Collegenota

Aan burgemeester en wethouders

  Datum

Documentnummer
Zaaknummer
Datum
Vertrouwelijk
Dienst
Ambtenaar
Telefoonnummer
Onderwerp

2007.0.096.997
2007-11-00174
1-11-2007
nee
Stadsontwikkeling
E. Venema
026-377 3404
Wijziging Nota van Uitgangspunten Businesspark Arnhem-Oosterbeek/ Structuurvisie Arnhems Buiten

Portefeuillehouder
Van Bodegraven
In DT
In college
Voorstel in raadscommissie
Voorstel in raad
Genoemde data fataalNee
Ja
Ja
Ja
Nee
13-11-2007
03-12-2007
17-12-2007

Beslispunten

  1. De Structuurvisie Arnhems Buiten vast te stellen met inachtneming van de punten 1, 2 en 3 van pagina 5 van het Raadsvoorstel.
  2. De Raad voor te stellen de wijzigingen ten opzichte van de Nota van Uitgangspunten gedateerd 26-11-03 vast te stellen.
     

Korte toelichting / samenvatting

Voor het voormalige KEMA terrein ook wel Business Park Arnhem genoemd, gelegen aan de Utrechtseweg, is door de ontwikkelcombinatie BGB een Structuurvisie gemaakt. De huidige eigenaar van het gebied, TCN Property Projects, heeft het terrein de naam Arnhems Buiten gegeven.
Het is een afwisselend gebied van ca. 55 ha gelegen op de stuwwal en de uiterwaarden van de Rijn.
De Structuurvisie geeft richting aan de ontwikkeling van het gebied.
De Structuurvisie komt grotendeels overeen met de Nota van Uitgangspunten die voor het gebied door de raden van Arnhem en Renkum in de Nota van Uitgangspunten (2 februari 2004) is vastgelegd. Op een aantal punten wijkt de Structuurvisie af van de Nota van Uitgangspunten.
Wij zijn van mening dat de afwijkingen niet ten koste gaan van de kwaliteit van het gebied en dat de programmatische toevoegingen er voor zorgen dat Arnhems Buiten meer als onderdeel van het stedelijk netwerk zal gaan fungeren.

Te kopiëren stukken voor het college

Ter inzage te leggen stukken voor het college

Raadsvoorstel

Structuurvisie Arnhems Buiten
Verkeersstudie Arnhems Buiten
Nota van Uitgangspunten 26-11-03
Nota van Uitgangspunten 26-11-03 bijlage

Te kopiëren stukken voor raadscommissie of gemeenteraad:

Ter inzage te leggen stukken voor raadscommissie of gemeenteraad:

 

Structuurvisie Arnhems Buiten
Verkeersstudie Arnhems Buiten
Nota van Uitgangspunten 26-11-03
Nota van Uitgangspunten 26-11-03 bijlage


Toelichting op het voorstel

Aanleiding / Probleemstelling
zie raadsvoorstel

Doel
zie raadsvoorstel

Argumenten
zie raadsvoorstel

Financiën
zie raadsvoorstel

Risico’s
zie raadsvoorstel

Uitvoering en evaluatie
zie raadsvoorstel


Communicatieparagraaf

Welke in- en externe doelgroepen worden over het besluit geïnformeerd?

Werkgroep Nieuwbouw Hoogstede, Wijkvereniging Arnhem West, TCN/BGB, gemeente Renkum

Heeft er al communicatie plaatsgevonden?

Ja, zie raadsvoorstel

Hoe wordt het voorstel openbaar gemaakt aan de pers?

Persbericht

Openbaar making via regulier persgesprek?

Er is een regulier persgesprek

Is er een communicatieplan over dit onderwerp?

Er is geen communicatieplan