NB. In dit verslag dat door de gemeente opgesteld is staat dat de werkgroep accoord is gegaan met het tweede vlekkenplan. Dit is een onjuiste weergave van de reaktie van de werkgroep. Zij heeft gezegd dat er ruimte is gekomen om het proces voort te zetten. Hugo van Belois probeert deze correctie in de notulen opgenomen te krijgen.


Werkgroep nieuwbouw Hoogstede-Klingelbeek
t.a.v. de heer H. van Belois
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onderwerp: Brief van 12 januari 2006 c.s.

Hartelijk dank voor de uitgebreide reactie op de schetsontwerpen van het inbreidingsplan in de wijk Hoogstede-Klingelbeek. De reactie is gericht aan de vorige projectleider de heer Ton Hengeveld. Als opvolger van de heer Hengeveld wil ik met plezier op de gemaakte opmerkingen reageren.

Allereerst ben ik blij met de input vanuit de werkgroep. De opmerkingen zijn voor de gemeente aanleiding geweest nog eens goed naar het voorstel te kijken.

De opmerkingen hebben geleid tot een vlekkenplan, waarin enkel de functies van de gebieden en de oppervlakte van de vlekken zijn aangegeven. De wijngaard en de geitenweide blijven behouden. De gedachte oost-west verkeersverbinding (langs de Geitenweide) is komen te vervallen. Het woonzorgcomplex is in het vlekkenplan gelokaliseerd aan de westzijde van het plangebied, nabij Huis en Haard. Het vlekkenplan is tijdens de Klankbordgroep Hoogstede-Klingelbeek op 14 maart jl., in aanwezigheid van de wethouder Sander van Bodegraven, aan de orde gesteld. De daarin deelnemende partijen inclusief de Werkgroep Nieuwbouw hebben aangegeven akkoord te zijn met het vlekkenplan.
Het vlekkenplan hebben wij als bijlage bij deze brief gevoegd.

Verder is afgesproken dat er overeenstemming is over het plangebied evenals het programma, zoals dat is verwoord in de Nota van Randvoorwaarden.

Ik ben blij met de positieve grondhouding, die alle partijen hebben ingenomen met betrekking tot het vlekkenplan en de afgesproken vervolgprocedure. Ik heb met tevredenheid geconstateerd, dat de buurt heeft aangegeven dat de komst van de nieuwe woningen acceptabel is. Ik denk, dat hiermee de randvoorwaarden zijn geschapen om te komen tot een voor alle partijen stimulerend ontwerpproces.

U hebt aangegeven het belangrijk te vinden wat de opstelling is van de gemeente ten aanzien van de in uw brief van 12 januari 2006 aangehaalde punten.

Allereerst merk ik op, dat juist uw brief van 12 januari 2006 aanleiding is geweest om te komen met het voorstel zoals dat op 14 maart jl. is behandeld in de klankbordgroep.
In veel opzichten zijn de opmerkingen ingehaald door de nieuwe afspraken die wij gemaakt hebben in zowel de Klankbordgroep evenals over het ontwerpproces met de Werkgroep Nieuwbouw. Op uw verzoek zal ik nu in gaan op de door u in uw brief aangehaalde punten:

 1. Geitenwei: deze moet behouden blijven op dezelfde plek als centrale ontmoetingsplaats.
  Reactie: de Geitenwei blijft behouden op de huidige locatie.
 2. Onevenwichtige verdeling van het aantal woningen over de verschillende plandelen.
  Reactie: in het ontwerp proces zal nader over de verdeling van de woningen over de plandelen worden nagedacht.
 3. Te veel bouwmassa zorgappartementen in het oostelijk deel.
  Reactie: De zorgappartementen zijn verplaatst naar het westelijk deel. Hoe de bouwmassa wordt ingevuld en vormgegeven zal tijdens het ontwerpproces nader worden bepaald.
 4. Geen wegverbinding tussen middengebied (maïsveld) en oostelijk deel (moestuinen).
  Reactie: Het Vlekkenplan geeft grofmazig de ontsluitingsstructuur weer. De hoofdontsluiting zal plaatsvinden via de nog aan te leggen westelijke verbinding voor wat betreft het Zorggedeelte en het woongebied in het middendeel. Het woongebied oost zal ontsloten worden via de Hoogstedelaan./Rosandelaan. Hoe exact de verkeersstructuur nader wordt ingevuld zal onderdeel zijn van het ontwerpproces.
 5. Inzicht in andere ontwikkelingen (KEMA, Defensiehaven) ontbreekt.
  Reactie: De ontwikkeling van het BPA terrein waaronder de Defensiehaven zal afgestemd worden met de ontwikkeling van Hoogstede. Een afstemming tussen de projecten vindt ook plaats middels de gemeentelijke deelnemers in het ontwerpproces en de gemeentelijke projectleider. De gemeentelijke deelnemers en de projectleider zijn dezelfden voor het project BPA als voor het project Hoogstede/Klingelbeek. Bovendien wordt de buurt door de projectontwikkelaar van het BPA op de hoogte gehouden van de plannen.
 6. Ontwerpproces 1-richting verkeer, bewoners te reactief, willen mee ontwerpen.
  Reactie: Er tussen de Werkgroep en de gemeente afgesproken dat het ontwerpproces in onderling overleg zal worden vormgegeven. In dat proces zullen zowel de Werkgroep Nieuwbouw als ook de buurt een plaats krijgen.
 7. Geen of te weinig rekening wordt gehouden met de hoogteverschillen.
  Reactie: De hoogteverschillen alsmede de zuidligging van het terrein zijn belangrijke ontwerpuitgangs-punten.
 8. Voorbij is gegaan aan de conclusies en aanbevelingen van het rapport van de Universiteit Wageningen. Reactie: Het rapport is waardevol en zal tijdens het ontwerpproces ingebracht worden.
 9. Defensiehaven. Maximale bereikbaarheid voor de bewoners en beleving van de Rijn en Defensiehaven voor de overige bewoners.
  Reactie: beide onderwerpen zijn onderdeel van het ontwerpproces van BPA.

  Waardevolle resultaten
  In de loop van de jaren is een aantal resultaten bereikt waar wij grote waarde aan hechten:
 1. de overeenstemming over de toekomstige verkeersontsluiting: de nieuwe verbindingsweg tussen de Klingelbeekseweg en de Utrechtseweg
 2. de knip in de Klingelbeekseweg (afsluiting voor doorgaand verkeer)
 3. de ontsluiting van mogelijke woningbouw op het Elektrum-terrein via de bestaande wegstructuur op het KEMA-terrein met een gelijkvloerse aansluiting op de Klingelbeekseweg ter hoogte van de nieuwe verbindingsweg (buiten het verkeersluwe deel van de Klingelbeekseweg)
 4. het onttrekken aan het wegverkeer van het weggetje van Kromkamp
 5. realisering in onze buurt van een woonoord gebied zoals bedoeld in het Masterplan Wonen, Zorg en Welzijn in Arnhem-noord
 6. het scheppen van kansen voor oudere bewoners van (te) grote huizen in onze buurt naar een meer passende woning. Dit levert tegelijk mogelijkheden voor verjonging van de buurt op.

Reactie: Ik ben het met u eens dat de bovenstaande punten waardevolle resultaten zijn van ons overleg met de Werkgroep Nieuwbouw.Met vriendelijke groet,

Ellenus Venema
ProjectleiderVlekkenplan 04-2006