De nieuwe werkgroep zal uit 7 a 9 leden bestaan; zij zullen uit hun midden een voorzitter kiezen. Deze voorzitter zal op reguliere basis, vergelijkbaar met de voorzitter van de Werkgroep Nieuwbouw, verslag uitbrengen aan het bestuur van de Buurtvereniging. Bij de samenstelling van de werkgroep zal worden uitgegaan van een zo evenredig mogelijke verdeling over de buurt.


Het mandaat

 • Uitgangspunt voor de Werkgroep Borging Participatieresultaat is het bestaande participatieresultaat;
 • De Werkgroep is aanspreekpunt voor de buurt en de gemeente om buurtbelangen op tafel te krijgen en op de agenda te zetten
  bij reguliere overlegsituaties met gemeente en projectontwikkelaar(s);
 • De Werkgroep toetst de juiste uitvoering van de nota van randvoorwaarden, het inrichtingsplan en de gebiedsvisie
 • De Werkgroep zal dienen te zorgen voor afronding van ondermeer de volgende lopende zaken:
  • Optimalisatie groen, in overleg met onder andere de GroenGroep
  • Ruimte ter ondersteuning van de buitenactiviteiten rondom de Geitenwei
  • Samenhang van centrale wijkactiviteiten ('buurtwerk') in de richting van de wijkmanager
  • Inrichting van de volkstuinen.