Aanwezig: het voltallige bestuur, bestaande uit Wim Farla (WF), Gerrit van Midloo (GM), Daan Penning de Vries (DPV), Christine Schakelaar (CS), Ton Schulte (TS) en Paula Slotboom (PS), Daphne van der Wal (DW) en een vijftiental leden.

 1. Opening en Mededelingen
  ■ Welkom door WF.
  ■ Concept opstal buurthuisje en huishoudelijk regelement van buurthuisje zijn i.s.m. de schutterij opgesteld. Deze stukken worden zonder opmerkingen aangenomen.
  ■ Opmerking Marianne: idee om in de Klingelstee kenbaar te maken dat het huisje ook gehuurd kan worden.
  ■ Opmerking uit de zaal over wie heeft sleutels van het buurthuisje. WF antwoordt dat dit vastgelegd is in het huishoudelijk reglement.
  ■ Opmerking uit de zaal over versterkte muziek. WF antwoordt dat dit niet mag. GM vult aan dat de borg vervalt als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

 2. Notulen
  ■ Notulen van de ALV 2018 worden goedgekeurd.

 3. Financiën
  ■ Toelichting van de penningmeester (GM) op de rekening van 2018: ‘het was een saai jaar’, m.a.w. geen bijzonderheden m.u.v. de claim/boete voor het gebruik van de luchtfoto van Aerofoto, Deze is uiteindelijk geschikt voor een bedrag van €1000,- maar nog steeds ‘zonde geld’. Enige discussie c.q. verontwaardiging vanuit de zaal: Henk Willemsen vraagt of er een risico voor de vereniging in zit, mochten derden de desbetreffende foto gebruiken. Risico ligt bij de gebruiker.
  ■ Begroting 2018/19. Er zit een flink bedrag tussen begroting en uitgaven vanwege BBQ en Lustrumfeest, maar daartegenover staan de nodige inkomsten. Mede vanwege het feit dat we de jubileumuitgave van de Klingelstee niet hebben hoeven te betalen, is het ‘uiteindelijk redelijk goed gegaan’. Conclusie: er is geleund op de reservepot en dat is momenteel geen vetpot, dus we moeten scherp blijven op de financiën.
  ■ Afronding bouw buurthuis. Alle voorschotten zijn betaald. In de begroting van 2019 staat €2.900,- aan inkomsten, €3.700,- aan uitgaven. Hier zit een gat tussen, er is sprake van scheefgroei m.b.t. buurthuisje. ‘We doen ons best om secondaire fondsen te werven’, m.n. bij de gemeente Arnhem.
  ■ Contributieverhoging. Gezien bovengenoemde punten stelt de penningmeester een verhoging van de contributie voor, van €15,- naar €20,- voor gezinnen en €10,- naar €13,- zoals aangekondigd. Tevens is in de jubileumuitgave van de Klingelstee een vrijwillige verhoging van €18 voorgesteld. Meer dan de helft van de leden heeft daar toen al gehoor aan gegeven. De leden voor zover aanwezig kunnen zich geen contributieverhoging herinneren en vinden het niet meer dan redelijk. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. GM voegt hieraan toe dat mocht uit eventuele opzeggingen blijken dat sommige mensen dit niet meer zouden kunnen betalen, er uitzonderingen mogelijk zijn.
  ■ Verslag kascontrolecommissie. Julie de la Fuente en Sabina hebben op 10/04/2019 de kas gecontroleerd en geen onrechtmatigheden geconstateerd. Hun voorstel tot decharge van de penningmeester wordt unaniem aangenomen.
  ■ Benoemen nieuwe kascontrolecommissie: Sabina moet na twee jaar afzwaaien, Nicoline Hendriks neemt haar plaats in. Julie blijft nog een jaar aan.

 4. Privacywetgeving
  Toelichting door CS. In december is een verklaring opgesteld, deze is beschikbaar via onze website. In het kort, we verwerken persoonsgegevens omdat mensen lid zijn. In het de privacyverklaring staat aangegeven welke gegevens dat zijn en waarvoor deze gebruikt worden, hoe ze worden opgeslagen en met wie ze eventueel gedeeld worden. Mensen kunnen daar kenbaar maken dat ze niet gefotografeerd, dan wel ‘vergeten’ willen worden etc. We gaan ervan uit dat het akkoord is, mits je dat aangeeft. Dan wordt daar rekening mee gehouden zowel op de Facebook pagina als op onze website.

 5. Bestuurssamenstelling
  Penningmeester GM gaat na 7 jaar het bestuur verlaten en wordt opgevolgd door DPV, die sinds 2014 in de wijk woont. DPV stelt zich voor. Voorstel tot zijn aanstelling wordt met applaus aangenomen. GM krijgt uit handen van WF een goede fles whisky, die voor ieder jaar dat hij penningmeester was op het vat heeft gelegen.

