Afwezig met kennisgeving: Henk Willemsen, Pieterbas Lalleman.

 1. Opening en mededelingen
  Wim opent de vergadering – 3 jaar geleden laatste alv

 2. Verslag alv 2019
  Geen bijzonderheden. Verslag is goedgekeurd

 3. Financiën
  Toelichting penningmeester
  Daan deelt kopieën uit van de financiële overzichten. Kascontrole commissie vertegenwoordigd door  Sabina en Nicolien. Initieel zou Julie de Fuentes de kas controleren. Zij is vervangen door Nicolien.

  Afsluiting 2019, 2020 en 2021
  - 2019: buurthuisje opgeleverd. 2 financiële overzichten: Buurtvereniging (BUV) en Buurthuis. Er zijn afspraken gemaakt over kosten tussen de BUV en de Schutterij. Tevens het eerst jaar van Daan als penningmeester.
  - 2020: introductie digitalisering administratie. Er is een pinautomaat aangeschaft. Jaar van de corona die zijn Invloed had op de financiën. Daarnaast hebben persoonlijke omstandigheden een invloed gehad op het penningmeesterschap.
  - 2021: in aangepaste vorm waren activiteiten te realiseren en sommige activiteiten konden geen doorgang vinden.

  Buurtvereniging
  2020: amper activiteiten georganiseerd. Onvoorspelbaarheid van doorgang activiteiten door de  coronamaatregelen. Wel inkoop en kosten gemaakt. Daarnaast vaste uitgaven: schapenwei, wijngaard en vereniging oa. Financieel het jaar redelijk goed doorgekomen.
  Reductie in kosten gerealiseerd: drukken Klingelstee. Financiële tegenvaller: medische kosten schaap Rosa.
  - 2021: kosten uitgave boekje kunstroute. Verbindend geschenk aan de buurt bij afwezigheid van activiteiten. Hier stonden geen inkomsten tegenover.
  Kosten buurthuisje: over de exploitatiekosten is een verdeling gemaakt tussen BUV en Schutterij. Bij het opleveren van het BH zijn afspraken gemaakt dat de exploitatiekosten gedeeld zouden worden in rato 2:1. Daar is een aantal keren over gesproken, maar daar is verder geen vervolg aan gegeven door persoonlijke omstandigheden penningmeester.  De verdeling is derhalve niet verwerkt in de financiële overzichten.
  - 2021: opleving financiën door organisatie van diverse activiteiten: zomaar borrel en de buurt bbq.
  In vergaderingen zijn de activiteiten tijdens corona zorgvuldig besproken: wat kan wel, wat kan niet, wat is acceptabel, welk risico willen we lopen als BUV. Al met al dit jaar toch vrij veel kunnen organiseren.
  Status subsidie 2021: niet ingediend. Dit is een openstaande actie voor Wim.
  Contributie inning moeizaam. Naar een te verwachten peil. Openstaande actie: contributies najagen

  Buurthuisje
  Vooruitgeschoven post 2019: kosten notaris en herstel omgeving buurthuisje. Energie verbruik was aan de hoge kant. De getroffen maatregelingen hebben effect gesorteerd (oa vorstbeschermers alleen aan wanneer nodig en installatie van lampen met benaderingssensoren): van 55 euro naar 5 euro. Teveel betaalde gelden zijn teruggestort door de energieleverancier. Het lagere energieverbruik scheelt aanzienlijk in de kosten. Daar staat tegenover dat weinig georganiseerde activiteiten, weinig energie verbruiken.
  Positieve ontwikkeling in de reductie van de kosten.
  Buurthuisje is WOZ plichtig. Drempelwaarde is 35K. Is minimale waarde.

  Exploitatie
  Er heeft tussen de BUV en de Schutterij een lang gesprek plaatsgevonden over het onderhoud. Tevens besproken wat haalbaar is. Een 3e externe partij heeft ingeschat wat is nodig qua onderhoud, verspreid over een aantal jaar. De Schutterij heeft inmiddels aangegeven dat de kosten kunnen verrekend worden
  Actie: op korte termijn afspraak met beide exploitanten maken omtrent exploitatiekosten.

  Openstaande punten die opgevolgd moeten worden:
  • Factuur moestuinen – openstaande pacht 2021 niet geïnd
  • Websitekosten: verdeling BUV en Schutterij
  • Subsidie 2021
  • Overdracht naar nieuwe penningmeester:
  • Exploitatiekosten innen Schutterij en Resolutie onderhoudsreservering

Resume: Alle jaren positief afgesloten. Geen grote kapitaal opbouw. Geen winstdoel als BUV. Focus op organiseren activiteiten.
Vraag subsidie gemeente:  waaronder is deze gecategoriseerd? Antwoord: onder vereniging. Aanzienlijke verhoging bedrag.

