1. Opening
  Voorzitter Wim Farla opent de avond en meldt dat de vergadering niet gaat over het buurtsteunpunt, daarvoor is gelegenheid op 15 april. Punt 5 en 6 worden omgedraaid.

 2. Mededelingen
  Wim dankt alle vrijwilligers voor het werk van afgelopen jaar. We hopen het komende jaar dat er weer veel mensen mee doen.

 3. Verslag ALV 2016:
  -
  Pagina 1: geen opmerkingen
  -
  Pagina 2: geen opmerkingen
  -
  Pagina 3: geen opmerkingen
  Verslag is aangenomen

  Financiën
 • Algemeen
  Penningmeester Gerrit van Midloo presenteert het overzicht van het afgelopen jaar: er is een verschil van 529,- euro. Dit bedrag gaat naar de reservepot. De inhoud van de kas is op de bank gestort. Afgelopen jaar is niets gevraagd vanuit de verschillende clubs. Zij mogen zeker een beroep op het bestuur doen voor financiële ondersteuning.
 • Uitgaven 2016
  - Stijging kosten Sinterklaas is te verklaren vanuit het feit dat deze activiteit druk bezocht was. Oorzaak hiervan ligt in het toegenomen aantal jonge kinderen in de buurt.
  - Open dag Wijngaard was niet begroot en is als aparte post opgenomen in de realisatie begroting.
  - Opvallende verschillen tussen Koningsdag 2015 en 2016. Deze activiteit is afgelopen jaar niet doorgegaan door weersomstandigheden)
  - Ook opvallende verschillen tussen Nieuwjaarsreceptie 2015 en 2016 (in 2015 Oliebollen)
  - Geen straatspeeldag geweest. Wel een feestelijke opening van de speeltuin. Dit is echter niet opgenomen in de realisatiebegroting.
  - Bankkosten zijn veel lager (Rabobank is anders gaan belasten in ons voordeel)
  - Nieuwbouw/WBP: kosten die gemaakt zijn voor het maken van tekeningen die nodig waren voor het bouwproces. Als de bouw doorgaat moet dit uit de meerjarenbegroting komen.
  - Vervelende kostenpost van Vitens: water is per abuis aan blijven staan bij de moestuin.
  - Tot slot zijn er de kosten voor (het beheer) van de website en webmail
 • Inkomsten 2016
  - Toename door contributie
  - Buurtbarbecue dit jaar groots aangepakt, daardoor veel kosten maar ook veel inkomsten
 • Activiteitenbegroting 2017 uitgaven
  Graag een feestje bij de opening van het nieuwe schapenhok
  Hopelijk gaan we weer een nieuwe Klingelstee maken
  Vitens is begroot voor een hoog bedrag, maar dit zal waarschijnlijk lager uitvallen door daadwerkelijk verbruik.
 • Activiteitenbegroting 2017 inkomsten
 • Meer inkomsten contributie verwacht? vanwege nieuwe bewoners
  Geen advertenties meer in Klingelstee, deze inkomsten vallen weg.
 • Vragen uit de zaal
  Geld vanuit WAP is bestemd voor toekomstige tekorten als het steunpunt er eenmaal staat. Dat bedrag (9000,- euro) is geoormerkt als niet uit te geven tot dat moment.
 1. Activiteiten
  Verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar. Activiteiten werden weer goed bezocht. Het bestuur is erg blij met de hulp vanuit de vrijwilligers, dank daarvoor.

 2. Bestuursleden
  Irene Buitenhuis treedt af en verlaat het bestuur, Ton Schulte wordt de nieuwe secretaris. Paula Slotboom wordt geïnstalleerd als nieuw bestuurslid.
  Deze voorstellen worden door de leden aangenomen.
   
 3. Openbaar groen
  Louis vraagt of er nog nieuwe bomen worden geplant? Hier komt het bestuur op terug.

 4. Terugkoppeling clubjes in de wijk
 • Jeu-de-boules: Gelukkig nieuwe baan, helaas is de bank te diep ingegraven. De oude bank is verdwenen. En er zijn weer nieuwe leden! Er wordt op maandag gespeeld om 14.00 uur.
 • Wijngaard: goed uit winterslaap gekomen. Er zijn negen wijngaardenier samengesteld uit oud-bewoners en nieuwkomers. Er mogen nog mensen bij! Geïnteresseerden kunnen op zaterdagochtend langskomen. Zeer goede open dag/proeverij. Het afgelopen jaar lijkt een heel goed wijnjaar te worden. Ongeveer 300 wijnstokken dus ongeveer 300 flessen. Kom ook allen naar volgende proeverij op de derde zondag van september. Ideeën voor het versterken van de binding met de buurt wordt geapprecieerd.
 • PC-club: assistentie waar nodig bij pc-problemen. Wel wat minder aanmeldingen. Er komen steeds meer smartphones en tablets bij. De mogelijkheid om als buurtvereniging glasvezel te krijgen? Is het mogelijk om hier als buurt wat meer druk op te zetten? Roland houdt zich daar mee bezig. Maar we zitten te ver van de leiding af. Misschien moet er een glasvezelgroepje gestart worden. Charlie geeft naam door aan Jack Schoot (Maïsveld 36).
 • Schaakclub: heel levendig. Met 7 mensen. Mag 1 of 3 man bij. Elke 14 dagen, steeds bij iemand anders. Zit een leuk handicap systeem in. Geef je op bij Jack Schoot (Maïsveld 36).
 • Moestuinen: wisselende samenstelling. Altijd heel gezellig.
 • Leeskring: twee goed lopende leeskringen. Bespreken boek, schrijverswandeling en boekverfilming filmpresentatie.
 1. Rondvraag
 • Sabina: Spaans clubje opgericht. Een tiental mensen heeft hier gehoor gegeven. Vanaf nu is de Spaanse club officieel een nieuwe buurtclub en wordt op website gezet met beschrijving.
 • Edwin: oproep dat er zaterdag a.s. nog mensen nodig die helpen met het tillen van het schapenhok van de Klingelbeekseweg 15 naar de schapenwei.
 • Henk: vraag of er al meer bekend is over het 40-jarig jubileum van de buurtvereniging, dat volgend jaar plaatsvindt?
 • Complimenten voor de Klingelstee, vraag of deze ook aan nieuwe bewoners gegeven wordt.
 • Nicole: vraag of meer mensen geluidsoverlast ondervinden van de nieuwe bewoners op de Hoogstedehof.

Vergadering gesloten!

Aansluitend gaf buurtgenoot Bart Schoonderbeek, directeur Schipper Bosch, een presentatie over de voorgenomen ontwikkeling van Landgoed Klingelbeek.