Definitieve besluitvorming nieuwbouw komt er aan
Tijdens de buurtavond van 10 oktober heeft de gemeente het laatste bijgestelde bouwplan gepresenteerd met de bedoeling om hiermee het participatieproces dat begon in januari van dit jaar af te ronden. Tijdens deze avond is er door u als buurtbewoners en door de Werkgroep Nieuwbouw op aangedrongen om het plan op een aantal geschilpunten nader te bezien. De gemeente heeft inmiddels alle opmerkingen van die avond en de inspraakreacties van deze zomer gewogen, en vertaald in een nieuw, iets aangepast plan. De gemeente heeft besloten het plan in december ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Gebiedsvisie
Het plan voor de nieuwbouw bestaat uit twee rapporten, een gebiedsvisie en een beeldkwaliteitsplan. De gebiedsvisie lijkt iets nieuws maar wat er in geregeld wordt, komt volledig overeen met het eerdere stedenbouwkundig plan. Alleen de term is dus nieuw, en dat heeft te maken met wat een gemeenteraad formeel mag vaststellen. De beide stukken zijn in te zien via onderstaande items en ook via die van de gemeente uiteraard. De werkgroep is in het bezit van twee papieren exemplaren.

Aanpassingen
Zoals gezegd zijn er een paar wijzigingen aangebracht in het plan dat in oktober voorlag.

  • Langs het weggetje van Kromkamp komt er één woning minder (een zgn.tussenwoning). Dat geeft een wat rustiger beeld. In het totale plan staan nu 118 woningen, waarvan 105 op de binnengebieden van Oost (moestuinen), Midden (maïsakker) en West (Kromkamp e.o.) en dus  13 langs de Klingelbeekseweg.
  • De buurtbehoefte aan gemeenschapsruimte wordt gehonoreerd (dit itt persberichten deze week). Vergaderingen en grotere buurtactiviteiten kunnen straks om niet plaats vinden in het nieuwe zorgcentrum. Ook in Huis en Haard blijven er ruimten tot onze beschikking. Als ondersteuning van de buitenactiviteiten rond de geitenwei komt er daar, in het groen, een kleine accommodatie.
  • Naar onze smaak de belangrijkste verandering t.o.v. het plan in oktober betreft het zorgcomplex. De vormgeving en inpassing daarvan heeft nog te weinig draagvlak in de buurt en vooral bij de direct omwonenden. In het huidige plan ligt daarom de vorm waarin het zorgcomplex er komt nog niet vast. Daar wordt de komende maanden door stedenbouwkundigen en architecten samen met de direct betrokkenen nog extra aandacht aan besteed; binnenkort is dat via een extra workshop (waarschijnlijk 11 december) met de bewoners van “west” en de werkgroep om de verschillende mogelijkheden nog eens tegen het licht te houden en nader te onderzoeken.

Nieuwe plankaart

Plankaart november 2007

Klik op de kaart voor een vergroting

De werkgroep heeft zich al over de nieuwe plankaart kunnen buigen en kwam bij eerste lezing een aantal opmerkelijke punten tegen. Het valt op dat er qua achterpaden relatief veel is gewijzigd, maar naar de mening van de werkgroep, niet conform de laatste afspraken! De werkgroep vraagt daarom de gemeente een nieuwe versie van de plankaart uit te brengen die wel een weerslag is van die afspraken. Positief is en blijft de flinke  hoeveelheid groen in de nieuwe buurt (2x zo grote geitenwei plus aansluitend groen) en de verscheidenheid in woningvormen die de diversiteit van onze buurt aanvult en versterkt.

Procedure van besluitvorming
Ruim een week geleden, op 13 november, is de huidige versie van het plan besproken in het Arnhemse College van Burgemeester&Wethouders. Vanwege de integraliteit is toen tegelijkertijd de Structuurvisie van BPA, tegenwoordig Arnhems Buiten geheten, behandeld. Het College heeft groen licht gegeven om het traject van de verdere besluitvorming in te gaan. Dat gaat concreet in de volgende drie stappen:
  3 dec: Politieke Maandag:       Informatieve avond, de mogelijkheid bestaat om in te spreken,
10 dec: Raadscommissie:          Inhoudelijke bespreking van plannen, meningsvorming gemeenteraad.
17 dec: Gemeenteraad:             Besluitvorming, dus zo mogelijk vaststelling van de bouwplannen.

