Hoogstedehof (Hendiks) zijn er 2 verkocht, 4 staan op het punt van tekenen en een aantal is in optie. Hendriks voorziet nog dit jaar te gaan bouwen.