Het laatste halfjaar is het weer druk geweest op het vlak van ontwikkeling van de nieuwbouwplannen rondom het maïsveld. Zoals In de infobrief van 26 november 2007 te lezen valt, kwam de definitieve besluitvorming er aan. Het woord 'definitief houdt in dat er weinig meer verandert. Daarnaast wordt ook het detailniveau van invulling steeds concreter.

Samenstelling werkgroep
Veel buurtbewoners hebben zich dit gerealiseerd. Een aantal leden van de werkgroep Nieuwbouw had aangegeven na het gereedkomen van de gebiedsvisie en het beeldkwaliteitplan hun pijlen weer op andere doelen te moeten of willen richten. Carl Timmer, Bas Martens, Coen Nijhuis (na 12 jaar!), Hugo van Belois, bedankt voor jullie inzet. Helemaal afscheid nemen bleek ook moeilijk: Coen is nog steeds de vaste vervanger van Rieky Franken en Hugo is weliswaar voorzitter-af, maar nog actief als straatvertegenwoordiger.

Het bleek, mede doordat er nog veel belangrijk werk aanstaande was, dat de vacatures weer snel invulbaar waren door andere buurtbewoners.

De Nieuwbouwgroep bestaat nu uit:

Jeroen v.d. Boezem en Peter de Ruiter (duobaan) Klingelbeekseweg west
Louis Baudoin Klingelbeekseweg oost
Jan Wage  onafhankelijk lid
Aria Meijer Utrechtseweg
Rieky Franken Korte Klingelbeekseweg
Esther Timmer  Hoogstedelaan west
Lies Schilder en Leo Kaufman  (duobaan) Hoogstedelaan west
Hugo van Belois Hoogstedelaan oost
Meindert Rudolphi onafhankelijk lid
Ron Brouwer  voorzitter

Hiermee hebben we een mooie dekking van vertegenwoordigers rondom het plangebied. Het westelijk deel is zwaar vertegenwoordigd, maar dat is verklaarbaar en bleek uitermate nuttig bij de perikelen rondom het zorgcomplex.

Werkwijze
Waarom deze uitgebreide opsomming van de diverse leden en het deel van het plangebied die zij vertegenwoordigen?
Welnu, de werkgroep Nieuwbouw heeft altijd gezegd dat zij DE thermometer willen zijn van wat in de buurt leeft. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de buurtvertegenwoordigers 'gevoed' worden door de andere bewoners.
Een mooi recent voorbeeld hiervan was het samenstellen van wensenlijsten van de diverse openbare plangebiedjes, de workshop hierover en de onlangs gehoudenwandeling. Op deze wijze is de gemeente in staat gesteld diep in de wensen en eisen van buurtbewoners te duiken bij hun planontwikkeling. Voor ons is dit een goed voorbeeld van participatie.

Organisatie gemeente
Begin 2008 heeft Ellenus Venema de Gemeente Arnhem verlaten. Hiermee was de functie van projectleider voor het project Nieuwbouw Hoogstede-Klingelbeek vacant. Vrij snel is Hans van Gogh vanuit de gemeente benoemd in deze functie. Hans heeft zich snel de problematiek eigen gemaakt en zich de rol van regisseur van het proces toegeëigend. Tot op heden lukt het hem goed om het principe van participatie te koppelen aan allerlei ambtelijke en politieke eisen die zo'n proces van planontwikkeling nu eenmaal kent. Ook heikele kwesties gaat hij daarbij niet uit de weg. Kortom, er is een goed en constructief contact ontstaan tussen hem, de professionele spelers Hans Been en Harm Veenenbos, en de werkgroep Nieuwbouw. Een goede basis om ook de laatste loodjes van participatie tot een goed einde te brengen.

Aandachtspunten 2e helft 2008
De gebiedsvisie en het beeldkwaliteitplan zijn eind vorig jaar behandeld en vastgesteld in de gemeenteraad. Voor het zorgcomplex is een 'witte vlek' aangehouden, daar er nog geen consensus was m.b.t. het uiteindelijke ontwerp. Inmiddels is hier in samenwerking met bewoners de voorkeursvariant 'carrémodel' ontworpen. Deze variant heeft niet bij alle 'stakeholders' (gemeentelijke diensten, Vivare, Drie Gasthuizen) de voorkeur, maar is tot op heden wel het ontwerp dat vigerend is. Binnenkort (nog voor de vakantie of direct erna) zullen Burgemeester en Wethouders beslissen of definitief gekozen wordt voor het carrémodel.

