Geachte heer Hengeveld,

Zoals afgesproken tijdens de laatste vergadering van de werkgroep, op 14 november 2005, hebben wij de schetsen, die wij op 8 december 2005 ontvingen, tijdens een viertal straatbijeenkomsten voorgelegd aan de bewoners van onze buurt. De verschillende straatbijeenkomsten zijn zeer druk bezocht.
Wij zijn geschrokken van de breed gedragen zeer afwijzende reacties. Geen van de geschetste alternatieven is voor de bewoners van onze buurt acceptabel. Overbodig te zeggen dat er dus ook geen keuze is gemaakt tussen de alternatieven.
Een samenvatting van de reacties van bewoners hebben we als bijlage bijgevoegd.

Onderstaand:

 • geven wij onze conclusies
 • schetsen we de consequenties voor de buurtwerkgroep nieuwbouw
 • benoemen we de waardevolle resultaten tot nu toe

Uitgangspunten

De eisen die de buurt minimaal stelt aan het ontwerpplan zijn allen te relateren aan onze kijk op het(woon-)gebied:

 • Gebied is bijzonder, ook smalste verbinding tussen Rijn en Veluwe
 • Rand van de stad, karakter meer dorps dan stads
 • Sociale structuur is sterk, onder andere gekenmerkt door sociale ontmoetingsplaats (geitenweitje), daarom ook rekening houden met bevindingen uit het rapport van de universiteit Wageningen: 'Een dorp in een stad'
 • Verbondenheid met omgeving is sterk; het open, groen, agrarische karakter wordt zeer gewaardeerd.

Eisen die de buurt stelt aan de nieuwbouwplannen in en om Hoogstede - Klingelbeek

De rugstreeppad is al vaker genoemd in relatie tot de nieuwbouwplannen tijdens nieuwbouwbijeenkomsten. Omdat niet iedereen weet om welk dier het gaat, volgt hier een korte beschrijving.

 • De rugstreeppad (Bufo calamita) is een amfibie. Het dier lijkt qua uiterlijk op een gewone pad, maar is wat kleuriger en heeft een gele streep op zijn rug.
 • De lengte bedraagt ongeveer 5 tot 8 centimeter.
 • De pad is streng beschermd in de Europese Habitatrichtlijn.

ALGEMEEN

Onze kijk op het (woon-) gebied

 • Gebied bijzonder, ook smalste verbinding tussen Rijn en Veluwe
 • Rand van de stad, karakter meer dorps dan stads
 • Sociale structuur is sterk / oa gekenmerkt door sociale ontmoetingsplaats (geitenweitje) Daarom ook rekening houden met de bevindingen uit het rapport van de universiteit van Wageningen: ”een dorp in de stad”.
 • Verbondenheid met omgeving is ook sterk. Het open, groene, agrarische karakter wordt zeer gewaardeerd.

Onze wensen t.a.v de planontwikkeling

 • Integraal plan voor de ontwikkeling van voormalige Kema gebied, Elektrum/Defensiehaven en het Hoogstede/Klingelbeek gebied
 • Hierbij een evenredige verdeling van bebouwing over het gehele gebied, en een evenredige verdeling van de ruimte over bestaande en nieuwe bewoners/gebruikers.
 • Kwaliteit van gebied behouden en waar mogelijk versterken
 • Kwaliteit van de sociale structuur ten minste behouden en waar mogelijk versterken
 • Invulling als een inbreidingslocatie