Raadsvoorstel

Voor de gemeenteraads-vergadering d.d.
Documentnummer:
Zaaknummer:
Advies van de raadscommissie:
Onderwerp:
17 december 2007
2007.0.097.003
2007-11-00174
10 december 2007
Wijziging Nota van Uitgangspunten Businesspark Arnhem-Oosterbeek/Structuurvisie Arnhems Buiten
Aan de gemeenteraad Arnhem, 13 november 2007
VOORSTEL De wijzigingen van de Nota van Uitgangspunten Businesspark Arnhem-Oosterbeek 26-11-03 vast te stellen:
 • Maaiveld-parkeren. Hierbij uit te gaan van het nieuwe gemeentelijk beleid, zijnde maximaal 1 maaiveldparkeerplaats per 250 m² BVO kantoren nieuwbouw en onbeperkt parkeren in gebouwde voorzieningen.
 • Contour-parkeren onder dek. Hierbij uit te gaan van parkeren direct onder het de nieuwbouw, tenzij dit bij realisering niet mogelijk blijkt te zijn. In het Landschapsplan de nadere afwegingen te maken.
 • De maximale verkeersbelasting te baseren op 4.300 arbeidsplaatsen en 256 woningen te hanteren als maatstaf voor de maximale ontwikkelingsmogelijkheid;
 • Toevoegen van voorzieningen conform de Structuurvisie Arnhems Buiten zijnde:
 • Business Support Center voor o.a. fitness (max 1200 m²)
 • Appartementen voor o.a. internationale bezoekers KEMA (short stay) max. 3.200 m²
 • Facility point Den Brink (200 m²)
 • Winkelruimte noordelijk deel De Hes Oost (800 m² ipv Nota van Uitgangspunten 200 m²)
 • Kinderdagverblijf (max 750 m²)
 • Horeca, niet zijnde bedrijfskantine (max 600 m²)
 • Multifunctioneel gebruik van de hal van Zoetenhal (theater, concerten, exposities etc)
 • Paviljoen met café/restaurant voor seizoensgebonden gebruik zuidelijk deel Rosande.
 • Den Brink toevoeging wooncomplex (4 lagen)
 • Rosande toevoeging solitair gebouw met 6 woonlagen en toevoeging paviljoen nabij Rijn t.b.v. horeca

-    De plankaart van de Nota van Uitgangspunten Businesspark Arnhem-Oosterbeek 26-11-03 te wijzigen conform de bijgevoegde Totaalkaart Arnhems Buiten en de toelichtende tekst daarop af te stemmen.

1.         AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

Plangebied Het gebied dat Arnhems Buiten wordt genoemd is het voormalig KEMA terrein ook wel bekend als Bussines Park Arnhem (=BPA), gelegen aan de Utrechtseweg. Het is een afwisselend gebied van ca. 55 ha gelegen op de stuwwal en de uiterwaarden van de Rijn. Het is een relatief in zichzelf gekeerd gebied. Er werken momenteel ca. 2.000 mensen in ca. 30 bedrijven.

Geldend bestemmingsplan

Het gebied kent 3 vigerende bestemmingsplannen uit 1944 (Den Brink) , 1961 (Mariendaal) en 1980 (De Hes). Op basis van de vigerende bestemmingsplannen is een bedrijvigheid tot ca. 5.500 arbeidsplaatsen mogelijk.

Historie

Eind jaren ‘90 heeft de KEMA zich op het park bezonnen en heeft besloten samen met Giesbers en BAM, samenwerkend in de ontwikkelcombinatie BGB,  het voormalige bedrijventerrein te herstructureren naar een kantoren- en woonpark.  Het initiatief van de ontwikkeling is een private initiatief van de BGB. De BGB heeft de gemeenten Arnhem en Renkum gevraagd om in principe medewerking te verlenen aan de planontwikkeling.

