gedenksteenlegging_1952gedenksteenlegging2_1952gedenksteenlegging3_1952mevr.matserkok_1953
opening_door_juliana2_1953opening_door_juliana3_1953opening_door_juliana_1953recreatiezaalmannendagverblijf

slaapkamerslaapkamer_damesslaapkamer_herenstart_renovatie_1976

renovatie1_1976renovatie2_1976renovatie3_1976renovatie4_1976

damesdagverblijfbewonersansichtkaart_1980

vrijdag 24 september 1982

Oudste bewoner bejaardentehuis gehuldigd


De oudste bewoner van Huis en Haard

De heer R. Valkenburg (87) vierde gisteren het feit dat hij 35 jaar in het bejaardentehuis Huis en Haard" woont.

 

Huis en Haard is niet compleet zonder u. U hoort bij de inboedel". Deze woorden richtte de directeur van het Arnhemse bejaardentehuis, J. Daamen, gisteren tot de heer R. Valkenburg, die deze maand 35 jaar in het tehuis woont. Een mijlpaal in het leven van de 87-jarige Arnhemmer, die gisteren genoot van de feestelijke dag die voor hem georganiseerd werd. Na de oorlog had de heer Valkenburg, evenals veel andere Arnhemmers geen dak meer boven zijn hoofd. Hij nam zijn intrek in het Tehuis voor Ouden van Dagen, dat door de gemeente in de Weverstraat werd opengesteld.

In 1947 werd dit gebouw, de huidige muziekschool, door de brandweer als brandgevaarlijk beschouwd. Er moest uitgekeken worden naar een ander onderkomen. Inmiddels werd het gemeentelijk tehuis ondergebracht in de Stichting Huis en Haard. In 1949 begon de bouw van het tehuis aan de Utrechtseweg, waar het bejaardentehuis nu nog steeds is gevestigd. In 1978 heropende de heer Valkenburg Huis en Haard", nadat het tehuis een verbouwing had ondergaan, als oudste bewoner.

De jubilaris heeft het erg naar zijn zin in het bejaardentehuis. Naast het verzorgen van zijn planten, een grote liefhebberij van de heer Valkenburg, schrijft hij veel. In boekjes tekent hij zijn herinnering op, die hij met veel plezier aan zijn medebewoners laat lezen.Door de dames Scholten en Van Eldik, van de bewonerscommissie van Huis en Haard werd de heer Valkenburg gisteren verrast met twee prachtige planten. Namens het personeel kreeg de jubilaris een ingelijste foto van hemzelf aangeboden.

Gedeputeerde heropent vernieuwd Huis en Haard - 1977

ARNHEM — Het gerenoveerde verzorgingstehuis voor bejaarden Huis en Haard aan de Utrechtseweg wordt morgenmiddag feestelijk heropend. Dit zal gebeuren door mejuffrouw mr. J.M.C, van Driel. lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, land.

De verbetering houdt in, dat het tehuis is aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Tot voor kort woonden de bejaarden met zes personen op een kamer, wat de zogenaamde zaal verpleging werd genoemd. Men is nu van deze verouderde vorm van verzorging afgestapt. De zalen zijn verbouwd tot 66 eenpersoons- en zeven echtparenkamers.

Alle bewoners van Huis en Haard hebben nu de beschik­king over een eigen kamer en eigen sanitaire voorzieningen,, die vroeger met anderen gedeeld moesten worden. De totale kosten van de verbetering, waarvoor op 2 februari 1976 de eerste paal werd geslagen, zijn bijna zes miljoen gulden.

Huis en Haard wordt beheerd door de Hestia Stichting, die ook het verpleeghuis De Braamberg onder haar hoede heeft.

De benaming Hestia Stichting is in de plaats gekomen voor de naam Stichting Huis en Haard. Het bestuur vond het lastig, dat de stichting de naam droeg van een van de verzorgingstehuizen. Toen is gekozen voor de naam Hestia, in de Griekse mythologie de godin voor de huiselijke haard.

De renovatie houdt voorts in, dat twee nieuwe vleugels en een bovenverdieping aan het gebouw zijn toegevoegd. Er is voor gezorgd - door de aanleg van korte gangen en het aanbrengen van vele kleuren - dat het gebouw niet lijkt op een inrichting of een ziekenhuis. De éénpersoonskamers hebben een oppervlakte van twintig vierkante meter, terwijl de echtparenkamers dubbel zo groot zijn. Ook de tuin, op de binnenplaats van het gebouw, is opnieuw aangelegd.
De verbouwing heeft tot gevolg, dat in het tehuis minder mensen zijn geplaatst dan voor de werkzaamheden: 80 tegen 110. De kosten zijn na lang touwtrekken opgebracht door het rijk.

De verbouwing vond plaats op aandringen van de provincie, waar men vond dat Huis en Haard verouderd was.

