Gedeputeerde heropent vernieuwd Huis en Haard - 1977

ARNHEM — Het gerenoveerde verzorgingstehuis voor bejaarden Huis en Haard aan de Utrechtseweg wordt morgenmiddag feestelijk heropend. Dit zal gebeuren door mejuffrouw mr. J.M.C, van Driel. lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, land.

De verbetering houdt in, dat het tehuis is aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Tot voor kort woonden de bejaarden met zes personen op een kamer, wat de zogenaamde zaal verpleging werd genoemd. Men is nu van deze verouderde vorm van verzorging afgestapt. De zalen zijn verbouwd tot 66 eenpersoons- en zeven echtparenkamers.

Alle bewoners van Huis en Haard hebben nu de beschik­king over een eigen kamer en eigen sanitaire voorzieningen,, die vroeger met anderen gedeeld moesten worden. De totale kosten van de verbetering, waarvoor op 2 februari 1976 de eerste paal werd geslagen, zijn bijna zes miljoen gulden.

Huis en Haard wordt beheerd door de Hestia Stichting, die ook het verpleeghuis De Braamberg onder haar hoede heeft.

De benaming Hestia Stichting is in de plaats gekomen voor de naam Stichting Huis en Haard. Het bestuur vond het lastig, dat de stichting de naam droeg van een van de verzorgingstehuizen. Toen is gekozen voor de naam Hestia, in de Griekse mythologie de godin voor de huiselijke haard.

De renovatie houdt voorts in, dat twee nieuwe vleugels en een bovenverdieping aan het gebouw zijn toegevoegd. Er is voor gezorgd - door de aanleg van korte gangen en het aanbrengen van vele kleuren - dat het gebouw niet lijkt op een inrichting of een ziekenhuis. De éénpersoonskamers hebben een oppervlakte van twintig vierkante meter, terwijl de echtparenkamers dubbel zo groot zijn. Ook de tuin, op de binnenplaats van het gebouw, is opnieuw aangelegd.
De verbouwing heeft tot gevolg, dat in het tehuis minder mensen zijn geplaatst dan voor de werkzaamheden: 80 tegen 110. De kosten zijn na lang touwtrekken opgebracht door het rijk.

De verbouwing vond plaats op aandringen van de provincie, waar men vond dat Huis en Haard verouderd was.

Aanvankelijk bestond het plan het verzorgingstehuis te verplaatsen naar Arnhem-Zuid, om dat de uitbreidingsmogelijkheden daar groter zijn.
Volgens het stichtingsbestuur Stellen de bewoners dit niet op prijs, omdat men dan het levendige uitzicht op de Utrechtseweg zal moeten missen. De Stichting Huis en Haard werd in 1952 opgericht en kwam voort uit het tehuis voor Christelelijke Belangen aan de Weverstraat. Het onderkomen aan de Utrechtseweg werd in 1953 betrokken.  Het was toen hoofdzakelijk bestemd voor matschappelijk zwakkeren.    Sinds 1967 was men bezig met de plannen tot verbetering vande woontituatie voor de bejaarden.
Huiskamer Huis en HaardEen van de kamers die na de verbouwing van Huis en Haard nog maar door twee personen wordt bewoond.