1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Afwezig met kennisgeving: Henk en Resie Willemsen, Joop van Osch, Chris de Ronde, Terry de Morree.

2. Verslag ALV 2022
Geen op- en aanmerkingen.

3. Financiën
- Toelichting penningmeester op de financiële stukken:

 • Jaarrekening 2022
  Contributiebedrag is hoog doordat er een inhaalslag is gemaakt. Er is langs de huizen gegaan om contributie op te halen, soms voor meerdere jaren. Daarnaast is er een subsidie ontvangen van de gemeente (2 jaar).
  Drukkosten zijn gemaakt voor kaarten om bewoner te wijzen op betaling van de contributie.
  Buurthuisje – geen bijzonderheden. Moestuinen: achterstand is ingelopen. Er is 2 jaar gefactureerd inclusief water. Schapenweide: medisch gezien geen kosten gemaakt.
  Wijngaard: geen bijzonderheden.
  Inkomsten website: er is een ander abonnement afgenomen. Hierdoor zijn reeds gemaakte kosten verrekend en is geld teruggestort.
 • Activiteiten: opvallend is de buurtbbq. Klingelkamp was niet begroot. Relatief zijn er weinig kosten gemaakt voor deze activiteit, kijkende naar hetgeen is georganiseerd.
  Sponsoring door Hoogvliet heeft hieraan ook bijgedragen.
  We sluiten het jaar 2022 positief af. Meer inkomsten dan uitgaven. 387 transacties in
  2022. Zijn grotendeels contributies.
 • Begroting: toetsing van de kosten ten opzichte van hetgeen is begroot. Hier kunnen we als buurtvereniging lering uit trekken. Waar zit het grote verschil?
  Klingelstee is aanzienlijk duurder geworden. Hogere oplage omdat alle buurtbewoners de Klingelstee ontvangen. Buurthuisje: positief resultaat elektriciteit. Dit komt omdat we de energiecompensatie van 190 euro hebben ontvangen in november en december. Moestuinen: innen achterstand is goed afgewikkeld, met dank aan medewerking van de huurders. Schapen en wijngaard geen bijzonderheden.
 • Activiteiten: Pasen: de paashaas is langs de huizen gegaan en er zijn alleen kosten gemaakt voor de eitjes. Koningsdag: op die activiteit is overgebleven drank van vorige activiteiten verkocht. Buurtbbq: veel geld uitgegeven. Dure inkoop en minder inkomsten door minder goede weersverwachtingen. Hierbij moet vermeld worden dat er geen bedrag is opgenomen voor overgebleven drank. Deze drank is daarna bij andere activiteiten ingezet. Buurtquiz speelt redelijk quitte. De inkomsten zijn met name afhankelijk van het aantal teams dat meedoet.
  Verkregen subsidie is bedoeld voor alle wijkbewoners. Klingelstee is daarom voor iedereen in de wijk, in plaats van voorheen alleen voor leden.