Aanvankelijk wilde de BGB een kantorenpark realiseren met in totaal 5.500 arbeidsplaatsen.
Voor de ontwikkeling van het terrein is een Nota van Uitgangspunten opgesteld. De Nota is destijds besproken met de Klankbordgroep BPA, waarin vertegenwoordigers van de bewoners van Hoogstede, Lombok, Heijenoord en uit Oosterbeek zitting hadden. Ook belanghebbenden en bewoners zijn in de gelegenheid gesteld te reageren op de Nota. Naar aanleiding van een tweetal belangrijke bezwaren, de te verwachte toename van het verkeer op de Utrechtseweg en omliggende wegen en de verandering van de kantorenmarkt hebben de BGB en de gemeenten besloten de ontwikkeling te beperken tot ca. 3.500 arbeidsplaatsen en het verlies aan bouwvolume zo veel mogelijk te compenseren met woningbouw.
De Nota van Uitgangspunten is vervolgens door de beide raden van Renkum en Arnhem (2 februari 2004) vastgesteld. Het document is daarmee richtingaangevend voor de ontwikkelingen van het terrein. Door de BGB is in 2004 een concept stedenbouwkundig plan en een landschapsplan opgesteld.

Voor het gedeelte “Den Brink”  is een convenant gesloten (8 februari 2001). In dit convenant hebben de Rijksdienst voor Monumentenzorg, de ontwikkelcombinatie BGB en de gemeente, afgesproken dat het voormalige landgoed “Den Brink” een hoge cultuurhistorische waarde en industrieel historische waarde vertolkt. De partijen hebben afgesproken dat gemeente en de Rijksdienst voor Monumentenzorg geen initiatieven tot bescherming zal nemen en de BGB hebben zich verplicht om geen wezenlijke veranderingen aan te brengen in de bestaande structuur en bebouwing.

Vanaf mei 2005 is TCN Property Projects de nieuwe eigenaar van het terrein. Behoudens het gedeelte Rosande (KEMA), gebouw Energiened en terrein TenneT. TCN heeft aangegeven, dat zij in hoofdlijnen aan de Nota van Uitgangspunten wil vasthouden. Wel wil TCN op een aantal punten meer flexibiliteit om in te kunnen spelen op de marktontwikkeling. TCN Property Projects vormt samen met de Giesbers Groep en BAM tevens de ontwikkelende partij.

De gemeente heeft op verzoek van TCN aangegeven mee te willen denken ten aanzien van de wijzigingen van de Nota van Uitgangspunten om de beoogde flexibiliteit met behoud van kwaliteit van het gebied mogelijk te maken.

2.         DOEL
Het vaststellen van de wijzigingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde Nota van Uitgangspunten.
3.         ARGUMENTEN Vaststelling wijzigen Nota van Uitgangspunten In 2004 heeft de raad de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Het proces heeft geleid tot een Structuurvisie die op een aantal punten van de Nota van Uitgangspunten afwijkt. De Raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de wijzigingen ten opzichte van de Nota van Uitgangspunten.   Proces

De Nota van Uitgangspunten is door de ontwikkelcombinatie BGB gehanteerd als leidraad bij het opstellen van de Structuurvisie Arnhems Buiten.
De Structuurvisie is een document waarin de ontwikkeling in hoofdlijnen wordt weergegeven. De Structuurvisie kan gezien worden als een ruimtelijke verkenning van het gebied naar de ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de uitwerking van de Structuurvisie zal rekening worden gehouden met het geldende beleid als ook met de resultaten van nader onderzoek.

De Structuurvisie zal verder worden uitgewerkt in een aantal documenten, w.o. een landschapsplan, een woonvisie en een parkeerplan. De Structuurvisie en de uitwerkingen ervan zullen de basis vormen van een op te stellen bestemmingsplan.

Communicatie met de bewoners

Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein BPA (voortaan Arnhems Buiten geheten) heeft de ontwikkelcombinatie BGB, in nauw overleg met de gemeente Arnhem en Renkum, een Structuurvisie opgesteld. Hiervoor is tevens een communicatietraject opgezet met verschillende partijen: waaronder de gemeenten Arnhem en Renkum, de werkgroep Nieuwbouw Hoogstede en de wijkvereniging Arnhem-West. Er is een Klankbordgroep ingesteld waarin deze partijen zijn vertegenwoordigd. De regie voor de communicatie is in handen van de ontwikkelcombinatie voor het BPA-terrein: BGB. De Klankbordgroep werd in het proces een aantal keren geconsulteerd. De opmerkingen uit de Klankbordgroep hebben vooral betrekking op de verwachtte verkeersgevolgen van de wijken in een breder kader en de gevolgen van de ontwikkeling in het bijzonder.

