Was er sedert de zomer van 2003 geen beweging bij de gemeente te bespeuren m.b.t. de nieuwbouwplannen: sinds dit najaar is er weer nieuws.
Het plangebied is namelijk vergroot met het stuk grond tussen Hoogstedelaan en Klingelbeekseweg ten westen van het weggetje langs Kromkamp. Het plangebied steekt dus vanaf het maïsveld dit weggetje over tot aan de grond van de KEMA/Business Park Arnhem. Dit betekent dat de gemeente onze werkgroep een nieuwe (concept) nota van randvoorwaarden voor het totale plangebied ter beoordeling heeft gegeven.

Onze werkgroep heeft daar commentaar op geleverd. In een projectgroepvergadering waar ook vertegenwoordigers van Vivare (toekomstige bouwer) Drie Gasthuizengroep (eigenaar Huis en Haard) en Business Park Arnhem (BPA) en ambtenaren van de gemeente aanwezig waren is ons commentaar besproken. Onze opmerkingen zullen in een definitieve nota geheel (of gedeeltelijk?) worden verwerkt.
Ik zal proberen in hoofdlijnen ons commentaar op diverse belangrijke punten hier weer te geven:

 • Wij hebben nadrukkelijk gevraagd om een totaalvisie op ons gebied met omliggende gebieden. Vooral de ontwikkelingen van BPA, plannen voor gebied rond het Elektrum, plannen Huis en Haard hebben invloed op onze wijk. Vooral het gebied langs de Rijn is bijvoorbeeld niet bekeken en moet ook duidelijk worden uitgewerkt om affaires als die met het Oolgaardthuis te voorkomen.
  BPA twijfelt of ze willen meewerken aan een nieuwe verbindingsweg op hun terrein tussen de Klingelbeekseweg en de rotonde op de Utrechtseweg. Via een zijstraat kan ons binnengebied dan goed worden ontsloten.
  Wij hebben gesteld dat deze weg voor ons een voorwaarde is, omdat er anders teveel verkeer via Hoogstedelaan en Klingelbeekseweg komt. Er wordt gedacht aan diverse soorten bebouwing: volgens KAN-afspraken moet de gemeente 35% in de sociale huur of sociale (=betaalbare) koop en maximaal 65% in de duurdere koopwoningen realiseren.
  Men denkt dan in de koopsfeer aan 10 vrije kavels van gemiddeld 500 m2 en 50 halfvrijstaande woningen met een perceelsoppervlakte van gemiddeld 300 m2. Men wil circa 50 (gestapelde) seniorenwoningen in verschillende huurklassen realiseren. Deze woningen kunnen qua zorg "leunen"op de voorzieningen van Huis en Haard.
   
 • De J.P. Heijestichting wil in ons gebied graag twee halfvrijstaande woningen bouwen voor begeleid wonen, vanwege de korte afstand tot het Oolgaardthuis.
  Totaal wordt in het vergrote plangebied gedacht aan circa 110 woningen. De woningdichtheid gaat t.o.v. de vorige plannen omlaag van circa 27 woningen per hectare naar circa 20 woningen per hectare.De werkgroep heeft als volgt gereageerd: in dit stadium moet nog niet precies soort en aantal woningen worden vastgelegd: dat hangt ook af van hoe het past in ons gebied.
  Ook willen wij dat de seniorenbebouwing niet hoger wordt dan drie lagen: vier lagen is te hoog. Ook moeten er binnen het plangebied niet teveel bijzondere woonvormen komen, maar seniorenwoningen bouwen voldoet zeker aan de behoefte in onze wijk.

  Net als bij het vorige plan, willen wij ons niet binden aan het genoemde aantal van 110 woningen. Ons standpunt is, dat nieuwbouw moet passen in het karakter en de sfeer van onze wijk, met respect voor dit bijzondere gebied en dat dan bij het maken van het plan wel zal blijken hoeveel woningen onze wijk dan kan hebben zonder deze uitgangspunten te kort te doen.
   
