Aan burgemeester en wethouders
    Datum
Documentnummer:
Zaaknummer:
Datum:
Vertrouwelijk:
Dienst:
Ambtenaar:
Telefoonnummer:
Onderwerp:
2007.0.097.032
2007-11-00185
31-10-2007
nee
Stadsontwikkeling
E. Venema
026-3773404
Gebiedsvisie Hoogstede Klingelbeek
  Portefeuillehouder
Van Bodegraven
In DT
In college
Voorstel in raadscommissie
Voorstel in raad
Genoemde data fataal


Nee

Ja
Ja
Nee
13-11-2007
03-12-2007
17-12-2007
Beslispunten
  • Akkoord gaan met de Gebiedsvisie Hoogstede Klingelbeek.
  • De Gebiedsvisie Hoogstede Klingelbeek ter vaststelling voorleggen aan de raad.
  • De reactienota toesturen aan insprekers.
 
Korte toelichting / samenvatting

Na een lang en intensief proces is de gebiedsvisie voor het gebied Hoogstede Klingelbeek afgerond.
De gebiedsvisie legt als kaderstellend document, de basis voor de bouw van woningen en een woonzorgcomplex in het gebied. De gebiedsvisie is na een intensief participatieproces met de buurt tot stand gekomen. De gebiedsvisie is tijdens dit proces verder uitgewerkt en gedetailleerd. Het beeldkwaliteitsplan is een onderdeel van de gebiedsvisie. In dit proces hebben de beoogd ontwikkelaar Vivare, alsmede de ontwikkelaar van het omliggend gebied Arnhems Buiten en de afnemer van het woonzorgcomplex  Drie Gasthuizen, een rol gespeeld. De gebiedsvisie wordt gedragen door de werkgroep Nieuwbouw van de buurt Hoogstede Klingelbeek en een groot deel van de buurt alsmede de gemeentelijke diensten en heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit. 
 

Te kopiëren stukken voor het college
-Plankaart Gebiedsvisie Hoogstede Klingelbeek
Ter inzage te leggen stukken voor het college
- Gebiedsvisie Hoogstede Klingelbeek (2 boekjes)
- Enquete nieuwbouw Hoogstede Klingelbeek
- Reactienota inspraakreacties
Te kopiëren stukken voor raadscommissie of gemeenteraad
- Plankaart Gebiedsvisie Hoogstede Klingelbeek
Ter inzage te leggen stukken voor raadscommissie of gemeenteraad
- Gebiedsvisie Hoogstede Klingelbeek (2 boekjes)
- Enquete nieuwbouw Hoogstede Klingelbeek
- Reactienota inspraakreacties

Toelichting op het voorstel

Aanleiding / Probleemstelling: zie raadsvoorstel
Doel: zie raadsvoorstel
Argumenten:zie raadsvoorstel
Financiën:zie raadsvoorstel
Risico’s: zie raadsvoorstel
Uitvoering en evaluatie:zie raadsvoorstel
Communicatieparagraaf
Welke in- en externe doelgroepen worden over het besluit geïnformeerd?
Werkgroep Nieuwbouw Hoogstede, buurt Hoogstede, Vivare, Drie Gasthuizen, TCN/BGB, projectgroep Hoogstede

Heeft er al communicatie plaatsgevonden?
Ja, zie raadsvoorstel

Hoe wordt het voorstel openbaar gemaakt aan de pers?
Persbericht

Openbaar making via regulier persgesprek?
Er is een regulier persgesprek

Is er een communicatieplan over dit onderwerp?
Er is geen communicatieplan