Jeroen v.d. Boezem / Peter de Ruiter (duobaan)
Louis Baudoin
Jan Wage
Rieky Franken
Esther Timmer
Lies Schilder / Leo Kaufman (duobaan)
Hugo van Belois
Meindert Rudolphi
Ron Brouwer
Klingelbeekseweg west
Klingelbeekseweg oost
Utrechtseweg
Korte Klingelbeekseweg
Hoogstedelaan west
Hoogstedelaan west
Hoogstedelaan oost
Onafhankelijk lid
Voorzitter
Kl170
K186
Ut251
K18
H79
H69
H43
Hulk29
Hulk4
Medio 2008 heeft de presentatie plaatsgevonden van het eindplan. Het afgelopen halfjaar heeft in het teken gestaan van de ontwerpkeuze voor het Woon-zorgcomplex en de nadere invulling en detaillering van de gebiedjes binnen de eerder vastgestelde gebiedsvisie en het bijbehorend beeldkwaliteitplan.

Eind september heeft de gemeente bekend gemaakt dat het door de buurt als 'voorkeursvariant' beschouwde ontwerp, het carrémodel, is gekozen. Hiermee werd de laatste grote witte vlek in de gebiedsvisie ingevuld.
Parallel hieraan is door de werkgroep gewerkt aan het netjes afhechten van 'rafels' die in de loop der tijd waren ontstaan, het nalopen van de door ons samengestelde lijst met 'grijze' punten, het nader detailleren van de individuele gebieden en het meekijken met de eerste vergunningen t.b.v. onderzoek en bouwrijp maken. Bij 'rafels' valt te denken aan bijv. de nadere detaillering van de aansluiting verbindingsweg op de bestaande wegen en het nader uitwerken van de condities voor zelfbeheer.
Ten behoeve van het afhechten van 'rafels' heeft de werkgroep gekeken welke zaken in het verleden waren toegezegd en nog niet helder en/of tevredenheid in het huidige plan waren terecht gekomen. Voorbeeld hiervan was het niet toelaten van snelverkeer op het weggetje van Kromkamp (behoudens bereikbaarheid aanwonenden). Tot onze verbazing was dit de definitieve plankaart ingekropen. Naar aanleiding van afspraken in het verleden is dit succesvol teruggedraaid.

Download: Bezwaar vleermuizen ontheffing flora- en faunawet

Geachte heer Van Gogh,

Op 15 juli 2008 hebben wij uw aanvraag voor een aanlegvergunning en een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan ontvangen, zoals bedoeld in de artikelen 3.3 en 3.22 van de Wet op de ruimtelijke ordening.
De aanvraag betreft grondwerkzaamheden en het verwijderen van houtgewassen ten behoeve van een archeologisch onderzoek en het verrichten van een onderzoek naar niet gesprongen explosieven aan de Hoogstedelaan en de Kiingelbeekseweg te Arnhem. Naar aanleiding van het gesprek van 11 September 2008 met mevrouw Christine Paris en de heer llja Jansen van sector Regie van de dient Stadsbeheer heeft u uw aanvraag aangepast en de bijbehorende tekening (2008-SI-00767) vervangen. In de nieuwe tekening (2008-SI-01538) heeft u aangegeven welke bomen in het betreffende gebied zullen worden gehandhaafd en zijn de volgende werkzaamheden toegevoegd aan de aanvraag:

  • het tijdelijk verharden van grond ten behoeve van het bouwverkeer
  • het definitief verharden van een pad
  • het dempen van een poel en het maken van twee nieuwe poelen

Uw aanvraag is dan ook op deze punten aangepast.

Lees de volledige aanlegvergunning......