Op 1 maart 2007 heeft de BGB een informatieavond over de structuurvisie georganiseerd. Met name de verwachte toename van verkeer, veroorzaakte de nodige onrust bij de aanwezigen. Uit een workshop verkeer, die in het kader van het project Hoogstede is gehouden met buurtbewoners bleek dat de verkeersdruk vooral te maken had met de autonome groei en slechts voor een beperkt deel te maken heeft met de ontwikkeling van Arnhems Buiten. Op 4 oktober is er wederom een bewonersavond door de BGB georganiseerd. Hierin werd de buurt (Oosterbeek, Arnhem West en Hoogstede) geïnformeerd over de Structuurvisie die door de BGB zal worden ingediend. De Structuurvisie werd door de aanwezigen als positief ervaren. De belangrijkste opmerking heeft te maken met de te verwachten verkeersdrukte.

Het communicatietraject voor de ontwikkeling van Arnhems Buiten heeft vele raakvlakken met de communicatie over de aangrenzende woningbouwlocatie Hoogstede-Klingelbeek. Bewoners van de wijk Hoogstede pleiten voor een integrale benadering van beide ontwikkellocaties. De gemeente Arnhem en BGB/TCN hebben aangegeven de ontwikkeling zoveel mogelijk integraal te bezien. Over onderwerpen als het verkeer en het landschapsontwerp heeft nauwe afstemming plaats gevonden tussen beide projecten en heeft communicatie daarover naar de omliggende wijken en inwoners van Oosterbeek plaatsgevonden. De communicatie met de direct betrokken partijen vraagt ook in het vervolgtraject de nodige aandacht. Een actieve betrokkenheid en inbreng van de Klankbordgroep bij de planvorming is aan te bevelen.

Communicatie gemeenten en ontwikkelende partij
Bij de totstandkoming van de Structuurvisie heeft de BGB de gemeente Arnhem en Renkum gevraagd mee te denken. Er is een projektgroep gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante disciplines. De Structuurvisie is namens de BGB door het landschapsbureau HNS en het architectenbureau GroupA opgesteld. Tijdens een aantal workshops en sessies zijn de voorstellen besproken. Dit heeft geleid tot een aantal concept versies van de Structuurvisie. Op de versies is door de gemeentelijke diensten commentaar geleverd. Daarbij is vooral gekeken naar de aanpassingen van het programma dat niet in de Nota van Uitgangspunten is verwoord. In de paragraaf ‘verschillen’ worden de afwijkingen ten opzichte van de Nota van Uitgangspunten aangegeven.
Op grond van een aantal discussiepunten die er tussen de projectgroep en de ontwikkelende partij nog waren is op 6 september 2007 een overleg geweest tussen de portefeuillehouders van de gemeenten Arnhem en Renkum met de directieleden van de ontwikkelende partij. Hierin zijn de overgebleven knopen doorgehakt. Bij het afronden van de Structuurvisie bleek er nog een beperkt aantal discussiepunten nog niet geheel afgerond te kunnen worden. Die discussiepunten worden in de paragraaf Discussiepunten verwoord.Verschillen Structuurvisie en Nota van Uitgangspunten

In hoofdlijn kan gezegd worden dat de Structuurvisie voldoet aan de randvoorwaarden zoals deze in de Nota van Uitgangspunten zijn gesteld.

De verschillen ten opzichte van de Nota van Uitgangspunten zijn de volgende:

Programma
Het programma is gebaseerd op de maximale verkeersintensiteit. Hierbij wordt uitgegaan van 4.300 arbeidsplaatsen en 256 woningen. In de Nota van Uitgangspunten wordt uitgegaan van een maximale toelaatbare ontwikkeling op het BPA terrein waarin de maximale verkeersintensiteit op de Utrechtseweg en omgeving gebaseerd is op  3.500 arbeidsplaatsen en 400 woningen.

Beide uitgangspunten zijn met elkaar te vergelijken, in die zin dat de BGB gehanteerde maximale verkeersintensiteit een geringe toename van het verkeer laat zien ten opzichte van de in de Nota van Uitgangspunten gehanteerde maximale verkeersintensiteit. De aanpassing in het programma is mede ingegeven door de verwachte andere invulling van Mariëndaal, indien daar vanwege de geluidsbelasting geen woningen gebouwd kunnen worden.