Begroting 2022

Toelichting begroting. Nog geen rekening gehouden met uitgebreide subsidie. De meeste activiteiten bedruipen zichzelf. Bij sommige activiteiten staan er geen inkomsten tegenover bijvoorbeeld Pasen en Sinterklaas.

Slotpost Overige post voor andere activiteiten à geeft ruimte voor nieuwe activiteiten.

Herijking subsidie à significant verhoogd bedrag. Hieraan zijn wel nieuwe voorwaarden verbonden:  ook focus op de hele buurt en daarmee dus openstaan voor niet leden. Open staan voor verbinding. Verspreiding Klingelstee is hier een voorbeeld van. Deze zal onder alle buurtbewoners worden verspreid . Communicatie is een belangrijke eis van de subsidie.

Begroting 2022 is nog onderhanden en daarom conservatieve begroting.
Opmerking Chris de Ronde, voorzitter Klingelklimaat club: mist de uitgaven groen. Weide bij het maisveld en hoek Korte Klingelbeek.
Antwoorden: kosten hiervoor dienen vooraf ingediend te worden. Dan wordt er rekening mee gehouden worden in de begroting.
Opmerking Joop: ontvangt graag een specificatie kosten website. Kosten worden gedeeld tussen BUV en de Schutterij. Er draaien 2 websites op.
Antwoord: Daan zal de kostenspecificatie delen. Joop zal met Edwin bekijken of hier een kostenreductie te behalen valt.

Verslag kascontrolecommissie
Budget laatste 3 jaar gecontroleerd. Door digitalisering alles overzichtelijk weergegeven. Feedback is in de presentatie verwerkt.
Controle is akkoord. Decharge aan de penningmeester is verleend.
Een nieuwe kascommissie wordt aangesteld: Nicolien en Meindert.

Intermezzo
Groen geplaatst hoek Korte Klingelbeek. Deze plek heeft de naam het hoekje van de Denkers = Denkershoekje. De naam is bedacht door Annerieke.
Monique is in de coronatijdperk aan de groenplaatsing in de wijk begonnen, samen met Mirjam. Zij onderhoudt de plek op de hoek. Er zijn in totaal 3 plekken. Op het maisveld zijn planten aangeleverd. Daarnaast bij de paddenpoel en de wadi. Voor het onderhoud worden vrijwilligers gezocht. Het onderhoud bij het Maisveld wordt door Henk gedaan.
Voor advies met betrekking tot het verwijderen van klinkers kan Klingelklimaat benaderd worden.

 1. Toelichting rol BUV als bewonersoverleg
  Verschuiving rol als BUV. Burgerparticipatie. Bevordering verbinding en communicatie.
  In de statuten van de BUV staat een dergelijke rol reeds beschreven.
  In 2020-2021 heeft overleg plaatsgevonden over verdeling beschikbare budgetten.Budget is gebaseerd op het aantal inwoners en dashboard (leefbaarheid, gemiddelde besteedbare inkomen etc). Daardoor minder subsidie dan andere wijken. Als rechtspersoon krijgt de BUV de subsidie. Uitgangspunt: max 10% als winst overhouden.De nieuwe rol van de BUV wordt toegelicht in de komende Klingelstee. Er zal ook een enquête worden opgesteld. Chris de Ronde geeft aan dit een goed initiatief te vinden.Nicolien: komt er een verschil in lid en niet lid zijn bij het toekennen van activiteiten?Edwin: Zelfde als wijkplatform? Antwoord: JaAntwoord: alle bewoners van de wijk moeten ervan kunnen profiteren. 1 of 2 jaarlijkse act voor iedereen icm verspreiding Klingelstee. Verdeling wordt toegelicht in de Klingelstee.
 1. Activiteiten 2020-2022
  Alle activiteiten die zijn georganiseerd de afgelopen 3 jaar worden opgesomd door Paula: Memoriespel, Pasen, Koningsdag 2020, kaart ontwerp, nazomer borrel ism de Schutterij (niet doorgegaan), Open wijngaard, Koningsdag 2021 (door de hele wijk kleedjes), Zomaar borrel, Open dag en Proeverij Wijngaard, Schwein am Rhein, logo Klingelklimaat (mooi!), collectieve inkoop isolatie, Het jaar van de tijger 2022, Buurtwandeling (van ijstijd tot nu), Buurtquiz, Pasen en Planten, Sinterklaas (ontwerp Annelies) en de ALV.