Inspraakmogelijkheid
De gemeente nodigt ons allen uit om bij deze vergaderingen van 3, 10 en 17 december aanwezig te zijn. Op de buurtwebsite is de brief van de gemeente hierover terug te vinden (infobrief gemeente) Diegenen die dat willen, kunnen dus op 3 december inspreken. Aanmelden daarvoor is noodzakelijk en kan via . De werkgroep Nieuwbouw zal in ieder geval, namens de buurt, van deze gelegenheid gebruik maken.

De gemeente en de integraliteit
Dinsdagmiddag 20 november hebben alle 5 wethouders samen met de gebiedsagent een rondwandeling gemaakt door het plangebied. Het bestuur van de buurtvereniging en de Werkgroep Nieuwbouw zorgden voor ontvangst en begeleiding. Tijdens dit bezoek werd het nieuwbouwplan qua inhoud en procedure  doorgenomen. Ook werd vanuit de integrale benadering voor dit deel van Arnhem aandacht besteed aan Arnhems Buiten waar immers kansen liggen (wandelgebied, natuur, seniorenwoningen, faciliteiten).

Uitgebreid is stil gestaan bij de nieuwbouw ontwikkelingen van de KEMA. De bouw van het nieuwe KEMA-lab aan de Rijn is inmiddels gestart, ondanks de lopende procedures, samenhangend met het bezwaar van de buurtvereniging tegen het op die plek bouwen van dat laboratorium. Het belang van KEMA is bekend. Ook wordt het belang van de buurt dor het gemeentebestuur onderkent. Vanuit de Werkgroep Nieuwbouw werd de teleurstelling uitgesproken dat er vanuit de gemeente geen pogingen ondernomen worden om deze twee belangen meer met elkaar in overeenstemming te brengen. In december volgt een gesprek met de wethouder van Economische zaken. De werkgroep zal op 3 december ook inspreken bij het behandelen van de plannen voor Arnhems Buiten.

Einde van een proces
De werkgroep Nieuwbouw constateert, dat we aan het einde zijn gekomen van het gezamenlijk met de gemeente plannen maken voor de nieuwbouw in de buurt. Het slot dus van het in januari van dit jaar gestarte proces onder leiding van architect Hans Been.

De werkgroep is van mening dat er nu, na vele eerdere pogingen van de gemeente in de vorm van voor de buurt minder geslaagde tot slechte plannen, een invulling van de geplande nieuwbouw ligt die kwaliteit heeft en op een behoorlijk draagvlak in de buurt kan rekenen. Dit mede dankzij de bijdrage die wij als buurt aan dit plannen maken hebben geleverd! De architecten hebben ons als buurt daarvoor op 10 oktober ook bedankt en gecomplimenteerd. De werkgroep wil daarom iedereen die zijn of haar stem heeft laten horen en heeft meegedacht en meegetekend, bij deze dan ook hartelijk bedanken!

Hoe nu verder
Natuurlijk zijn er ook bij het huidige plan nog de nodige kanttekeningen te maken en opmerkingen te plaatsen. Niet alles in het plan is geslaagd te noemen. Het resultaat van de mix aan gemeentelijke randvoorwaarden en buurtuitgangspunten pakt niet overal en niet voor alle buurtbewoners echt goed uit. De werkgroep constateert ook zelf dat zij nog zorgen heeft bij bepaalde keuzes die de gemeente heeft gemaakt. De werkgroep Nieuwbouw zal daarom doorgaan de buurt te vertegenwoordigen door in overleg te blijven met de gemeente, ontwikkelaar Vivare, TCN, KEMA, e.a.

Bovendien gaan we, net als iedereen ook als individu kan, gebruik maken van de democratische mogelijkheden om in te spreken. Dat kan op korte termijn bij de besluitvorming rond gebiedsvisie en beeldkwaliteitsplan, maar in de loop van 2008 natuurlijk ook bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

De werkgroep Nieuwbouw gaat dus door. Dat zal zijn in een gewijzigde samenstelling. Zeker drie leden gaan nu stoppen en ook de voorzitter legt zijn functie neer. Het bestuur van de buurtvereniging is daarom op zoek naar nieuwe leden voor de werkgroep en naar een nieuwe voorzitter daarvan. Bij deze ook de oproep aan u allen om u zelf aan te melden en/of buurtgenoten voor te dragen! Dat kan bij het bestuur en bij de zittende werkgroepleden.

Met vriendelijke groet, de Werkgroep Nieuwbouw