De modelberekeningen uit de verkeersstudie (bijgevoegd) laten o.a. het volgende zien:
Indien de mogelijkheden van de geldende bestemmingsplannen volledig worden benut, kunnen er in totaal circa 6.000 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd op het terrein. Het bovengenoemde programma, zoals nu opgenomen is in de structuurvisie, levert lagere intensiteiten op: een afname van circa 3 á 4% van het aantal verkeersbewegingen op de Utrechtseweg ten westen van de spoorbrug en op de Schelmseweg.
De verschuiving in het programma ten opzichte van de Nota van Uitgangspunten heeft beperkte gevolgen heeft voor de intensiteiten in 2017: bij het programma van de structuurvisie treden maximaal circa 1 à 2% extra verkeersbewegingen op.
Het model laat een afname zien van de intensiteit op de Schelmseweg in 2017 van 9% in vergelijking met de intensiteit in 2007. Dit wordt volgens Goudappel Coffeng – de opsteller van het rapport – veroorzaakt door te nemen maatregelen op het hoofdwegennet (verbreding A50) en door het afsluiten van de afrit van de Mandelabrug in de richting van Oosterbeek.
Een belangrijk deel van de toename van het autoverkeer in de periode na 2010 is het gevolg van realisering van het Rijnboogproject .

Belangrijkste conclusie is dus dat ten opzichte van het programma, zoals opgenomen in de Nota van Uitgangspunten, het nu in de structuurvisie voorziene programma vrijwel dezelfde verkeersintensiteiten oplevert. Evenals in de Nota van Uitgangspunten is in de Structuurvisie een reservering opgenomen voor de aanleg van een lightrailstation. De exacte locatie is mede afhankelijk van nader onderzoek naar de vervoerswaarde en onderzoek naar de mogelijkheden voor ruimtelijke inpassing. De wethouders verkeer van de beide gemeenten hebben de Stadsregio Arnhem Nijmegen verzocht een haalbaarheidsstudie te verrichten naar een nieuw station ter hoogte van het BPA-terrein. De stadsregio heeft in een brief van 19 juli 2007 voorgesteld om hierover op korte termijn een bestuurlijk overleg te organiseren met de verantwoordelijk wethouders voor ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer van de beide gemeenten.

Voorzieningen
- Business Support Center voor o.a. fitness (max 1200 m²)
- Appartementen voor o.a. internationale bezoekers KEMA (short stay) max. 3.200 m²
- Facility point Den Brink (200 m²)
- Winkelruimte noordelijk deel De Hes Oost (800 m² ipv NVU 200 m²)
- Kinderdagverblijf (max 750 m²)
- Horeca, niet zijnde bedrijfskantine (max 600 m²)
- Multifunctioneel gebruik van de hal van Zoetenhal (theater, concerten, exposities etc)
- Paviljoen met cafe/trestaurant voor seizoensgebonden gebruik zuidelijk deel Rosande.

Deelgebieden Mariendaal
 • verruiming bebouwingszone
Den Brink
 • toevoeging wooncomplex (4 lagen)
 • verruiming bebouwingszone
Rosande
 • toevoeging solitair gebouw met 6 woonlagen
 • toevoeging paviljoen nabij Rijn t.b.v. horeca
 • verruiming bebouwingszone

De Hes

 • verruiming bebouwingszone parkeerplaats Utrechtseweg (deze verdwijnt)
 • vermindering bebouwingszone bij KEMA campus (gemeente Renkum)
 • toevoeging 2 paviljoens in noord-west hoek (gemeente Renkum)

Ten opzichte van de verschilpunten van de Nota van Uitgangspunten zijn wij het eens. Wij kunnen ons vinden in de verschillen en de wijze waarop die in de Structuurvisie staan verwoord. Wij zijn van mening dat de toevoeging niet ten koste gaat van de kwaliteit van het gebied en dat de toevoegingen er voor zorgen dat Arnhems Buiten meer als onderdeel van het stedelijk netwerk zal gaan fungeren.

Discussiepunten Gemeente-ontwikkelaar
Er ligt nog een beperkt aantal discussiepunten.
 1. Maaiveld-parkeren
 2. Contouren-parkeren onderdek
 3. Differentiatie bebouwingshoogte en wijze van meten

ad 1)
Het belangrijkste discussiepunt is het maaiveld-parkeren. De randvoorwaarde in de Nota van Utgangspunten is, dat bij nieuwbouw het parkeren in ondergrondse gebouwde voorzieningen moet plaatsvinden. Over dit uitgangspunt zijn BGB/TCN en wij het overigens eens.