Begroting 2023

 • Contributie: bij het begrote bedrag is ervan uitgegaan dat iedereen de contributie betaalt. Inmiddels hebben 110 leden betaald. Bedrag van de Klingelstee is bijgesteld: meer uitgaven per jaar. Dit resulteert in een ander btw tarief. Daarnaast wordt uitgegaan van minder pagina’s per editie.
  Welkom nieuwe bewoners: dit is een nieuwe post. Elke nieuwe bewoner ontvangt voortaan een bloemenzakje voorzien van een welkomstkaartje. Vrijwilligers: nieuwe post. Er wordt uitgegaan van een vast bedrag per vrijwilliger. Beleid hiervoor zal uitgewerkt worden. Duidelijk moet worden welke vrijwilligers wel en welke vrijwilligers geen bijdrage krijgen.
  Vraag: moet de subsidie verantwoord worden?
 • Antwoord: onder de 5000 euro hoeft de subsidie niet verantwoord te worden aan de gemeente. Het bedrag is met name bedoeld voor communicatie met wijkbewoners.
  Verder zijn alle posten opgehoogd met 10%. Daarnaast is bepaald dat het jubileum van de wijngaard voor alle wijkbewoners is en dat de buurtvereniging een bijdrage geeft.
  Balans: het eindbedrag wordt toegevoegd aan de reserveringen. Geld is bedoeld voor bewoners in de wijk. Het reserveringsbedrag is inclusief de 9500 euro calamiteitenfonds voor het buurthuisje.
  Schutterij: er moest nog een bedrag verrekend worden. Naar aanleiding van een gesprek met de Schutterij is afgestemd dat de verdeelsleutel wordt toegepast en dat een factuur aan het einde van het jaar wordt gestuurd als alle kosten bekend zijn.
  Voorstel moet officieel nog voorgelegd worden aan het bestuur van de Schutterij.
  Wijngaard: betaling in natura wordt opgeheven. Deel van de pacht wordt nu een bedrag. Tijdens evenementen mag de buurtvereniging de wijn tegen een gereduceerde prijs afnemen.
  We sluiten het jaar positief af.
 • Voorstellen aan de leden:
  • € 4511 wordt toegevoegd aan de reserve. Dit is akkoord bevonden door een meerderheid van de aanwezige leden.
  • Contributiebedrag voor 2024 blijft ongewijzigd. Dit is akkoord bevonden door een meerderheid van de aanwezige leden.
 • Verslag kascontrolecommissie
  Meindert Rudolphi en Nicoline Hendriks hebben de kascontrole 6 maart uitgevoerd. Er is een keurige spreadsheet/administratie aangetroffen. De realiteit van de spreadsheets is getoetst met behulp van bonnen/afschrijvingen. Keurig verslag van 2022 die klopt als een bus.
 • Voorstel tot decharge penningmeester
  Akkoord en decharge is verleend aan de penningmeester.
  Benoemen nieuwe kascontrolecommissie
  Meindert Rudolphi blijft. Judith neemt de plek over van Nicoline, die het 2 jaar heeft uitgevoerd.
 • WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) Geldt ook voor verenigingen en is juli 2021 ingegaan.
  Hoe wordt kwaliteit gekwalificeerd? Criteria zijn in de wet benoemd.
  Stadskracht heeft het bestuur voorzien van advies. Tegenstrijdig belang en afwezigheid van een bestuurslid / hele bestuur. De vraag is of dit opgenomen moet worden in het huishoudelijk reglement. Het tekstvoorstel zal voorgelegd worden aan de leden en gaat dan volgend jaar in. Het voorstel dient volgend jaar 7 dagen van tevoren verstuurd te worden naar alle leden. Dat laatste wordt wel een uitdaging aangezien we niet van alle leden een e-mailadres hebben.

4. Toelichting: buurtenquête
Buurt enquete is uitgestuurd om onder andere de behoefte in de buurt te toetsen op bijvoorbeeld de bekendheid van de buurtvereniging. Tevens is getoetst voor interesse in deelname aan een klankbordgroep om zo bepaalde onderwerpen te toetsen cq te bespreken.
De enquête is samen met de gemeente opgesteld. Er is gebruik maken van hun expertise. Enquête is op kosten van de gemeente verspreid.
In totaal zijn 532 brieven bezorgd; 104 adressen hebben gereageerd. Een prima respons volgens gemeente.
Opmerking: onduidelijk was dat de enquête van de buurtvereniging kwam. In de brief is onvoldoende duidelijk gemaakt dat deze van de buurtvereniging kwam.
Meest opvallend: 89% van de respondenten is bekend met de BUV. En communicatiekanalen (Klingelstee, website etc) 95% van de respondenten vindt de zichtbaarheid van de buurtvereniging voldoende. 40% van de respondenten vindt dat er voldoende wordt ingespeeld op behoeften van buurtbewoners; 30% van de respondenten vindt dat dit deels gebeurd. Daar zit dus ruimte voor verbetering. Activiteiten die meer aandacht kunnen krijgen: meer activiteiten ouderen en meer sociaal bindende activiteiten. Meer aandacht voor ouderen en jongeren in de leeftijdscategorie 10-20 jr.

De buurtbbq is de meest bekende activiteit.
Activiteiten die gemist worden: sportieve activiteiten, activiteiten voor ouderen en jongeren.
Ruimte voor klankbordgroep? Qua aantal hebben 30 mensen enthousiast gereageerd.

Kortom:

 • Bekendheid buurtvereniging is goed
 • Meer focus op ouderen en jongeren
 • 30 aanmeldingen klankbordgroep

5. Samenstelling Bestuur
- Rooster van aftreden: conform statuten na 3 jaar herbenoeming van de bestuursleden. In 2020 en 2021 geen ALV vanwege corona en daardoor zijn sommige functies geruisloos verlengd.
Het aantal zittingsjaren per bestuurslid wordt gepresenteerd.
- Rol voorzitter: wordt gecontinueerd dit jaar. Functie komt volgend jaar vacant.
- Aftredende bestuursleden: Beatrix van Emmerik en Rimke van Meerem. Aantredende bestuurdsleden: Suzanne ten Bhömer (vervangt Rimke) en Peter Visser (vervangt Beatrix). Zij stellen zich kort voor.

