Algemene Leden VergaderingALGEMENE LEDENVERGADERING BUURTVERENIGING & PRESENTATIE PLANNEN LANDGOED KLINGELBEEK
in de  Hulkesteinflat, 20.00 uur

Het bestuur van de Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek nodigt de leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 11 april om 20.00 uur in de Hulkesteinflat.

AGENDA

 1. Opening
 2. mededelingen
 3. Verslag ALV 2016
 4. Financiën
  • Toelichting penningmeester rekening 2016
  • Begroting 2017
  • Verslag kascontrolecommissie
  • Voorstel tot decharge penningmeester
  • Benoemen nieuwe kascontrolecommissie
 5. Bestuurssamenstelling
 6. Activiteiten
 7. Openbaar groen
 8. Terugkoppeling clubjes in de wijk
 9. Rondvraag
 10. Sluiting ALV

Na de vergadering zullen Bart Schoonderbeek, directeur Schipper Bosch, en landschapsarchitect Harro de Jong de plannen voor Landgoed Klingelbeek presenteren.
We sluiten af met een borrel.