  Vraag vanuit de BUV: Hoe zijn de activiteiten gewaardeerd tijdens corona, in een andere vorm gegoten door corona maatregelen? Bijv huppelende paashaas door de buurt. Pieten aan de deur in plaats van een ceremonie.

  Reacties aanwezigen: geen samenzijn met ander buurtbewoners door andere vorm. Veel solistischer. Voelt als geen buurtactiviteit. Liever oude vorm als het gaat om Pasen. Ophalen door alleen Pieten (optocht door de buurt ) was heel erg leuk. Mooie oplossing dat het doorgang had tijdens corona. Mooie oplossingen in de gegeven tijd. Evolueren van activiteiten is zeker belangrijk. Vernieuwen is niet verkeerd.
 1. Samenstelling bestuur
  Een paar bestuursleden treden af. Wim bedankt de bestuursleden.
  - Daan – na 1 termijn afscheid.
  - Paula – neemt afscheid als bestuurslid, maar zal het creatieve brein van de BUV blijven
  - Ton – heeft officieel 2 termijnen erop zitten. Inmiddels kwijt hoe lang. Verversing is altijd goed.

  Wisseling bestuursleden:
  • Ton wordt vervangen door Christine
  • Daan wordt vervangen door Beatrix.
  • Paula wordt vervangen door Rimke. Rimke woont sinds 2014 in de wijk. Actieve deelnemer van de buurtactiviteiten. Mooie om in het bestuur een bijdrage te leveren aan de buurt. Meer buurtbewoners leren kennen
  • 5e lid BUV is Remy. Kent de meeste personen. Voorganger van Wim. Leuk om weer actief in de buurt te zijn. Ook kartrekker van het terugbrengen van het Stenen Kruis in de wijk. Diverse prominente Arnhemmers zijn hierbij betrokken. Ligt bij het Arsenaal in Doesburg. Gemeente Arnhem zorgt voor het transport en de plaatsing. Het kruis zal aan het begin van de wijngaard geplaatst worden voorzien van een bord.

Actie: namen Bestuur doorgeven aan Joop (incl. contactgegevens) -- > actie: Wim

 1. Terugkoppeling clubjes
  Klingelklimaat
  Ruud en Andreas zijn afgetreden. Enkele nieuwe leden zijn aangetreden. Buiten groene gedeelte, acties voor isolatie. Samen met Groen West bezighouden met vergroening, verkoeling, energie en isolatie. Actie opgezet voor collectieve inkoop isolatie. Aanbesteding gedaan. Informatieavond door de aannemer. Aanbieding door aannemer wordt gedaan. Eerste focus op isolatie.
  Klingelklimaat is de linking pin tussen Klingelklimaat en Groen West. Ook onze wijk enthousiasmeren. 15 aanmeldingen.
  Van het gas af à activiteiten hiervoor ontplooien.
  Subsidie aanvraag voor groene daken en afkoppelen regenwater. Gezamenlijk met de 3 wijken.

  Wijngaard
  Stadswijngaard bestaat volgend jaar 25 jaar. Dit jubileum zal gevierd worden.
  7 tal vrijwilligers die de wijngaard onderhouden. De 2 jongsten gaan nu verhuizen. Iedere za ochtend actief.
  Goede opkomst open dagen – veel bezoekers. Financiële buffer. Afgelopen jaar geen oogst door schimmel. Wel een open dag 2022. 3e zondag in september.
  Vrij actief contact met Arnhem zoemt.
  Aanschaf electro maaier.

  Spaanse club
  Gericht op taal en cultuur. Activiteiten variëren. Door corona is er een beperkt samenzijn geweest of zijn activiteiten georganiseerd. Wel contact via de app onderhouden. Georganiseerde activiteiten: Ipv picknick lunch bij iemand in de tuin of kijken Spaanse film.
  2022 – bezoeken Spaanse film bij Dudok. Nieuwe leden en nieuwe buurtbewoners à groei club.

  Jeu de boules
  Geen update. Niemand aanwezig.
 1. Rondvraag
  Vraag Edwin – enquête. Vanuit de gemeente een platform voor opgesteld. In hoeverre lokaal maken? Antwoord: dit wordt gedaan.
  Vraag Edwin – energierekening:  waarom geen plaatsing zonnepanelen op buurthuisje? Antwoord: aanschaf destijds te duur.
  Wim – installatie openbare AED bij het buurthuisje (= centrale plek). Wim wil een crowd funding opzetten. Hoe beveiliging? Wim gaat dit uitzoeken.
 1. Afsluiting & borrel
  De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

alv vragenAGENDA ALV dinsdag 26 April 2022

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV 2019
 3. Financiën
  - Toelichting penningmeester rekening 2019-2021
  - Begroting 2022
  - Verslag kascontrolecommissie
  - Voorstel tot decharge penningmeester
  - Benoemen nieuwe kascontrolecommissie
 4. Toelichting: (nieuwe) rol Buurtvereniging als Bewonersoverleg
 5. Samenstelling Bestuur
  - Aftreden: Daan Penning-de Vries, Ton Schulte & Paula Slotboom
  - Aantreden: Beatrix van Emmerik, Rémy ten Hoedt & Rimke Van Meeren
 6.  Activiteiten 2020-2022
 7. Terugkoppeling clubjes in de wijk
 8. Rondvraag