Waar wij over van mening verschillen is ons standpunt dat daarmee de betreffende maaiveldparkeerplaatsen niet terug mogen komen. BGB/TCN staat op het standpunt dat het huidige aantal maaiveld-parkeerplaatsen (ca. 1.300) ook in de nieuwe situatie gehandhaafd blijft.

Het vigerende locatiebeleid - Regionaal Plan 2005-2020 Stadsregio Arnhem Nijmegen – (vastgesteld 2006) geeft aan dat er onbeperkt parkeerplaatsen in bebouwde voorzieningen op werklocaties kunnen worden gebouwd met - op de locatie Arnhems Buiten - een minimum van 1 parkeerplaats per 125 m² bvo, waarvan maximaal 1 parkeerplaats per 250 m² bvo op eigen terrein in de open lucht is toegestaan. Dit is exact hetzelfde als de raad als bouwstenen voor het vernieuwde locatiebeleid in 2003 heeft vastgesteld.
Dit betekent dus, dat per 250 m² bvo er slechts 1 parkeerplaats op het maaiveld bij nieuwbouw wordt toegestaan. Deze norm geldt overigens enkel voor werklocaties.

Voor wonen hanteren we parkeernormen zonder iets aan te geven over waar deze moeten komen, ondergronds of op maaiveld. De Nota van Uitgangspunten voorziet bij nieuwbouw ten behoeve van woningen enkel in parkeren beneden het maaiveld (half) ondergronds dan wel in gebouwde voorzieningen. Wij willen uitgaan van die randvoorwaarde.

Ad 2)
Onder de bebouwingsvlekken waarop de bebouwing gesitueerd moet worden is een contour parkeren onder dek aangegeven. Wij zijn van mening, dat door het opnemen van een dergelijke ruime lijn (m.n. Mariendaal en Rosande) het landschap ingrijpend kan aantasten. Wij zijn van mening, dat de contour wel iets buiten het bebouwingsvlak gelegd kan worden. De parkeerdekken behoren functioneel direct onder de gebouwen gesitueerd te worden. Tenzij dit bij realisering niet mogelijk blijkt te zijn. In het Landschapsplan zal die afwegingen moeten worden gemaakt. 

Ad 3)
Een discussiepunt is de differentiatie van bouwhoogte en de daarmee verband houdende wijze van meten. Wij zijn conform de Nota van Uitgangspunten van mening, dat differentiatie van bebouwingshoogte ‘uitgangspunt’  moet zijn in plaats van het door de BGB geformuleerde ‘streven’.
De bebouwingshoogte wordt mede bepaald door de wijze van meten. De BGB gaat o.m. uit van meten vanaf begane grond niveau. Wij hanteren voor bouwplannen in Arnhem het uitgangspunt dat gemeten wordt vanuit het maaiveld. Dit conform de Nota van Uitgangspunten.

Wij zijn van mening, dat de wijze waarop de differentiatie wordt ingevuld tijdens de uitwerkingsfase nader kan worden ingevuld en afgestemd.

Inhoud in hoofdlijnen Het plangebied is in Nederland door opzet en bebouwing uniek te noemen. Het gebied kenmerkt zich door een landgoedsfeer (Den Brink en Mariendaal), de ligging op de overgang tussen Veluwe en Rijn (De Hes) en door de ligging in de uiterwaarden (Rosande). Den Brink staat op de nominatie aangewezen te worden als “Landgoed” en kent een aantal monumenten. Naast deze pareltjes is het gebied ook in verval geraakt, met name het gebied De Hes en Rosande. Het is deze tegenstelling die een ontwikkeling voor het gebied nodig maakt. Daarbij is het uitgangspunt om het unieke karakter van het gebied te handhaven en te versterken.

Het programma omvat in totaal ca. 155.000 m² BVO. Hiervan is ca. 100.000 m² BVO kantoor en ca. 60.000 m²  BVO wonen. Het programma bestaat uit nieuwbouw, renovatie en sloop.
Het percentage bebouwd oppervlakte wordt in de nieuwe situatie minder dan in de bestaande situatie (van 13% naar 10%). Op Den Brink en De Hes is voornamelijk bedrijvigheid voorzien. Woningbouw is voorzien op Mariendaal, Den Brink (deels), de Hes Oost en Rosande. Er zal 20% van de woningen in de sociale koop/huur sector gerealiseerd worden.