6. Activiteiten 2022
Terugblik op activiteiten op basis van foto’s: Koningsdag, wandelen langs de slijpweek, Klingelkamp, Schuttersfeest, Open dag Domein Klingelberg, Schwein am Rhein, Ophalen Stenen Kruis van Klingelbeek, Buurtquiz, Sinterklaas, Nieuwjaarsborrel 2023 en Pasen 2023, onthulling Stenen Kruis 2023 Activiteiten dit in 2023 plaatsvonden, worden kort toegelicht.
Vraag: met het oog op vegetariërs wordt de naam van de buurtbbq “Schwein am Rhein” besproken. Er wordt aan het bestuur gevraagd om een nieuwe naam te overwegen zoals bijv. Grill wat je wil. Het bestuur zal dit ter overweging nemen en ook afstemmen met de organisatoren van de bbq.

7. Terugkoppeling clubs in de wijk (max 5 min per club)
Klingelklimaat/Groentak: verduurzaming van woningen is wat op de achtergrond geraakt. Wel ideeën omtrent afwatering Hoogstedelaan. Iets meer gericht op groen.
Groentak wil meer groen in de wijk. Stekjes kunnen gekocht worden op de hoek Korte Klingelbeek/Hulkesteinseweg.
Er is aan de gemeente gevraagd om het voetbalveld op te knappen. Ook de paddenpoel staat droog. Daarnaast is er op 16 mei een meeting van de gemeente.
Daarnaast loopt er een plan om een groencorridor te maken en om de wildgroei van bramen bij het Buurthuisje te bestrijden. Tegelwipvoorstellen worden ondernomen.
De club geeft verder aan dat er niet meer wordt geflyerd. Alleen communicatie via mail.
Wijngaard: het Jubileumfeest staat gepland op 17 september. Hieraan wordt veel aandacht besteed. Clubjes uit de wijk (groen / ambachtelijke zaken) kunnen gebruik maken van een kraampje. Onder andere Arnhem zoemt en Groentak staan er met een kraampje. Qua uitstraling zal het een soort van Franse markt worden met allerlei kraampjes.
Schaakclub: klein clubje maar springlevend. Er wordt iedere 2 weken geschaakt.
Spelen onderling ook een competitie. Spontaan en gezellig gezelschap.

8. Rondvraag
Jan: Schwein am Rhein – zal de naamswijziging dit jaar nog ingaan? Antwoord: Ja.

9. Afsluiting & Borrel
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor de borrel.

 1. Opening en mededelingen

 2. Verslag ALV 2022 (Hieronder te lezen)

 3. Financiën
  - Toelichting penningmeester jaarrekening 2022
  - Begroting 2023
  - Verslag kascontrolecommissie
  - Voorstel tot decharge penningmeester
  - Benoemen nieuwe kascontrolecommissie

 4. Toelichting: buurtenquête

 5. Samenstelling Bestuur
  - Rooster van aftreden / rol voorzitter
  - Aftreden: Beatrix van Emmerik en Rimke van Meerem
  - Aantreden: Suzanne ten Bhömer en Peter Visser

 6. Activiteiten 2022

 7. Terugkoppeling clubs in de wijk (max 5 min per club)

 8. Rondvraag

 9. Afsluiting & Borrel

Afwezig met kennisgeving: Henk Willemsen, Pieterbas Lalleman.

 1. Opening en mededelingen
  Wim opent de vergadering – 3 jaar geleden laatste alv

 2. Verslag alv 2019
  Geen bijzonderheden. Verslag is goedgekeurd

 3. Financiën
  Toelichting penningmeester
  Daan deelt kopieën uit van de financiële overzichten. Kascontrole commissie vertegenwoordigd door  Sabina en Nicolien. Initieel zou Julie de Fuentes de kas controleren. Zij is vervangen door Nicolien.

  Afsluiting 2019, 2020 en 2021
  - 2019: buurthuisje opgeleverd. 2 financiële overzichten: Buurtvereniging (BUV) en Buurthuis. Er zijn afspraken gemaakt over kosten tussen de BUV en de Schutterij. Tevens het eerst jaar van Daan als penningmeester.
  - 2020: introductie digitalisering administratie. Er is een pinautomaat aangeschaft. Jaar van de corona die zijn Invloed had op de financiën. Daarnaast hebben persoonlijke omstandigheden een invloed gehad op het penningmeesterschap.
  - 2021: in aangepaste vorm waren activiteiten te realiseren en sommige activiteiten konden geen doorgang vinden.