 • Er wordt gelukkig in de nota gesproken over behoud van waardevolle cultuurhistorische en groene elementen. Vooral het instandhouden van het leefgebied van de (zeldzame) vleermuizen vraagt bijvoorbeeld een behoorlijke groene zone in de buurt van het 'holle weggetje' en de geitenweide en volkstuinen/wijngaard

  Er wordt gesproken van 3000 m2 voor dit groene gebied, waar ook nog het trapveldje moet komen. Wij hebben gesteld dat 3000 m2 te weinig is om dit te kunnen realiseren. In de nota van de gemeente is geen melding gemaakt van het feit dat in het gebied van Kromkamp de z.g. 'rugstreeppadden' verblijven en die staan op de beruchte 'rode lijst' en zijn dus zwaar beschermd. Dit zal bij onderzoek van het nieuwe plangebied nader worden bekeken.
   
 • We hebben nog een keer gewezen op de ondergrondse waterstromen vanaf de Veluwe richting Rijn in het hele gebied. De gemeente gaat, net als in het oude plangebied, het nieuwe deel onderzoeken (cultuurhistorisch, flora + fauna, archeologisch).
  Verder heeft de gemeente nog een aantal andere eisen genoemd die standaard voor ieder nieuwbouwplan in Arnhem gelden (bijvoorbeeld duurzaam bouwen).

Tenslotte: hoe gaat het verder?:
Begin volgend jaar krijgen we een aangepaste nota van randvoorwaarden voorgelegd. Is die akkoord, dan moet die door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Ondertussen wordt er van januari tot en met april nader onderzoek uitgevoerd en ziet het ernaar uit dat bureau Copijn in samenwerking met een stedenbouwkundige en een landschapsarchitecte van de gemeente een nieuwe planschets gaat maken. Wellicht gebeurt dit in een z.g. 'ontwerpatelier1 waar ook onze werkgroep bij aanwezig is om de belangen van de wijk te bewaken. Deze schets zal weer in straatbijeenkomsten besproken worden.
In het najaar moet die schets een definitief ontwerp worden en zal dat plan als basis dienen voor een bestemmingsplanwijziging die in 2006 ter visie zal worden gelegd en waar ieder die dat wil formeel zijn mening over kan geven.

Laatste nieuws: Ondersteuning Universiteit Wageningen
Onze buurt heeft de mogelijkheid aangeboden gekregen om via de 'wetenschapswinkel' van de universiteit onderzoek te laten doen in onze wijk. De bedoeling is, dat de onderzoekers d.m.v. interviews de mening van bewoners vastleggen over die zaken in onze wijk die men belangrijk vindt, en die behouden moeten blijven of waar in het bouwplan rekening mee moet worden gehouden.
Dit onderzoek leidt d.m.v. een schriftelijke en visuele (video-) reportage tot aanbevelingen voor de planontwikkelaar. Juist de 'belevingswaarde' van bewoners van hun wijk is belangrijk om vast te leggen om te voorkomen dat er alleen maar in aantallen en technische voorwaarden wordt gedacht.

Het bestuur van de buurtvereniging en de werkgroep heeft na overleg besloten dat dit een zinvolle aanvulling op onze werkgroepactiviteiten kan zijn. En nog beter- de kosten worden betaald door de wetenschapswinkel. Die is door het Rijk juist voor ons soort situaties opgezet: ter ondersteuning van bewoners in hun contacten met overheden/ontwikkelaars.
Voor wie meer in detail wil weten, je eigen straat vertegenwoordiger heeft alle stukken. Uiteraard zullen wij als het tot een schetsplan komt weer middels straatbijeenkomsten uw mening vragen.

Tot slot: wie wil, wonend aan het nieuwe toegevoegde plandeel ook vertegenwoordiger worden in onze groep?