Afwezig met kennisgeving: Remy ten Hoedt

 1. Opening
  Voorzitter Wim Farla opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal welkom voor Rob Klingen (opbouwwerker gemeente)

 2. Mededelingen
  Wim attendeert aanwezigen op folders WhatsApp buurtpreventie en Wijkprijs. Rob Klingen licht Wijkprijs toe. De Wijkprijs is voor initiatieven van bewoners, waarvan er 1 beloond wordt. Joop van Muijlekom vraagt aandacht voor zijn idee voor de rotonde (schutterij).
  Wim meldt dat het vanavond niet gaat over het buurthuisje, daarover wordt een aparte bijeenkomst belegd.
  Wim bedankt namens het bestuur de vrijwilligers die zich ingezet hebben voor de buurt.
  Wim meldt dat de Klingelstee digitaal gaat. Toelichting door Hadewych Martens: Klingelstee zit in het slop, weinig reacties op oproep voor aanleveren van inhoud. Het zou jammer zijn als de traditie van de Klingelstee ten onder gaat. Zij wil graag de Klingelstee voortzetten als 'Digistee'. Content zou ook van clubjes kunnen komen of het zou een platform voor activiteiten kunnen zijn. Joop van Osch heeft zich opgegeven als fotograaf. Ook heeft hij een idee voor de inhoud van de Klingelstee. Hij zal dit aan Hadewych doorgeven.
  Wim vraagt aandacht voor kleine en grote ergernissen in de buurt. Er komen steeds meer signalen bij ons binnen over overlast van hondenpoep in de speeltuinen, verkeersgedrag buurtbewoners (tegen het verkeer in op De Schutterij). Wim roept buurtbewoners op elkaar daarop aan te spreken.

 3. Verslag ALV 2015
  In het verslag staan nog 2 PM-punten. Deze worden aangevuld, aldus Wim.
  Het bestuur is erachter gekomen dat het buurtsteunpunt voor de hele buurt is dus niet alleen voor de leden van de Buurtvereniging. Ergo de buurt kan hier niet over stemmen.
  Henk Willemsen meldt dat context van het verslag wat moeilijk te begrijpen is, mede omdat oude verslagen moeilijk te vinden zijn op de site van de buurtvereniging.
  De notulen van de ALV van april 2015 worden aangenomen.

 4. Financiën
  Gerrit van Midloo heeft de financiële stukken over de diverse tafels verspreid. Gerrit geeft een toelichting op de begroting.
  Gerrit biedt zijn excuses aan dat hij - met het buurthuisje in het achterhoofd - erg strak op de financiën zit. Er mag best geld uitgegeven worden. Overschot mede doordat er geen Klingelstee is verschenen (scheelt 700,-) en het muziekfestival weer niet is georganiseerd. Geïnteresseerden voor het organiseren van een muziekfestival mogen zich altijd bij de buurtvereniging melden.

  Henk Willemsen meldt dat de computerclub de afgelopen jaren geen gebruik heeft gemaakt van de post op de begroting. Volgend jaar is misschien een investering nodig. In hoeverre mag de club een beroep doen op het bestuur? Gerrit: Begroting is geen spaarpot. Ik zeg niets toe, maar er kan een aanvraag ingediend worden. Gerrit adviseert dit tijdig te doen.

  De kascontrolecommissie, bestaande uit Hanni Cuppens en Hadewych Martens, verklaart dat zij geen onregelmatigheden hebben gevonden in de boekhouding. De penningmeester wordt onder applaus gedechargeerd. Hadewych treedt af, Henk Willemsen volgt haar op.

 5. Bestuurssamenstelling
  Daphne en Ton worden voorgesteld als nieuwe leden van het bestuur (duobaan). De leden hebben geen bezwaar en Daphe en Ton worden onder applaus geïnstalleerd.

 6. Activiteiten
  Irene Buitenhuis geeft een toelichting op de activiteiten van het afgelopen jaar. Ze concludeert dat het een leuke mix van jong en oud was en vooral veel verschillende gezichten. Denk daarbij aan Nieuwjaarsborrel, Koning Winter, Pasen (met hapjes), Koningsdag met gebruikelijke kleedjes, buitenspeeldag (laatste van Petula), BBQ op landgoed Klingelbeek, Bockbierborrel met vuurkorven, Sinterklaas. Er is geen activiteitencommissie gekomen, maar vanuit de buurt zelf hebben mensen zich toch aangemeld en geholpen. Irene bedankt hen daarvoor!