  Buurtvereniging
  2020: amper activiteiten georganiseerd. Onvoorspelbaarheid van doorgang activiteiten door de  coronamaatregelen. Wel inkoop en kosten gemaakt. Daarnaast vaste uitgaven: schapenwei, wijngaard en vereniging oa. Financieel het jaar redelijk goed doorgekomen.
  Reductie in kosten gerealiseerd: drukken Klingelstee. Financiële tegenvaller: medische kosten schaap Rosa.
  - 2021: kosten uitgave boekje kunstroute. Verbindend geschenk aan de buurt bij afwezigheid van activiteiten. Hier stonden geen inkomsten tegenover.
  Kosten buurthuisje: over de exploitatiekosten is een verdeling gemaakt tussen BUV en Schutterij. Bij het opleveren van het BH zijn afspraken gemaakt dat de exploitatiekosten gedeeld zouden worden in rato 2:1. Daar is een aantal keren over gesproken, maar daar is verder geen vervolg aan gegeven door persoonlijke omstandigheden penningmeester.  De verdeling is derhalve niet verwerkt in de financiële overzichten.
  - 2021: opleving financiën door organisatie van diverse activiteiten: zomaar borrel en de buurt bbq.
  In vergaderingen zijn de activiteiten tijdens corona zorgvuldig besproken: wat kan wel, wat kan niet, wat is acceptabel, welk risico willen we lopen als BUV. Al met al dit jaar toch vrij veel kunnen organiseren.
  Status subsidie 2021: niet ingediend. Dit is een openstaande actie voor Wim.
  Contributie inning moeizaam. Naar een te verwachten peil. Openstaande actie: contributies najagen

  Buurthuisje
  Vooruitgeschoven post 2019: kosten notaris en herstel omgeving buurthuisje. Energie verbruik was aan de hoge kant. De getroffen maatregelingen hebben effect gesorteerd (oa vorstbeschermers alleen aan wanneer nodig en installatie van lampen met benaderingssensoren): van 55 euro naar 5 euro. Teveel betaalde gelden zijn teruggestort door de energieleverancier. Het lagere energieverbruik scheelt aanzienlijk in de kosten. Daar staat tegenover dat weinig georganiseerde activiteiten, weinig energie verbruiken.
  Positieve ontwikkeling in de reductie van de kosten.
  Buurthuisje is WOZ plichtig. Drempelwaarde is 35K. Is minimale waarde.

  Exploitatie
  Er heeft tussen de BUV en de Schutterij een lang gesprek plaatsgevonden over het onderhoud. Tevens besproken wat haalbaar is. Een 3e externe partij heeft ingeschat wat is nodig qua onderhoud, verspreid over een aantal jaar. De Schutterij heeft inmiddels aangegeven dat de kosten kunnen verrekend worden
  Actie: op korte termijn afspraak met beide exploitanten maken omtrent exploitatiekosten.

  Openstaande punten die opgevolgd moeten worden:
  • Factuur moestuinen – openstaande pacht 2021 niet geïnd
  • Websitekosten: verdeling BUV en Schutterij
  • Subsidie 2021
  • Overdracht naar nieuwe penningmeester:
  • Exploitatiekosten innen Schutterij en Resolutie onderhoudsreservering

Resume: Alle jaren positief afgesloten. Geen grote kapitaal opbouw. Geen winstdoel als BUV. Focus op organiseren activiteiten.
Vraag subsidie gemeente:  waaronder is deze gecategoriseerd? Antwoord: onder vereniging. Aanzienlijke verhoging bedrag.

Begroting 2022

Toelichting begroting. Nog geen rekening gehouden met uitgebreide subsidie. De meeste activiteiten bedruipen zichzelf. Bij sommige activiteiten staan er geen inkomsten tegenover bijvoorbeeld Pasen en Sinterklaas.

Slotpost Overige post voor andere activiteiten à geeft ruimte voor nieuwe activiteiten.

Herijking subsidie à significant verhoogd bedrag. Hieraan zijn wel nieuwe voorwaarden verbonden:  ook focus op de hele buurt en daarmee dus openstaan voor niet leden. Open staan voor verbinding. Verspreiding Klingelstee is hier een voorbeeld van. Deze zal onder alle buurtbewoners worden verspreid . Communicatie is een belangrijke eis van de subsidie.

