1. Opening en mededelingen

 2. Verslag ALV 2022 (Hieronder te lezen)

 3. Financiën
  - Toelichting penningmeester jaarrekening 2022
  - Begroting 2023
  - Verslag kascontrolecommissie
  - Voorstel tot decharge penningmeester
  - Benoemen nieuwe kascontrolecommissie

 4. Toelichting: buurtenquête

 5. Samenstelling Bestuur
  - Rooster van aftreden / rol voorzitter
  - Aftreden: Beatrix van Emmerik en Rimke van Meerem
  - Aantreden: Suzanne ten Bhömer en Peter Visser

 6. Activiteiten 2022

 7. Terugkoppeling clubs in de wijk (max 5 min per club)

 8. Rondvraag

 9. Afsluiting & Borrel