Aansluitend is er een borrel.

Aanwezig: het voltallige bestuur, bestaande uit Wim Farla (WF), Gerrit van Midloo (GM), Daan Penning de Vries (DPV), Christine Schakelaar (CS), Ton Schulte (TS) en Paula Slotboom (PS), Daphne van der Wal (DW) en een vijftiental leden.

 1. Opening en Mededelingen
  ■ Welkom door WF.
  ■ Concept opstal buurthuisje en huishoudelijk regelement van buurthuisje zijn i.s.m. de schutterij opgesteld. Deze stukken worden zonder opmerkingen aangenomen.
  ■ Opmerking Marianne: idee om in de Klingelstee kenbaar te maken dat het huisje ook gehuurd kan worden.
  ■ Opmerking uit de zaal over wie heeft sleutels van het buurthuisje. WF antwoordt dat dit vastgelegd is in het huishoudelijk reglement.
  ■ Opmerking uit de zaal over versterkte muziek. WF antwoordt dat dit niet mag. GM vult aan dat de borg vervalt als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

 2. Notulen
  ■ Notulen van de ALV 2018 worden goedgekeurd.

 3. Financiën
  ■ Toelichting van de penningmeester (GM) op de rekening van 2018: ‘het was een saai jaar’, m.a.w. geen bijzonderheden m.u.v. de claim/boete voor het gebruik van de luchtfoto van Aerofoto, Deze is uiteindelijk geschikt voor een bedrag van €1000,- maar nog steeds ‘zonde geld’. Enige discussie c.q. verontwaardiging vanuit de zaal: Henk Willemsen vraagt of er een risico voor de vereniging in zit, mochten derden de desbetreffende foto gebruiken. Risico ligt bij de gebruiker.
  ■ Begroting 2018/19. Er zit een flink bedrag tussen begroting en uitgaven vanwege BBQ en Lustrumfeest, maar daartegenover staan de nodige inkomsten. Mede vanwege het feit dat we de jubileumuitgave van de Klingelstee niet hebben hoeven te betalen, is het ‘uiteindelijk redelijk goed gegaan’. Conclusie: er is geleund op de reservepot en dat is momenteel geen vetpot, dus we moeten scherp blijven op de financiën.
  ■ Afronding bouw buurthuis. Alle voorschotten zijn betaald. In de begroting van 2019 staat €2.900,- aan inkomsten, €3.700,- aan uitgaven. Hier zit een gat tussen, er is sprake van scheefgroei m.b.t. buurthuisje. ‘We doen ons best om secondaire fondsen te werven’, m.n. bij de gemeente Arnhem.
  ■ Contributieverhoging. Gezien bovengenoemde punten stelt de penningmeester een verhoging van de contributie voor, van €15,- naar €20,- voor gezinnen en €10,- naar €13,- zoals aangekondigd. Tevens is in de jubileumuitgave van de Klingelstee een vrijwillige verhoging van €18 voorgesteld. Meer dan de helft van de leden heeft daar toen al gehoor aan gegeven. De leden voor zover aanwezig kunnen zich geen contributieverhoging herinneren en vinden het niet meer dan redelijk. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. GM voegt hieraan toe dat mocht uit eventuele opzeggingen blijken dat sommige mensen dit niet meer zouden kunnen betalen, er uitzonderingen mogelijk zijn.
  ■ Verslag kascontrolecommissie. Julie de la Fuente en Sabina hebben op 10/04/2019 de kas gecontroleerd en geen onrechtmatigheden geconstateerd. Hun voorstel tot decharge van de penningmeester wordt unaniem aangenomen.
  ■ Benoemen nieuwe kascontrolecommissie: Sabina moet na twee jaar afzwaaien, Nicoline Hendriks neemt haar plaats in. Julie blijft nog een jaar aan.

