Verslag ALV Buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek 10 april 2018

 1. Opening
  Voorzitter Wim Farla opent de avond en heet iedereen welkom, in het bijzonder Heidi Geertsen en Silvia Groosman van het Team Leefomgeving (gemeente Arnhem).
  Moment stilte voor hen die ons zijn ontvallen.

 2. Mededelingen
  Wim dankt alle vrijwilligers voor het werk van afgelopen jaar en hulde alle die het nieuwe schapenhok mogelijk hebben gemaakt.
  Afwezig: Meindert Rudolphi en Edwin Buisman (namens de Schutterij).
 3. Verslag ALV 2018:
  • Pagina 1: geen opmerkingen
  • Pagina 2: geen opmerkingen
  • Pagina 3: geen opmerkingen
  • Verslag van de ALV 2018 wordt door de leden aangenomen.

 4. Financiën
  • Algemeen
   Het was een goed jaar, aldus de penningmeester Gerrit van Midloo. Hij gaf aansluitend een toelichting op het financieel overzicht van het afgelopen jaar.
  • Inkomsten en Uitgaven
   Extra activiteiten zoals de opening van het Buurthuisje zorgden voor extra kosten, maar ook voor extra inkomsten. Hierdoor hebben deze uiteindelijk maar €200,- extra gekost.
   De reserve is ingeboet doordat de reservering voor het buurthuis is aangesproken, daarnaast is de Klingelstee gestegen in kosten (want deze verschijnt nu 2x per jaar) en last but not least moest er een flink bedrag betaald worden aan Aerofoto wegens schending van copyright.
   Er is in 2017 bovendien minder contributie binnengekomen i.v.m. de actie rond het nieuwe schapenhok; de schenkers kregen dispensatie in contributie.
  • Afronding bouw buurthuis
   Meer baten (uit fondsen) dan kosten (resp. €62.879,- en €60.813,-) dan kosten. Die €2000,-worden gereserveerd voor het jubileumfeest eind dit jaar. Hulde aan Meindert Rudolphi van zich namens de Schutterij ook enorm heeft ingezet voor de realisatie van het buurthuisje.
   De buurtvereniging is eigenaar, maar de schutterij doet mee voor 1/3 m.a.w. wij betalen alle rekeningen en krijgen 1/3 van de schutterij aan het eind van ieder jaar. De extra kosten t.b.v. het buurthuisje worden zo verminderd van €1450,- tot € 966,- per jaar. Omgerekend is dat met het huidige ledenaantal van 200 €4,- extra per lid. Het bestuur stelt daarop voor om de contributie te verhogen: €20,- i.p.v. €15,- voor gezinnen en €13,- i.p.v. €10,-Henk Willemsen merkt terecht op dat deze verhoging tevoren kenbaar gemaakt had moeten worden. De contributie blijft ongewijzigd (al staat het leden vrij om meer te geven).
   Het bestuur neemt de contributieverhoging mee als agendapunt in de ALV 2019.
  • Verslag kascontrolecommissie
   De kascontrolecommissie, bestaande uit Henk Willemsen & Sabina Stiller, doet verslag van hun bevindingen. Zij hebben geen onvolkomenheden gesignaleerd en daarop wordt het voorstel tot decharge van de penningmeester met applaus aangenomen.

 5. Activiteiten
  Verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar. Activiteiten werden weer goed bezocht. Naast eenmalige extra activiteiten als de opening van het buurthuisje en de opening van het nieuwe schapenhok vond afgelopen najaar de eerste buurtquiz Klingelbeek-Rosande plaats, een afsplitsing van de buurtkwis Lombok-Heijenoord. Deze wordt wegens succes vervolgd. Voor dit jaar staat met name het 40-jarig jubileum op de agenda, dat eind november groots wordt gevierd. Na de zomer worden de leden hierover geïnformeerd.

 6. Bestuursleden
  Christine Schakelaar treedt met instemming van de aanwezige leden toe tot het bestuur als lid. Verder geen wijzigingen.

 7. Terugkoppeling clubjes in de wijk
  • Jeu-de-boules: hark t.b.v. toplaag
  • Wijngaard: was niet aanwezig
  • Schaakclub: Joop van Osch gaf korte toelichting
  • Bridgeclub: Resie Willemsen idem
  • Spaanse club: Sabina Stiller idem

 8. Rondvraag
  • Korte toelichting groenplan over werkzaamheden gemeente rondom het Buurthuisje en het pannaveldje door Daphne van der Wal.
  • Diesje van de Ploeg, oud buurtbewoonster (klingelbeek 32) wil graag nog haar verhaal vertellen over de buurt, wellicht iets voor de Klingelstee.
  • Nu 226 huishoudens lid
  • AVG - stuk omtrent privacy wordt opgesteld
  • Akte Recht van opstal voor Buurthuisje wordt door notaris gemaakt.

Vergadering gesloten!

Na afloop van de vergadering gaf Wilma van Arragon van de Driegasthuizengroep een korte presentatie over de duurzame nieuwbouw van Huis Hoogstede, voorheen Huis en Haard. Aansluitend was er een borrel.