Het knelpunt bij woningbouw zit vooral op de locatie Mariendaal (ca. 110 woningen). Uit voorlopig onderzoek blijkt, dat Mariendaal door milieubeperkingen (m.n. geluid spoorwegen en aanwezigheid hoogspanningsleidingen) minder geschikt wordt geacht voor woningbouw. Vervolg onderzoek zal moeten aantonen of woningbouw op Mariendaal daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. 

Verkeer
Bij de berekening van de verkeersintensiteit is gerekend met een maximaal scenario van 4.300 arbeidsplaatsen en 256 woningen. Uit het verkeersonderzoek bleek (Goudappel Coffeng), dat de verkeersintensiteit nagenoeg stabiel blijft ten opzichte van de gekozen en doorgerekende variant (3.500 arbeidsplaatsen en 400 woningen) in de Nota van Uitgangspunten.Verbindingsweg Utrechtseweg-Klingelbeekseweg De nieuwe verbindingsweg loopt over gronden die in eigendom zijn van TCN. Met TCN is een constructief overleg om de gronden aan te kopen en oplossingsgericht voorstellen te doen voor de aansluiting van de verbindingsweg op de Klingelbeekseweg en op de Utrechtseweg.

 

Welstand
De commissie onderschrift de Structuurvisie op globaal vlekkenplanniveau. Waar de Structuurvisie uitspraken doet op detailniveau stelt de commissie voor om in de vorm van een landschapsplan een tussenproduct te maken waarin concrete uitspraken gedaan worden over maatvoering, doorzichten en zichtlijnen, groen/waterpartijen, mogelijke situering, integraal parkeerplan voor het gehele gebied, voorzieningen voor fietsenstalling, meubuilair, wegwijzers en reclame, detaillering en landschappelijke inpassing, er zal een beeldkwaliteit moeten komen op deelplanniveau en de relatie tussen de Klingelbeekseweg/Slijpbeekweg. Tevens adviseert de commissie om afspraken te maken over een supervisor voor zowel landschap als gebouwde omgeving.
Deze adviezen worden betrokken bij de planuitwerking.

Monumenten
Bij de totstandkoming van de structuurvisie is ook de Rijksdienst voor Monumentenzorg betrokken geweest. In de structuurvisie zijn de monumenten als zodanig geborgd. Bij de uitwerking van de Structuurvisie zal de Rijksdienst voor Monumentenzorg eveneens betrokken worden. Verder wordt De Rijksdienst samen met de gemeente door de BGB geconsulteerd bij ontwikkelingen in het gebied.Integraliteit Arnhems Buiten en Hoogstede

Tijdens het proces is een integrale benadering met de ontwikkeling op Hoogstede gezocht. Bij de ontwikkeling van de plannen van Arnhems Buiten is aandacht gegeven aan de randen van beide ontwikkelingen. Over die integraliteit is met de buurt gecommuniceerd. De Structuurvisie Arnhems Buiten als ook het SP Hoogstede geven die ruimtelijke relaties aan. Verder zijn de woningen op Hoogstede gericht op een andere doelgroep dan de woningen op Arnhems Buiten, de ontsluitingsweg is een ontwikkeling waarbij beide ontwikkelingen voordeel van hebben. Beide ontwikkelingen zijn tegelijkertijd in het besluitvormingsproces gebracht.

4.         FINANCIËN
De kosten van de planontwikkeling worden door de ontwikkelende partij betaald. De afspraken tussen BGB/TCN en gemeente voor de vervolgsfasen zullen in een samenwerkingsovereenkomst worden vastgelegd. De afspraken betreffen o.a. de nadere uitwerking in diverse plannen, de kosten die daarmee verband houden, en de verbindingsweg.

5.         RISICO’S
Bij de uitwerking van de Structuurvisie zal rekening gehouden worden met de resultaten van nader onderzoek en van geldend beleid. Dit kan betekenen dat die risico’s van invloed kunnen zijn bij de realisering van de Structuurvisie.

6.         UITVOERING EN EVALUATIE
De Structuurvisie is in samenhang met de gewijzigde Nota van Uitgangspunten het regiedokument waaraan ontwikkelingen worden getoetst.

Bij de uitwerking van de Structuurvisie zullen de huidige partijen (gemeenten, Klankbordgroep en bewoners) betrokken blijven. De wijze waarop dit wordt ingevuld zal met de ontwikkelende partij worden besproken. De ontwikkelende partij BGB  is voor het het communicatieproces verantwoordelijk.

