Medio 2008 heeft de presentatie plaatsgevonden van het eindplan. Het afgelopen halfjaar heeft in het teken gestaan van de ontwerpkeuze voor het Woon-zorgcomplex en de nadere invulling en detaillering van de gebiedjes binnen de eerder vastgestelde gebiedsvisie en het bijbehorend beeldkwaliteitplan.

Eind september heeft de gemeente bekend gemaakt dat het door de buurt als 'voorkeursvariant' beschouwde ontwerp, het carrémodel, is gekozen. Hiermee werd de laatste grote witte vlek in de gebiedsvisie ingevuld.
Parallel hieraan is door de werkgroep gewerkt aan het netjes afhechten van 'rafels' die in de loop der tijd waren ontstaan, het nalopen van de door ons samengestelde lijst met 'grijze' punten, het nader detailleren van de individuele gebieden en het meekijken met de eerste vergunningen t.b.v. onderzoek en bouwrijp maken. Bij 'rafels' valt te denken aan bijv. de nadere detaillering van de aansluiting verbindingsweg op de bestaande wegen en het nader uitwerken van de condities voor zelfbeheer.
Ten behoeve van het afhechten van 'rafels' heeft de werkgroep gekeken welke zaken in het verleden waren toegezegd en nog niet helder en/of tevredenheid in het huidige plan waren terecht gekomen. Voorbeeld hiervan was het niet toelaten van snelverkeer op het weggetje van Kromkamp (behoudens bereikbaarheid aanwonenden). Tot onze verbazing was dit de definitieve plankaart ingekropen. Naar aanleiding van afspraken in het verleden is dit succesvol teruggedraaid.
 
De lijst van 'grijze' punten betreft ons eigen aandachtspuntenlijstje met zaken die nog niet in rust zijn. Voorbeeld hiervan is een punt dat nog steeds actueel is, de aansluiting van de verbindingsweg op de Klingelbeekseweg aan de zuidzijde. Een ander punt betreft informatie die wij hebben meegenomen uit de bewonersavond eind september. Een van de punten hier was het verdwijnen van parkeergelegenheid nabij de Hoogstedelaan oneven lage nummers. Dit punt is opgepakt en heeft geleid tot het inplannen van extra parkeervakken.
Het nader detailleren van gebieden betreft met name die gebieden die in aanmerking komen voor zelfbeheer, als de wijngaard, het gebied rond de volkstuintjes, het geitenweitje en omgeving. Daarnaast zijn er openbare gebieden die nog niet geheel conform de wens van omwonenden ingevuld zijn. Vanuit participatie wordt dan i.s.m. de gemeente Arnhem gekeken naar de meest optimale invulling. Naast belangen van gemeente enerzijds en belangen van bewoners anderzijds kijkt de werkgroep hierbij ook naar het algemeen belang van de buurt en de belangen van de nieuwe bewoners.
 
Zo is er onlangs succes geboekt met de inrichting van het gebied rondom de volkstuinen. De gemeente heeft gehoor gegeven aan de argumenten van aanwonenden, volkstuinders en natuurliefhebbers die op uitnodiging van de werkgroep hebben meegedacht over een optimaal plan. Dit plan gaat nu in hoofdlijnen uitgevoerd worden. In overleg met het bestuur van de buurtvereniging wordt momenteel gekeken naar de gemeentelijke voorwaarden voor zelfbeheer van dit gebied. Dit zou op een zelfde wijze moeten als het zelfbeheer dat momenteel al bestaat voor de wijngaard. Na uitwerking van de inrichting van geiten- en speelwei wil de werkgroep ook dit gebied toevoegen.
 
Het lukt ook wel eens niet. Bewoners van de Hoogstedelaan oneven laaggenummerd zijn ontevreden over de bijdrage van de werkgroep Nieuwbouw en het eindresultaat bij het behoud van het achter hun tuin gelegen achterpad. Binnen de participatie met de gemeente zijn we niet in staat gebleken om voldoende draagvlak te creëren.
Daarnaast was er verschil van inzicht tussen de werkgroep Nieuwbouw m.b.t. het openbaar karakter van het achterpad. Dit is ons inziens van belang om een verkeersveilige wandelroute voor ouders en kinderen tussen de verschillende speelplaatsen te creëren en de mogelijkheid te geven aan de nieuwe buurtbewoners tot het hebben van een achteruitgang vanuit de achtertuinen.
In zo'n geval constateert de werkgroep dat het niet lukt om binnen participatie een oplossing te ontwerpen die voldoende tegemoet komt aan de wensen van alle belanghebbenden, leggen we vast (en communiceren dit) wat volgens de werkgroep de meest wenselijke inrichting is. Dit melden we aan andere belanghebbenden (in dit geval omwonenden en gemeente) dat wij geen mogelijkheid zien om binnen het participatiemodel tot een eenduidig voorstel te komen. Vervolgens is het aan omwonenden om buiten het participatiemodel zelf verder wel/geen vervolgactie te ondernemen.


Nabije toekomst
 

Ontwerpzaken binnen participatiemodel
Het ontwerp zit aan zijn afronding. Zoals hierboven gemeld is de werkgroep nog doende met detailinrichting en het afhechten van een aantal rafels. Bij de straatvertegenwoordiger kunt u informeren omtrent zaken die nog in behandeling zijn dan wel wellicht hierin nog dienen te worden meegenomen. Er is besloten dat het participatiemodel eindigt zodra de gemeente de Bestemmingsplanprocedure start. De werkgroep zak vanaf dan geen ontwerpzaken meer op zich nemen. Naar verwachting zal dit begin 2009 zo ver zijn.
 
Vergunningsprocedures en bouwvoorbereiding
De werkgroep Nieuwbouw zal, wellicht in gewijzigde samenstelling wel de vergunningaanvragen enz 
volgen. In feite is hier reeds een start mee gemaakt nu de vergunningaanvragen voor onderzoek en bouwrijp maken gestart zijn. Met name zal gekeken worden of gemaakte afspraken nagekomen worden en/of er bij de uitvoering zorgvuldig conform goed buurmanschap door gemeente Arnhem of haar opdrachtnemers gewerkt wordt.
 
Ontwikkelingen Arnhems Buiten
TCN is in de tweede helft van 2008 bezig geweest met onderzoeken ter voorbereiding van hun bestemmingsplanprocedure. In de ALV van de buurtvereniging is de afgelopen twee jaar gemeld dat de werkgroep Nieuwbouw vanuit haar contacten ook deze ontwikkelingen volgt. Tot op heden zijn er nog geen plannen voorgelegd aan de werkgroep Nieuwbouw. Er ligt wel een voorstel om de werkgroep Nieuwbouw, wellicht in gewijzigde vorm, ook deze ontwikkelingen te laten oppakken conform de nieuwbouw rondom het maïsveld. In de ALV van de buurtvereniging zal dit komend jaar ter sprake komen i.v.m. het mandaat van de werkgroep.