 7. Openbaar groen
  Daphne van der Wal meldt dat het WBP grotendeels is gerealiseerd. Er speelt nog een aantal zaken. Het speelhuisje in de geitenwei is geamoveerd wegens slijtage. Deze zal zeer binnenkort vervangen worden.
  De jeu de boules-baan zal verbeterd worden. Joop van Muijlekom merkt op dat deze baan breder zou worden. Daphne meldt dat dit op de huidige locatie niet mogelijk is. Vervolgens ontstaat discussie. Gejo van den Berg neemt het voormalig bestuur nog steeds kwalijk dat de omvang van de nieuwe baan niet gecommuniceerd is. Daphne meldt dat we er alles aan gedaan hebben om tot een oplossing te komen. De leden van de jeu de boules-club, de gemeente en het bestuur hebben gezamenlijk gezocht naar een alternatieve locatie. Deze is echter niet gevonden/beschikbaar.
  Daphne vindt dat de buurt veel voor elkaar heeft gekregen en dat successen ook gevierd mogen worden.
  Er worden borden geplaatst om aan te geven dat speelterreinen geen uitlaatplaats zijn. Joop wil ze graag verankeren. Ook dat zal niet sluitend zijn. Het is belangrijk om elkaar aan te spreken.
  Joop vertelt dat er veel vleermuizen/vogels waren. Er zouden nestkasten geplaatst worden voor vogels en vleermuizen. Daphne zegt dat ze daarvan niet op de hoogte was. Ze kijkt dit na. Joop zegt dat dit in de bouwplannen van 2013 is opgenomen. Nicoline Hendriks kent iemand uit de ‘vleermuizengroep’ en vraagt dit na.

 8. Terugkoppeling clubjes in de wijk
  1. Schaakclub
   De schaakclub heeft 7 leden (uitbreiding tot 10 is mogelijk). De club draait goed. De club heeft een flyer gemaakt en gaat deze ronddelen onder de nieuwe leden van de buurtvereniging.
  2. PC-club
   Jan Wage licht toe wat de PC-club doet. De bijeenkomsten vinden plaats in de Klingelpoort.
  3. Bridgeclub
   Emmy Drop wil mensen warm maken om lid te worden van de club. Onder leiding van Dick Linnenkamp komt de bridgeclub bij elkaar. De club heeft nog ruimte voor nieuwe leden. Joop van Osch plaatst een bericht op de website.
  4. Moestuinen
   Marianne meldt dat er veel enthousiasme is voor de moestuinen. Alle tuinen zijn bezet, er is zelfs een wachtlijst. Sinds vorig jaar is er ook water. In de tuinen is geen last van honden, maar wel van kinderen die door de bedden lopen
  5. Leesclub is niet aanwezig tijdens de ALV.

 9. Nieuwe Klingelstee
  Hadewych meldt dat de Klingelstee een nieuw format krijgt, meer bruisend en actueler en dat er meer mensen bij betrokken zijn. De verwachting is dat de eerste uitgave voor de zomervakantie uitkomt.

 10. Rondvraag
  Gevraagd wordt of er plannen zijn voor ontwikkeling van het Fraterhuis c.q. Elektrumterrein. Ton licht toe dat de eerste plannen voor het Fraterhuis gepresenteerd zijn en dat die nu bij de gemeente liggen. Op de site van Schipper Bosch staat meer informatie. De voornaamste functie wordt wonen. Plan is kwalitatief hoogwaardig ingestoken  (inpassing in landschap en architectuur).
  Voor het terrein van Elektrum meldt Ton dat de curator bezig is met de verkoop. Ton heeft contact gezocht met de gemeente i.v.m. de cultuurhistorische waarden van het terrein. Er zijn nu geen concrete plannen, maar het heeft de aandacht van het bestuur (Ton is contactpersoon).
  Henk Willemsen is benieuwd of er veel nieuwe bewoners lid zijn geworden van de buurtvereniging. Gerrit meldt dat dit heel goed gaat (Hoogstedehof op 2-3 huizen na allemaal lid en bewoners eerst gebouwde huizen Maïsveld allemaal lid).
  De WhatsApp groep Buurtpreventie is tot nu toe niet gebruikt. Het is zeer wenselijk om vernielingen e.d. in het vervolg wel te melden, zodat mensen alerter worden.

 11. Sluiting