wbp-arnhemBespreking van WBP met de gemeente over de voorgang van de bouw en inrichting van het openbaar gebied.

Overleg WBP met projectleider gemeente Arnhem Kalsbeek

21 augustus 2013

Aanwezig:
WBP: Ruud Kortland, Leo Kaufman, Meindert Rudolphi, Ellis Withagen (verslaglegging)
Gemeente: Theunis Kalsbeek
Vertegenwoordiger volkstuingroep: Wim Farla

Afwezig: Remy ten Hoedt (WBP)

Algemeen

1. Algemene voortgang
- In het hofje is het 9e huis verkocht;
- De bouw van de appartementen ten westen van het hofje start in september a.s. Van de zes woningen zijn er vier verkocht;
- Voor de bouw van de woningen op het maisveld is de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aangevraagd door ontwikkelaar Hendriks. Er heeft inmiddels een overleg plaatsgevonden tussen ontwikkelaar Hendriks en een bewonersdelegatie van de aangrenzende woningen aan de Hoogstedelaan. Deze bewoners hadden vragen m.b.t. de omgevingsvergunning, o.a. over het peil maaiveld en te bebouwen oppervlak;
- De onderhandelingen tussen Hendriks projectontwikkeling en de Driegasthuizengroep m.b.t. het woonzorgcomplex verlopen voorspoedig. De omgevingsvergunning voor de bouw zal binnenkort aangevraagd worden.

2. Stand van zaken bestemmingsplan
Binnenkort zal de Raad van State einduitspraak doen over het bestemmingsplan. Het beroep over de Nieuwe Verbindingsweg is ingetrokken nadat tussen partijen overeenstemming is gevonden. De secretaris van de buurtvereniging heeft een brief van de RvS ontvangen. Hij zal de inhoud nog doorgeven aan de WBP.

3. Werkzaamheden Klingelbeekseweg 176a
Dit gaat om de lokatie hoek Klingelbeekseweg en verbindingsweg. Hier bestaat een behoorlijk hoogteverschil. Het maaiveld is op niveau van het terrein huis en weg gebracht worden.

4. Overhangend groen percelen Utrechtseweg t.h.v. het hofje
Er vindt overleg plaats tussen gemeente en bewoners Utrechtseweg. In september zal de gemeente uitleggen wat de bedoeling is.

5. Keerwand Klingelbeekseweg en hofje
Ontwikkelaar Hendriks is verantwoordelijk voor een goede situatie. Er is nu schade ontstaan door regenbuien waarbij een modderstroom is ontstaan. Er moet contact met Hendriks worden opgenomen.

Woonrijp maken

6. Inrichting, uitvoering aanleg volkstuinen
Er is een ontwerp (inrichtingstekening) gemaakt door de gemeente. Ruud en de 'volkstuinders' zullen die bekijken en eind augustus zonodig van commentaar en vragen voorzien. De start van de aanleg is voorzien in oktober a.s.

7. Paddenpoel
Dit betreft niet de paddenpoel tegenover de 'tandartsboerderij' maar de poel in het groene middengebied van het maisveld. De gemeente wil deze verder afwerken.

8. Uitvoering woonrijp maken: openbaar gebied definitief inrichten
Dit betreft het gebied van hofje tot aan het maisveld + speelplek bij weggetje van Kromkamp + holleweg. Als de woningen aan het hofje en de appartementen zo goed als gereed zijn, zal de gemeente de openbare ruimte definitief inrichten. Naar verwachting zal dit in het voorjaar van 2015 gebeuren.

9. Locatie geitenwei
De buurtvereniging dient de procedure op te starten om de locatie van de geitenwei aan te passen.

10. Buurtsteunpunt
Kalsbeek hoort graag de precieze lokatie van het watertappunt. Meindert zal dit doorgeven.

11. Lokatie boomcompensatie
Kalsbeek wacht op een voorstel vanuit de buurt. Het gaat om 1 boom. Ruud pakt dit op.

12. Pluktuin
Er ligt een verzoek vanuit de buurt om de openbare ruimte tussen hofje en 'korte Klingelbeek' in te richten als pluktuin. De tuinontwerpster van de gemeente heeft dit bekeken. Er zijn mogelijkheden maar er dient wel een overeenkomst te komen over het beheer ervan. Het beheer zal door buurtbewoners moeten worden uitgevoerd. Hier dienen duidelijke afspraken over te worden gemaakt. Deze reactie zal vanuit de gemeente naar de buurtvereniging worden gestuurd. De buurtvereniging zal dit bespreken.

Contracten

13. Overleg contracten volkstuinen
Er zal opnieuw een overleg ingepland worden door de gemeente met de 'volkstuinders'.

Volgende vergadering: woensdag 18 september a.s., 20.00 uur.