Begroting 2022 is nog onderhanden en daarom conservatieve begroting.
Opmerking Chris de Ronde, voorzitter Klingelklimaat club: mist de uitgaven groen. Weide bij het maisveld en hoek Korte Klingelbeek.
Antwoorden: kosten hiervoor dienen vooraf ingediend te worden. Dan wordt er rekening mee gehouden worden in de begroting.
Opmerking Joop: ontvangt graag een specificatie kosten website. Kosten worden gedeeld tussen BUV en de Schutterij. Er draaien 2 websites op.
Antwoord: Daan zal de kostenspecificatie delen. Joop zal met Edwin bekijken of hier een kostenreductie te behalen valt.

Verslag kascontrolecommissie
Budget laatste 3 jaar gecontroleerd. Door digitalisering alles overzichtelijk weergegeven. Feedback is in de presentatie verwerkt.
Controle is akkoord. Decharge aan de penningmeester is verleend.
Een nieuwe kascommissie wordt aangesteld: Nicolien en Meindert.

Intermezzo
Groen geplaatst hoek Korte Klingelbeek. Deze plek heeft de naam het hoekje van de Denkers = Denkershoekje. De naam is bedacht door Annerieke.
Monique is in de coronatijdperk aan de groenplaatsing in de wijk begonnen, samen met Mirjam. Zij onderhoudt de plek op de hoek. Er zijn in totaal 3 plekken. Op het maisveld zijn planten aangeleverd. Daarnaast bij de paddenpoel en de wadi. Voor het onderhoud worden vrijwilligers gezocht. Het onderhoud bij het Maisveld wordt door Henk gedaan.
Voor advies met betrekking tot het verwijderen van klinkers kan Klingelklimaat benaderd worden.

 1. Toelichting rol BUV als bewonersoverleg
  Verschuiving rol als BUV. Burgerparticipatie. Bevordering verbinding en communicatie.
  In de statuten van de BUV staat een dergelijke rol reeds beschreven.
  In 2020-2021 heeft overleg plaatsgevonden over verdeling beschikbare budgetten.Budget is gebaseerd op het aantal inwoners en dashboard (leefbaarheid, gemiddelde besteedbare inkomen etc). Daardoor minder subsidie dan andere wijken. Als rechtspersoon krijgt de BUV de subsidie. Uitgangspunt: max 10% als winst overhouden.De nieuwe rol van de BUV wordt toegelicht in de komende Klingelstee. Er zal ook een enquête worden opgesteld. Chris de Ronde geeft aan dit een goed initiatief te vinden.Nicolien: komt er een verschil in lid en niet lid zijn bij het toekennen van activiteiten?Edwin: Zelfde als wijkplatform? Antwoord: JaAntwoord: alle bewoners van de wijk moeten ervan kunnen profiteren. 1 of 2 jaarlijkse act voor iedereen icm verspreiding Klingelstee. Verdeling wordt toegelicht in de Klingelstee.
 1. Activiteiten 2020-2022
  Alle activiteiten die zijn georganiseerd de afgelopen 3 jaar worden opgesomd door Paula: Memoriespel, Pasen, Koningsdag 2020, kaart ontwerp, nazomer borrel ism de Schutterij (niet doorgegaan), Open wijngaard, Koningsdag 2021 (door de hele wijk kleedjes), Zomaar borrel, Open dag en Proeverij Wijngaard, Schwein am Rhein, logo Klingelklimaat (mooi!), collectieve inkoop isolatie, Het jaar van de tijger 2022, Buurtwandeling (van ijstijd tot nu), Buurtquiz, Pasen en Planten, Sinterklaas (ontwerp Annelies) en de ALV.

  Vraag vanuit de BUV: Hoe zijn de activiteiten gewaardeerd tijdens corona, in een andere vorm gegoten door corona maatregelen? Bijv huppelende paashaas door de buurt. Pieten aan de deur in plaats van een ceremonie.

  Reacties aanwezigen: geen samenzijn met ander buurtbewoners door andere vorm. Veel solistischer. Voelt als geen buurtactiviteit. Liever oude vorm als het gaat om Pasen. Ophalen door alleen Pieten (optocht door de buurt ) was heel erg leuk. Mooie oplossing dat het doorgang had tijdens corona. Mooie oplossingen in de gegeven tijd. Evolueren van activiteiten is zeker belangrijk. Vernieuwen is niet verkeerd.
 1. Samenstelling bestuur
  Een paar bestuursleden treden af. Wim bedankt de bestuursleden.
  - Daan – na 1 termijn afscheid.
  - Paula – neemt afscheid als bestuurslid, maar zal het creatieve brein van de BUV blijven
  - Ton – heeft officieel 2 termijnen erop zitten. Inmiddels kwijt hoe lang. Verversing is altijd goed.