Aanvankelijk bestond het plan het verzorgingstehuis te verplaatsen naar Arnhem-Zuid, om dat de uitbreidingsmogelijkheden daar groter zijn.
Volgens het stichtingsbestuur Stellen de bewoners dit niet op prijs, omdat men dan het levendige uitzicht op de Utrechtseweg zal moeten missen. De Stichting Huis en Haard werd in 1952 opgericht en kwam voort uit het tehuis voor Christelelijke Belangen aan de Weverstraat. Het onderkomen aan de Utrechtseweg werd in 1953 betrokken.  Het was toen hoofdzakelijk bestemd voor matschappelijk zwakkeren.    Sinds 1967 was men bezig met de plannen tot verbetering vande woontituatie voor de bejaarden.
Huiskamer Huis en HaardEen van de kamers die na de verbouwing van Huis en Haard nog maar door twee personen wordt bewoond.

Huize Hoogstede

Waar nu Huis en Haard gelegen is, zouden wij voor 1944 Huize Hoogstede zijn tegengekomen.
Omstreeks 1832 had de eigenaar van den Brink uitzicht op twee  boerderijen: Stamme Kamp en Rynzigt, tuinen, moesgronden en boomgaarden. Vlak aan de Utrechtseweg was in die tijd een flinke lap tuin (ruim 3 ha), die in het bezit van Mr. Frederik Gerard Meijbaum (vice-president van de rechtbank) was. De erven Meijbaum verkochten die tuingronden in 1852 aan de Amerongse predikant Petrus Abraham Borger, die er het huis Hoogstede op bouwde.

Dominee Borger verkocht op een publieke verkoping in 1864 een oostelijk stuk van zijn landgoed aan drie Arnhemse kooplieden. Tussen de eigenaren van Den Brink en Hoogstede was in 1854 overeengekomen dat zij elkaar vrij uitzicht zouden gunnen. De Den Brink bewoners kregen uitzicht op  de Rijn en de toren van Elst. De familie Borger van Hoogstede keek onbelemmerd uit op het landgoed aan de overkant, waar op een lengte van 65 ellen geen bomen groter dan 5 ellen aangeplant mochten worden.

1930 - Huis Hoogstede

Huize Hoogstede (sind 1932 in bezit van N.V. Draaisma-Woudstra) werd in de slag om Arnhem beschadigd en daarna niet meer opgebouwd. Op de gronden verrees in 1952 het bejaardencentrum, in beheer bij de Algemene Hestia Stichting, 'Huis en Haard', dat op 28 januari 1953 door koningin Juliana werd geopend in aanwezigheid van vele autoriteiten. De koningin verrichte de symbolische opening door de eerste kop soep uit een terrine op te scheppen.

Bron: Rondom Den Brink, door Hans Kooger. Een uitgave van N.V. KEMA, Arnhem


Huis en Haard
VAN SOCIAAL PENSION NAAR VERZORGINGSTEHUIS

Door KARIN MULDER • ARNHEM

"Een tikje asociaal en onaangepast." Zo typeert Emmie Hulsing, locatiemanager van verzorgingshuis Huis en Haard, de allereerste bewoners van het toenmalige sociaal pension aan de Utrechtseweg.
     Het waren niet zozeer ouderen die hier destijds kwamen wonen." Volgens de locatiemanager waren het mensen die geen dak meer boven hun hoofd hadden en nergens anders terecht konden. In de Tweede Wereldoorlog waren veel woningen in Arnhem door bombardementen verwoest. In de Weverstraat was kort na de oorlog tijdelijk een huis ingericht voor mensen, die dakloos waren geworden. Aan de Utrechtseweg, op de plek waar Villa Hoogstede had gestaan, werd voor deze doelgroep Huis en Haard gebouwd. Want ook Villa Hoogstede was plat gebombardeerd. Het sociaal pension werd in 1953 geopend door de toenmalige koningin Juliana.
    Huis en Haard had aanvankelijk 120 bewoners. Ze sliepen met zijn zessen op een zaal.  Mannen en vrouwen gescheiden, uiteraard." Dat bleef zo tot 1978. Toen werd Huis en Haard grondig gerenoveerd en kregen de bewoners een eigen kamer. Het sociaal pension veranderde in een bejaardenoord.  Degenen die er vanaf het begin woonden, konden er blijven wonen", zegt Hulsing.

