Op dinsdag 25 september a.s. vindt een informatiebijeenkomst plaats over de grondaanpassingen in het z.g. maïsveld aan de hand van een aantal tekeningen met dwarsdoorsnedes. Projectleider Theunis Kalsbeek van de gemeente Arnhem zal een toelichting geven.
Lokatie is Huis & Haard, tijdstip 20.00 uur. 

Beste buurtgenoten, aanwonenden van het maïsveld,

Zoals u heeft kunnen zien, werd er de afgelopen maanden volop gewerkt in het plangebied in onze wijk; veel grondverzet en het aanbrengen van riolering en overige nutsvoorzieningen. Deze werkzaamheden zullen binnen een aantal weken afgerond zijn. Hoewel de ontwikkeling van de woningen door projectontwikkelaar Hendriks gefaseerd wordt aangepakt, gebeurt dit bouwrijp maken voor het hele gebied in één keer.

De eerste fase van de woningontwikkeling is de Hoogstedehof in het oostelijk deel van het plangebied. Wellicht heeft u iets meegekregen van de discussies die daar gevoerd zijn en nog gevoerd worden tussen bewoners, gemeente en deze Werkgroep over de grondophoging.

Wij hebben vragen uit de wijk gekregen hoe de grondaanpassingen er in het voormalige maïsveld, het deel van het plangebied waar uw perceel aan grenst, uit gaan zien. Deze vragen hebben wij doorgespeeld aan de projectleider van de gemeente Arnhem, dhr. Kalsbeek, en hij heeft vervolgens voorgesteld om de betrokken wijkbewoners in een aparte bijeenkomst hierover te informeren.

Afgesproken is dat de Werkgroep één en ander zal faciliteren. Hierbij nodigen wij u dan ook uit voor deze informatiebijeenkomst die zal plaatsvinden op:

Dinsdag 25 september a.s. om 20.00 uur in Huis & Haard

Tijdens deze bijeenkomst zal dhr. Kalsbeek een toelichting geven op de nieuwe opbouw van de grond op het voormalige maïsveld aan de hand van een aantal dwarsdoorsnedes. Op deze doorsnedes is de toekomstige hoogteligging van het openbaar gebied t.o.v. de hoogte van het bestaande maaiveld getekend. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voor de duidelijkheid geven we hierbij nog graag aan dat de te ontwikkelen woningen in dit gebied geen onderwerp zijn van deze bijeenkomst. Deze woningen zijn onderdeel van een latere fase van de ontwikkeling door de projectontwikkelaar en daar is op dit moment nog niets van bekend.

Wij hopen u te kunnen ontmoeten op de 25e. Graag tot dan.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Borging Participatieresultaat

Ellis Withagen - Meindert Rudolphi - Leo Kaufman - Ruud Kortland - Remy ten Hoedt