De volgende produkten zullen als uitwerking van de Structuurvisie door de ontwikkelende partij worden opgesteld :

            -    Landschapsplan. In het landschapsplan zal per deelgebied aandacht worden besteed aan    stedenbouwkundige, landschappelijke en verkeerskundige aspecten alsmede            beeldkwaliteitsaspecten van de voorgestane ontwikkeling. Landschapsplan is aanbevolen     door de Welstandscommissie;
            -    Woonvisie met daarin verdere uitwerking van de doelgroepen etc. wordt door BGB opgepakt;
            -    Er zal een mobiliteits- en beheersplan moeten worden opgesteld.

Naast bovenstaande plannen zal een bestemmingsplan worden opgesteld. De Structuurvisie, de gewijzigde Nota van Uitgangspunten en de uitwerkingen zullen in het bestemmingsplan vertaald worden.


De raadscommissie VROM zal over dit voorstel advies uitbrengen.
Het advies van deze commissie wordt u separaat voorgelegd.

Bijlage:

 • Totaal Kaart Arnhems Buiten d.d. 1-11-2007

Voor de gemeenteraads-vergadering d.d.
Documentnummer:
Zaaknummer:
Advies van de raadscommissie:
Onderwerp:
17 december 2007
2007.0.097.003
2007-11-00174
10 december 2007
Wijziging Nota van Uitgangspunten Businesspark Arnhem-Oosterbeek/Structuurvisie Arnhems Buiten
Besluit van: 17 december 2007
Documentnummer  
Zaaknummer  

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2007,  nummer  ; besluit:

Voor de gemeenteraads-vergadering d.d.
Documentnummer:
Zaaknummer:
Advies van de raadscommissie:
Onderwerp:
17 december 2007
2007.0.097.003
2007-11-00174
10 december 2007
Wijziging Nota van Uitgangspunten Businesspark Arnhem-Oosterbeek/Structuurvisie Arnhems Buiten

De wijzigingen van de Nota van Uitgangspunten Businesspark Arnhem-Oosterbeek 26-11-03 vast te stellen:

 • Maaiveld-parkeren. Hierbij uit te gaan van het nieuwe gemeentelijk beleid, zijnde maximaal 1 maaiveldparkeerplaats per 250 m² BVO kantoren nieuwbouw en onbeperkt parkeren in gebouwde voorzieningen.
 • Contour-parkeren onder dek. Hierbij uit te gaan van parkeren direct onder het de nieuwbouw, tenzij dit bij realisering niet mogelijk blijkt te zijn. In het Landschapsplan de nadere afwegingen te maken.
 • De maximale verkeersbelasting te baseren op 4.300 arbeidsplaatsen en 256 woningen te hanteren als maatstaf voor de maximale ontwikkelingsmogelijkheid;
 • Toevoegen van voorzieningen conform de Structuurvisie Arnhems Buiten zijnde:
 • Business Support Center voor o.a. fitness (max 1200 m²)
 • Appartementen voor o.a. internationale bezoekers KEMA (short stay) max. 3.200 m²
 • Facility point Den Brink (200 m²)
 • Winkelruimte noordelijk deel De Hes Oost (800 m² ipv Nota van Uitgangspunten 200 m²)
 • Kinderdagverblijf (max 750 m²)
 • Horeca, niet zijnde bedrijfskantine (max 600 m²)
 • Multifunctioneel gebruik van de hal van Zoetenhal (theater, concerten, exposities etc)
 • Paviljoen met cafe/restaurant voor seizoensgebonden gebruik zuidelijk deel Rosande.
 • Den Brink toevoeging wooncomplex (4 lagen)
 • Rosande toevoeging solitair gebouw met 6 woonlagen en toevoeging paviljoen nabij Rijn t.b.v. horeca

-    De plankaart van de Nota van Uitgangspunten Businesspark Arnhem-Oosterbeek 26-11-03 te wijzigen conform de bijgevoegde Totaalkaart Arnhems Buiten en de toelichtende tekst daarop af te stemmen.

Voor de gemeenteraads-vergadering d.d.
Documentnummer:
Zaaknummer:
Advies van de raadscommissie:
Onderwerp:
17 december 2007
2007.0.097.003
2007-11-00174
10 december 2007
Wijziging Nota van Uitgangspunten Businesspark Arnhem-Oosterbeek/Structuurvisie Arnhems Buiten