1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Afwezig met kennisgeving: Henk en Resie Willemsen, Joop van Osch, Chris de Ronde, Terry de Morree.

2. Verslag ALV 2022
Geen op- en aanmerkingen.

3. Financiën
- Toelichting penningmeester op de financiële stukken:

 • Jaarrekening 2022
  Contributiebedrag is hoog doordat er een inhaalslag is gemaakt. Er is langs de huizen gegaan om contributie op te halen, soms voor meerdere jaren. Daarnaast is er een subsidie ontvangen van de gemeente (2 jaar).
  Drukkosten zijn gemaakt voor kaarten om bewoner te wijzen op betaling van de contributie.
  Buurthuisje – geen bijzonderheden. Moestuinen: achterstand is ingelopen. Er is 2 jaar gefactureerd inclusief water. Schapenweide: medisch gezien geen kosten gemaakt.
  Wijngaard: geen bijzonderheden.
  Inkomsten website: er is een ander abonnement afgenomen. Hierdoor zijn reeds gemaakte kosten verrekend en is geld teruggestort.
 • Activiteiten: opvallend is de buurtbbq. Klingelkamp was niet begroot. Relatief zijn er weinig kosten gemaakt voor deze activiteit, kijkende naar hetgeen is georganiseerd.
  Sponsoring door Hoogvliet heeft hieraan ook bijgedragen.
  We sluiten het jaar 2022 positief af. Meer inkomsten dan uitgaven. 387 transacties in
  2022. Zijn grotendeels contributies.
 • Begroting: toetsing van de kosten ten opzichte van hetgeen is begroot. Hier kunnen we als buurtvereniging lering uit trekken. Waar zit het grote verschil?
  Klingelstee is aanzienlijk duurder geworden. Hogere oplage omdat alle buurtbewoners de Klingelstee ontvangen. Buurthuisje: positief resultaat elektriciteit. Dit komt omdat we de energiecompensatie van 190 euro hebben ontvangen in november en december. Moestuinen: innen achterstand is goed afgewikkeld, met dank aan medewerking van de huurders. Schapen en wijngaard geen bijzonderheden.
 • Activiteiten: Pasen: de paashaas is langs de huizen gegaan en er zijn alleen kosten gemaakt voor de eitjes. Koningsdag: op die activiteit is overgebleven drank van vorige activiteiten verkocht. Buurtbbq: veel geld uitgegeven. Dure inkoop en minder inkomsten door minder goede weersverwachtingen. Hierbij moet vermeld worden dat er geen bedrag is opgenomen voor overgebleven drank. Deze drank is daarna bij andere activiteiten ingezet. Buurtquiz speelt redelijk quitte. De inkomsten zijn met name afhankelijk van het aantal teams dat meedoet.
  Verkregen subsidie is bedoeld voor alle wijkbewoners. Klingelstee is daarom voor iedereen in de wijk, in plaats van voorheen alleen voor leden.