   De locatiemanager begon in 1983 als hoofd Huishouding bij Huis en Haard:  Toen woonde hier een man die er in 1953, op zijn 49e, was komen wonen. Een aantal bewoners van het eerste uur bleef jarenlang in Huis en Haard."  Nu, bij het vijftigjarig jubileum, is Huis en Haard een verzorgings­huis waar mensen gemiddeld drie jaar wonen. Hun leeftijd is gemiddeld 86 jaar. ,Je moet echt iets mankeren wil je nu en in de toekomst in aanmerking komen voor het verzorgingshuis", zegt Hulsing.
     Dat het beleid er tegenwoordig op is gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, vindt Hulsing enerzijds een goede zaak.  Maar zorg dan wel voor voorzieningen waar mensen op terug kunnen vallen: een soos of een bingo. We moeten hoe dan ook voorkomen dat mensen in hun eentje thuis zitten te kniezen. Daarom is de dagopvang ook zo'n goede zaak: dat biedt ouderen, die nog thuis wonen, toch gelegenheid anderen te ontmoeten."

     De huidige 81 bewoners van Huis en Haard hebben veel behoefte aan contact, zegt Hulsing. Naast de knutselclub, de hersengymnastiek, het sjoelen en de wekelijkse ochtend klassieke muziek beschikt het verzorgingshuis over een geestelijk verzorger die met bewoners praat over zingeving.  Er is steeds meer aandacht gekomen voor de vraag hoe mensen het leven in deze fase ervaren", zegt Hulsing.  Het is belangrijk daarover te praten."
     Praten met elkaar doen ook de mannelijke bewoners van Huis en Haard, tijdens de wekelijkse mannenmiddag.  Slechts pakweg éénvijfde van onze bewoners is man", zegt Hulsing.  Zij voelen zich best geïsoleerd, tussen al die  vrouwen, dus drinken ze eenmaal per week samen een borrel of draaien ze een film. Ze hebben eens een ander gesprek."

     De toekomst van Huis en Haard zal volgens Hulsing drastisch veranderen. Het huis voldoet niet meer aan de eisen. De kamers zijn te klein volgens de huidige normen. "Wat er gaat gebeuren, kan Hulsing nog niet zeggen. Nieuwbouw is een optie, inkrimping en spreiding van het aantal verzorgingsplaatsen over de wijk ook:  Maar voor 2006 gebeurt er niks."
    Het imago van Huis en Haard is anno 2003 allang niet meer het imago van weleer.  Onze bevolking is gemêleerd", zegt Hulsing.  Het is hier gezellig en sfeervol."

    Huis en Haard huisvest 81 ouderen. Het belangrijkste vinden we dat mensen zich er thuis voelen in een fijne woonomgeving. Natuurlijk is welzijn  ook belangrijk.  We  bieden  een uitgebreid activiteitenprogramma. En last but not least geven we natuurlijk zorg aan in de vorm die nodig is voor de bewoner.

 • Groepsverzorging
  Voor de mensen, die problemen hebben met de invulling van hun dag en die structuur nodig hebben, bieden we dagelijks de P.G.groepsverzorging aan.
 • Tijdelijke opvang
  We zijn ook een logeeradres voor ouderen, waarvan de familie op vakantie is of voor mensen, die even op gang moeten komen na een ziekenhuisopname.
 • Dagopvang
  Vanaf oktober hebben we dagopvang in Huis en Haard. Op de dagopvang komen ouderen, die nog thuis wonen. De dagopvang is een huiskamergebeuren. Mensen komen 's ochtends met taxivervoer(door ons geregeld). Onder het genot van een kopje koffie wordt er bijgepraat. Er worden allerlei activiteiten gedaan en als iemand alleen maar wil lezen of niksen, dan is dat ook goed. Af en toe is er een uitstapje. Samen eten is natuurlijk heel gezellig.
  Voor ouderen, die graag thuis willen blijven, maar ook af en toe onder de mensen willen zijn is de dagopvang een uitstekende mogelijkheid. Het kan ook een permanent verhuizen naar een verzorgingshuis uitstellen.
 • Toekomst
  Een aantal jaren, zag het er naar uit dat het gebouw zou worden afgebroken om plaats te maken voor een groter en eigentijdser gebouw. Voorlopig is daar echter geen sprake meer van. De tijd doet zijn werk. Er is hoe langer hoe meer een beweging om mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen. In die zin kan er heel veel. Er kan zelfs verpleeghuiszorg thuis worden gegeven. Natuurlijk zullen er altijd mensen zijn, die het best verzorgd kunnen worden in een instelling, maar dat kan ook in kleinschaliger voorzieningen.

    Huis en Haard is als Stichting Huis en Haard vanaf 12 mei onderdeel van de Drie Gasthuizen Groep, die de Paasberg, de drie Gasthuizen, de Braamberg en woningstichting Openbaar Belang bevat.
    Met elkaar zijn we bezig om plannen te maken over de toekomst van de ouderenzorg. Meer verspreid over de wijken. Zoveel mogelijk bij de mensen thuis. Eind dit jaar hopen we de plannen rond te hebben.


    Als u vragen heeft naar aanleiding van bovenstaand stukje, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.
    Mw. E. Hulsing, locatiemangager Huis en Haard, Utrechtseweg 265, 6812 AG Arnhem tel. 026 4453043