 6. Activiteiten
  Terugblik door PS. Sinterklaas was afgelopen keer voor het eerst in Huis Hoogstede. Dat was voor herhaling vatbaar, want zo hebben jong en oud er plezier van. Koningin Winter is vereenvoudigd en richt zich nu op de kleintjes. Voor de oudere kinderen moet nog iets nieuws verzonnen worden. Activiteiten worden goed bezocht. Hoogtepunt van het afgelopen jaar was uiteraard het lustrumfeest. Marianne: compliment voor de uitnodigingen! Er volgt een spontaan applaus voor PS.

 7. Terugkoppeling clubjes in de wijk
  ■ Klingelklimaat: nu een jaar actief. Vorig jaar Pasen aftrap met de Klimaathaas, gevolgd door Klimaatcarrousel, warmtewandelingen en lezingenavond in Kookplaats. Met Pasen wederom een groen tintje: Groene daken actie en plantjesmarkt.
  ■ Spaanse club Sabina Stiller: bestaat uit 7/8 mensen waaronder ook een aantal native speakers. Om de 6/8 weken bij elkaar; telkens een andere activiteit met een Spaans tintje van films tot tapas.
  ■ Leeskring 1: Henk Willemsen meldt dat een van de twee leesclubs is verhinderd omdat ze vanavond bij elkaar komen.
  ■ Leeskring 2: Christine Schakelaar meldt dat de andere leesclub eens in de drie maanden bij elkaar komt (hier zitten ook een aantal oud-buurtgenoten bij).
  ■ de Schaakclub komt elke 14 dagen bij elkaar met eigen competitie, waarbij het niveauverschil tussen de spelers in tijd gecompenseerd wordt. Nieuw spelelement: de acht spelers in spelen in twee teams tegen elkaar op 1 bord, maar er mag niet onderling gesproken worden.
  ■ Computerclub ter ziele (2016), maar er is nog wel een whats-app groep actief. Henk Willemsen overhandigt het archief van de computerclub binnenkort aan het bestuur voor het Algemene archief.
  ■ Jeu de Boules: niemand aanwezig
  ■ Moestuin: Julie de Fuentes meldt dat ze er lustig op los moezen. Enige verandering in de bezetting door o.m. de verhuizing van Louis en Annie Baudoin.
  ■ Schapen: Julie de Fuentes: Ondanks de ziekte en hoge leeftijd van Rosa (18 jaar), nog steeds gedrieën. Ze worden 1x per jaar geknipt en 2x gecontroleerd op wormen. Het hok is veel schoner nu door gebruik van zaagsel en hooi. Sophie Konings heeft de plaats van Sanne ingenomen in het team schapenhoeders.
  ■ Klingelstee: Hadewych Martens: laatste nummer was een heel feestelijke! Wel late aanlevering kopij clubjes of geen reactie. Eind juni verschijnt een nieuwe editie. Julie gaat nieuwe bewoners langs met kleine stukjes op facebook, maar ook iets voor Klingelstee.
  ■ Bridgeclub: Dick Linnenkamp: daar gaat het goed mee, iedere donderdagavond bijeen in de Hulkesteinflat. Iedereen is welkom, wel graag tevoren even contact opnemen met Dick.
  ■ Wijngaardiers: Andreas Bentick vorig jaar club 20 jaar jubileum. Er is besloten om van de oogst rosé te maken (vorige keer noodgedwongen maar wel een groot succes). In september open dag en dan de nieuwe wijn er zijn!
  ■ Buurtquiz: groot succes keer op keer. Kartrekkers Pieter Bas en Mascha; 4e editie, 15 ipv 17 teams dit keer aangemeld, waarvan 1 team Lombok.

 8. Rondvraag
  ■ Sabina Stiller vraagt namens alle voetballers of er netten aan de doelen kunnen.
  Het bestuur gaat dit uitzoeken. Voetbalveld moet sowieso nog plat worden gemaakt.
  ■ Hans Voorhuis van de hoek: Schutterij van de Clingelbeeck heeft te kampen met vergrijzing en is erg onbekend bij de nieuwbouw. Mensen realiseren zich niet dat het een vrij toegankelijk feest is. Wellicht op de flyer noemen dat het een buurt- en dus laagdrempelig feest is. Meindert Rudolphi en Wim Farla gaan in gesprek over eventuele samenwerking. GvM merkt op dat de Klingelstee zich leent om de schutterij onder de aandacht te brengen.
  ■ Nicoline: wie houdt de website actueel. Joop doet zijn best.
  ■ Opmerking over hek bij de peuterspeeltuin. Wordt dit nog terug geplaatst? WF roept op dit te melden via buitenbeter.nl.
  ■ Andreas ziet hier graag de verbodsborden voor de hond teruggeplaatst.
  ■ Paula: wil graag in de grote speeltuin een extra schommelstoeltje en trap bij de glijbaan (nu klimmen op blok lastig). Dit mag waarschijnlijk niet vanwege de veiligheid.

 9. Afsluiting