Begroting 2023

 • Contributie: bij het begrote bedrag is ervan uitgegaan dat iedereen de contributie betaalt. Inmiddels hebben 110 leden betaald. Bedrag van de Klingelstee is bijgesteld: meer uitgaven per jaar. Dit resulteert in een ander btw tarief. Daarnaast wordt uitgegaan van minder pagina’s per editie.
  Welkom nieuwe bewoners: dit is een nieuwe post. Elke nieuwe bewoner ontvangt voortaan een bloemenzakje voorzien van een welkomstkaartje. Vrijwilligers: nieuwe post. Er wordt uitgegaan van een vast bedrag per vrijwilliger. Beleid hiervoor zal uitgewerkt worden. Duidelijk moet worden welke vrijwilligers wel en welke vrijwilligers geen bijdrage krijgen.
  Vraag: moet de subsidie verantwoord worden?
 • Antwoord: onder de 5000 euro hoeft de subsidie niet verantwoord te worden aan de gemeente. Het bedrag is met name bedoeld voor communicatie met wijkbewoners.
  Verder zijn alle posten opgehoogd met 10%. Daarnaast is bepaald dat het jubileum van de wijngaard voor alle wijkbewoners is en dat de buurtvereniging een bijdrage geeft.
  Balans: het eindbedrag wordt toegevoegd aan de reserveringen. Geld is bedoeld voor bewoners in de wijk. Het reserveringsbedrag is inclusief de 9500 euro calamiteitenfonds voor het buurthuisje.
  Schutterij: er moest nog een bedrag verrekend worden. Naar aanleiding van een gesprek met de Schutterij is afgestemd dat de verdeelsleutel wordt toegepast en dat een factuur aan het einde van het jaar wordt gestuurd als alle kosten bekend zijn.
  Voorstel moet officieel nog voorgelegd worden aan het bestuur van de Schutterij.
  Wijngaard: betaling in natura wordt opgeheven. Deel van de pacht wordt nu een bedrag. Tijdens evenementen mag de buurtvereniging de wijn tegen een gereduceerde prijs afnemen.
  We sluiten het jaar positief af.
 • Voorstellen aan de leden:
  • € 4511 wordt toegevoegd aan de reserve. Dit is akkoord bevonden door een meerderheid van de aanwezige leden.
  • Contributiebedrag voor 2024 blijft ongewijzigd. Dit is akkoord bevonden door een meerderheid van de aanwezige leden.
 • Verslag kascontrolecommissie
  Meindert Rudolphi en Nicoline Hendriks hebben de kascontrole 6 maart uitgevoerd. Er is een keurige spreadsheet/administratie aangetroffen. De realiteit van de spreadsheets is getoetst met behulp van bonnen/afschrijvingen. Keurig verslag van 2022 die klopt als een bus.
 • Voorstel tot decharge penningmeester
  Akkoord en decharge is verleend aan de penningmeester.
  Benoemen nieuwe kascontrolecommissie
  Meindert Rudolphi blijft. Judith neemt de plek over van Nicoline, die het 2 jaar heeft uitgevoerd.
 • WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) Geldt ook voor verenigingen en is juli 2021 ingegaan.
  Hoe wordt kwaliteit gekwalificeerd? Criteria zijn in de wet benoemd.
  Stadskracht heeft het bestuur voorzien van advies. Tegenstrijdig belang en afwezigheid van een bestuurslid / hele bestuur. De vraag is of dit opgenomen moet worden in het huishoudelijk reglement. Het tekstvoorstel zal voorgelegd worden aan de leden en gaat dan volgend jaar in. Het voorstel dient volgend jaar 7 dagen van tevoren verstuurd te worden naar alle leden. Dat laatste wordt wel een uitdaging aangezien we niet van alle leden een e-mailadres hebben.

4. Toelichting: buurtenquête
Buurt enquete is uitgestuurd om onder andere de behoefte in de buurt te toetsen op bijvoorbeeld de bekendheid van de buurtvereniging. Tevens is getoetst voor interesse in deelname aan een klankbordgroep om zo bepaalde onderwerpen te toetsen cq te bespreken.
De enquête is samen met de gemeente opgesteld. Er is gebruik maken van hun expertise. Enquête is op kosten van de gemeente verspreid.
In totaal zijn 532 brieven bezorgd; 104 adressen hebben gereageerd. Een prima respons volgens gemeente.
Opmerking: onduidelijk was dat de enquête van de buurtvereniging kwam. In de brief is onvoldoende duidelijk gemaakt dat deze van de buurtvereniging kwam.
Meest opvallend: 89% van de respondenten is bekend met de BUV. En communicatiekanalen (Klingelstee, website etc) 95% van de respondenten vindt de zichtbaarheid van de buurtvereniging voldoende. 40% van de respondenten vindt dat er voldoende wordt ingespeeld op behoeften van buurtbewoners; 30% van de respondenten vindt dat dit deels gebeurd. Daar zit dus ruimte voor verbetering. Activiteiten die meer aandacht kunnen krijgen: meer activiteiten ouderen en meer sociaal bindende activiteiten. Meer aandacht voor ouderen en jongeren in de leeftijdscategorie 10-20 jr.

