Het bestuur van de Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek nodigt de leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Hulkesteinflat op dinsdag 16 april om 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV 2018
 3. Financiën
  - Toelichting penningmeester rekening 2018
  - Begroting 2019
  - Verslag kascontrolecommissie
  - Voorstel tot decharge penningmeester
  - Benoemen nieuwe kascontrolecommissie
 4. Contributieverhoging
 5. Privacywetgeving (zie het betreffende document)
 6. Samenstelling Bestuur
 7. Activiteiten 2018-2019
 8. Terugkoppeling clubjes in de wijk
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting, daarna een borrel