  Wisseling bestuursleden:
  • Ton wordt vervangen door Christine
  • Daan wordt vervangen door Beatrix.
  • Paula wordt vervangen door Rimke. Rimke woont sinds 2014 in de wijk. Actieve deelnemer van de buurtactiviteiten. Mooie om in het bestuur een bijdrage te leveren aan de buurt. Meer buurtbewoners leren kennen
  • 5e lid BUV is Remy. Kent de meeste personen. Voorganger van Wim. Leuk om weer actief in de buurt te zijn. Ook kartrekker van het terugbrengen van het Stenen Kruis in de wijk. Diverse prominente Arnhemmers zijn hierbij betrokken. Ligt bij het Arsenaal in Doesburg. Gemeente Arnhem zorgt voor het transport en de plaatsing. Het kruis zal aan het begin van de wijngaard geplaatst worden voorzien van een bord.

Actie: namen Bestuur doorgeven aan Joop (incl. contactgegevens) -- > actie: Wim

 1. Terugkoppeling clubjes
  Klingelklimaat
  Ruud en Andreas zijn afgetreden. Enkele nieuwe leden zijn aangetreden. Buiten groene gedeelte, acties voor isolatie. Samen met Groen West bezighouden met vergroening, verkoeling, energie en isolatie. Actie opgezet voor collectieve inkoop isolatie. Aanbesteding gedaan. Informatieavond door de aannemer. Aanbieding door aannemer wordt gedaan. Eerste focus op isolatie.
  Klingelklimaat is de linking pin tussen Klingelklimaat en Groen West. Ook onze wijk enthousiasmeren. 15 aanmeldingen.
  Van het gas af à activiteiten hiervoor ontplooien.
  Subsidie aanvraag voor groene daken en afkoppelen regenwater. Gezamenlijk met de 3 wijken.

  Wijngaard
  Stadswijngaard bestaat volgend jaar 25 jaar. Dit jubileum zal gevierd worden.
  7 tal vrijwilligers die de wijngaard onderhouden. De 2 jongsten gaan nu verhuizen. Iedere za ochtend actief.
  Goede opkomst open dagen – veel bezoekers. Financiële buffer. Afgelopen jaar geen oogst door schimmel. Wel een open dag 2022. 3e zondag in september.
  Vrij actief contact met Arnhem zoemt.
  Aanschaf electro maaier.

  Spaanse club
  Gericht op taal en cultuur. Activiteiten variëren. Door corona is er een beperkt samenzijn geweest of zijn activiteiten georganiseerd. Wel contact via de app onderhouden. Georganiseerde activiteiten: Ipv picknick lunch bij iemand in de tuin of kijken Spaanse film.
  2022 – bezoeken Spaanse film bij Dudok. Nieuwe leden en nieuwe buurtbewoners à groei club.

  Jeu de boules
  Geen update. Niemand aanwezig.
 1. Rondvraag
  Vraag Edwin – enquête. Vanuit de gemeente een platform voor opgesteld. In hoeverre lokaal maken? Antwoord: dit wordt gedaan.
  Vraag Edwin – energierekening:  waarom geen plaatsing zonnepanelen op buurthuisje? Antwoord: aanschaf destijds te duur.
  Wim – installatie openbare AED bij het buurthuisje (= centrale plek). Wim wil een crowd funding opzetten. Hoe beveiliging? Wim gaat dit uitzoeken.
 1. Afsluiting & borrel
  De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

alv vragenAGENDA ALV dinsdag 26 April 2022

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV 2019
 3. Financiën
  - Toelichting penningmeester rekening 2019-2021
  - Begroting 2022
  - Verslag kascontrolecommissie
  - Voorstel tot decharge penningmeester
  - Benoemen nieuwe kascontrolecommissie
 4. Toelichting: (nieuwe) rol Buurtvereniging als Bewonersoverleg
 5. Samenstelling Bestuur
  - Aftreden: Daan Penning-de Vries, Ton Schulte & Paula Slotboom
  - Aantreden: Beatrix van Emmerik, Rémy ten Hoedt & Rimke Van Meeren
 6.  Activiteiten 2020-2022
 7. Terugkoppeling clubjes in de wijk
 8. Rondvraag

Aansluitend is er een borrel.