De buurtbbq is de meest bekende activiteit.
Activiteiten die gemist worden: sportieve activiteiten, activiteiten voor ouderen en jongeren.
Ruimte voor klankbordgroep? Qua aantal hebben 30 mensen enthousiast gereageerd.

Kortom:

 • Bekendheid buurtvereniging is goed
 • Meer focus op ouderen en jongeren
 • 30 aanmeldingen klankbordgroep

5. Samenstelling Bestuur
- Rooster van aftreden: conform statuten na 3 jaar herbenoeming van de bestuursleden. In 2020 en 2021 geen ALV vanwege corona en daardoor zijn sommige functies geruisloos verlengd.
Het aantal zittingsjaren per bestuurslid wordt gepresenteerd.
- Rol voorzitter: wordt gecontinueerd dit jaar. Functie komt volgend jaar vacant.
- Aftredende bestuursleden: Beatrix van Emmerik en Rimke van Meerem. Aantredende bestuurdsleden: Suzanne ten Bhömer (vervangt Rimke) en Peter Visser (vervangt Beatrix). Zij stellen zich kort voor.

6. Activiteiten 2022
Terugblik op activiteiten op basis van foto’s: Koningsdag, wandelen langs de slijpweek, Klingelkamp, Schuttersfeest, Open dag Domein Klingelberg, Schwein am Rhein, Ophalen Stenen Kruis van Klingelbeek, Buurtquiz, Sinterklaas, Nieuwjaarsborrel 2023 en Pasen 2023, onthulling Stenen Kruis 2023 Activiteiten dit in 2023 plaatsvonden, worden kort toegelicht.
Vraag: met het oog op vegetariërs wordt de naam van de buurtbbq “Schwein am Rhein” besproken. Er wordt aan het bestuur gevraagd om een nieuwe naam te overwegen zoals bijv. Grill wat je wil. Het bestuur zal dit ter overweging nemen en ook afstemmen met de organisatoren van de bbq.

7. Terugkoppeling clubs in de wijk (max 5 min per club)
Klingelklimaat/Groentak: verduurzaming van woningen is wat op de achtergrond geraakt. Wel ideeën omtrent afwatering Hoogstedelaan. Iets meer gericht op groen.
Groentak wil meer groen in de wijk. Stekjes kunnen gekocht worden op de hoek Korte Klingelbeek/Hulkesteinseweg.
Er is aan de gemeente gevraagd om het voetbalveld op te knappen. Ook de paddenpoel staat droog. Daarnaast is er op 16 mei een meeting van de gemeente.
Daarnaast loopt er een plan om een groencorridor te maken en om de wildgroei van bramen bij het Buurthuisje te bestrijden. Tegelwipvoorstellen worden ondernomen.
De club geeft verder aan dat er niet meer wordt geflyerd. Alleen communicatie via mail.
Wijngaard: het Jubileumfeest staat gepland op 17 september. Hieraan wordt veel aandacht besteed. Clubjes uit de wijk (groen / ambachtelijke zaken) kunnen gebruik maken van een kraampje. Onder andere Arnhem zoemt en Groentak staan er met een kraampje. Qua uitstraling zal het een soort van Franse markt worden met allerlei kraampjes.
Schaakclub: klein clubje maar springlevend. Er wordt iedere 2 weken geschaakt.
Spelen onderling ook een competitie. Spontaan en gezellig gezelschap.

8. Rondvraag
Jan: Schwein am Rhein – zal de naamswijziging dit jaar nog ingaan? Antwoord: Ja.

9. Afsluiting & Borrel
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor de borrel.