Binnen het totale plan zijn in het voorjaar diverse problemen aangemerkt. Deze zijn inmiddels voor een deel in het ontwerp gerepareerd. Voor een deel vindt momenteel nog overleg plaats met individuele bewoners over een definitieve bevredigende oplossing. De gemeente hoopt dit deel voor de herfst te kunnen afronden. Na de vakantie wordt namelijk begonnen met het in procedure brengen van het bestemmingsplan. Dit is feitelijk de proce­durele vastlegging van wat is neergelegd in de gebiedsvisie en het beeldkwaliteitplan. In dit deel is het voor omwonenden ook mogelijk in te spreken en eventueel bezwaar aan te tekenen. De gemeente heeft toegezegd de buurtbewoners te informeren over de mogelijkheden hiertoe. De hoop is echter dat het participatiemodel zodanig heeft gewerkt dat er een binnen de mogelijkheden optimaal plan is ontstaan en dat dit leidt tot een minimum aan bezwaren.

In het najaar zullen, ter verdere inventarisatie van het bouwterrein, nog diverse onderzoeken starten. De gemeente heeft toegezegd om tijdig inhoudelijk op de hoogte te stellen. In een recent schrijven over een dergelijk onderzoek laat de gemeente zien haar woord na te komen.
Daarnaast is er binnen de werkgroep ook een actie opgestart om toezeggingen, gedaan in het verleden, contractueel goed over te dragen aan de uiteindelijke bouwers en eindgebruikers. Hierbij moet tijdens de bouw gedacht worden aan bouwwegen en overlast voor omwonenden gedurende de bouw. Voor de eindsituatie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het feit dat steeds is toegezegd dat de tuin rondom het zorgcomplex het uiterlijk krijgt van een boomgaard.

Inmiddels is er ook een workshop geweest, met als onderwerp 'inrichting openbaar groen'. In deze workshop, waar ter voorbereiding voor diverse plekken door ons wensenlijstjes waren ingebracht, is met buurtbewoners nader ingegaan op plekken als: volkstuintjes, geitenwei, speelplekinrichting, jeu de boules, wijngaard, paden enzovoort. Momenteel is het bureau van Harm Veenenbos bezig om alle resultaten hiervan te vertalen in een definitief ontwerp. Dit moet voor de vakantie gereed zijn. Een heikel punt dat hierbij naar boven is gekomen betreft het achterpad bij de Hoogstedelaan in het oostelijk deel. Door de beschikbare ruimte voor dit pad bestaat het gevaar dat het groene karakter verdwijnt. Samen met Hans Kap, die zich heeft opgeworpen als vertegenwoordiger van de aanwonenden, wordt momenteel gekeken op welke wijze het groene karakter van het pad kan worden behouden.

Heel geleidelijk wordt inmiddels ook gekeken naar de eindsituatie. In de oude situatie had de buurt(vereniging) een aantal zaken in eigen beheer lopen. De moestuinen, de geitenwei en de wijngaard zijn hiervan belangrijke onderdelen. De gemeente Arnhem heeft ons gevraagd na te denken op welke wijze wij dit eigen beheer willen voortzetten en weike voorzieningen wij hiervoor (denk aan elektra en water) nodig hebben. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat in ieder geval de bestaande zaken in eigen beheer blijven (wijngaard en geitenwei). Bij voorkeur zouden ook de nieuw aan te leggen volkstuinen onder een dergelijk regime moeten vallen. Daarnaast valt te denken aan de speeltuintjes en de geplande 'hut' ter ondersteuning van onze buitenactiviteiten. Eigen beheer legt echter ook verplichtingen op. Er zal dus goed moeten worden gekeken naar wat wij als buurt hierin kunnen en willen waarmaken. De werkgroep Nieuwbouw heeft het bestuur van de buurtvereniging hiervan inmiddels op de hoogte gebracht van deze ontwikkeling.

Uit de vraag van de gemeente Arnhem blijkt onzes inziens dat zij vertrouwen hebben in de wijze waarop wij met z'n allen op kritische en constructieve wijze instaan voor het behoud van het karakter van de buurt, iets dat wij met z'n allen getoond hebben gedurende het proces van de planontwikkeling. Hulde dus aan alle buurtbewoners.

Met vriendelijke groet, De werkgroep Nieuwbouw

Nagekomen bericht:
De gemeente opent binnenkort een site met actuele informatie over de voortgang van de nieuwbouwplannen. Deze site wordt bereikbaar via deze buurtsite, maar is ook apart te benaderen via deze link.