 4. Privacywetgeving
  Toelichting door CS. In december is een verklaring opgesteld, deze is beschikbaar via onze website. In het kort, we verwerken persoonsgegevens omdat mensen lid zijn. In het de privacyverklaring staat aangegeven welke gegevens dat zijn en waarvoor deze gebruikt worden, hoe ze worden opgeslagen en met wie ze eventueel gedeeld worden. Mensen kunnen daar kenbaar maken dat ze niet gefotografeerd, dan wel ‘vergeten’ willen worden etc. We gaan ervan uit dat het akkoord is, mits je dat aangeeft. Dan wordt daar rekening mee gehouden zowel op de Facebook pagina als op onze website.

 5. Bestuurssamenstelling
  Penningmeester GM gaat na 7 jaar het bestuur verlaten en wordt opgevolgd door DPV, die sinds 2014 in de wijk woont. DPV stelt zich voor. Voorstel tot zijn aanstelling wordt met applaus aangenomen. GM krijgt uit handen van WF een goede fles whisky, die voor ieder jaar dat hij penningmeester was op het vat heeft gelegen.

 6. Activiteiten
  Terugblik door PS. Sinterklaas was afgelopen keer voor het eerst in Huis Hoogstede. Dat was voor herhaling vatbaar, want zo hebben jong en oud er plezier van. Koningin Winter is vereenvoudigd en richt zich nu op de kleintjes. Voor de oudere kinderen moet nog iets nieuws verzonnen worden. Activiteiten worden goed bezocht. Hoogtepunt van het afgelopen jaar was uiteraard het lustrumfeest. Marianne: compliment voor de uitnodigingen! Er volgt een spontaan applaus voor PS.

 7. Terugkoppeling clubjes in de wijk
  ■ Klingelklimaat: nu een jaar actief. Vorig jaar Pasen aftrap met de Klimaathaas, gevolgd door Klimaatcarrousel, warmtewandelingen en lezingenavond in Kookplaats. Met Pasen wederom een groen tintje: Groene daken actie en plantjesmarkt.
  ■ Spaanse club Sabina Stiller: bestaat uit 7/8 mensen waaronder ook een aantal native speakers. Om de 6/8 weken bij elkaar; telkens een andere activiteit met een Spaans tintje van films tot tapas.
  ■ Leeskring 1: Henk Willemsen meldt dat een van de twee leesclubs is verhinderd omdat ze vanavond bij elkaar komen.
  ■ Leeskring 2: Christine Schakelaar meldt dat de andere leesclub eens in de drie maanden bij elkaar komt (hier zitten ook een aantal oud-buurtgenoten bij).
  ■ de Schaakclub komt elke 14 dagen bij elkaar met eigen competitie, waarbij het niveauverschil tussen de spelers in tijd gecompenseerd wordt. Nieuw spelelement: de acht spelers in spelen in twee teams tegen elkaar op 1 bord, maar er mag niet onderling gesproken worden.
  ■ Computerclub ter ziele (2016), maar er is nog wel een whats-app groep actief. Henk Willemsen overhandigt het archief van de computerclub binnenkort aan het bestuur voor het Algemene archief.
  ■ Jeu de Boules: niemand aanwezig
  ■ Moestuin: Julie de Fuentes meldt dat ze er lustig op los moezen. Enige verandering in de bezetting door o.m. de verhuizing van Louis en Annie Baudoin.
  ■ Schapen: Julie de Fuentes: Ondanks de ziekte en hoge leeftijd van Rosa (18 jaar), nog steeds gedrieën. Ze worden 1x per jaar geknipt en 2x gecontroleerd op wormen. Het hok is veel schoner nu door gebruik van zaagsel en hooi. Sophie Konings heeft de plaats van Sanne ingenomen in het team schapenhoeders.
  ■ Klingelstee: Hadewych Martens: laatste nummer was een heel feestelijke! Wel late aanlevering kopij clubjes of geen reactie. Eind juni verschijnt een nieuwe editie. Julie gaat nieuwe bewoners langs met kleine stukjes op facebook, maar ook iets voor Klingelstee.
  ■ Bridgeclub: Dick Linnenkamp: daar gaat het goed mee, iedere donderdagavond bijeen in de Hulkesteinflat. Iedereen is welkom, wel graag tevoren even contact opnemen met Dick.
  ■ Wijngaardiers: Andreas Bentick vorig jaar club 20 jaar jubileum. Er is besloten om van de oogst rosé te maken (vorige keer noodgedwongen maar wel een groot succes). In september open dag en dan de nieuwe wijn er zijn!
  ■ Buurtquiz: groot succes keer op keer. Kartrekkers Pieter Bas en Mascha; 4e editie, 15 ipv 17 teams dit keer aangemeld, waarvan 1 team Lombok.

 8. Rondvraag
  ■ Sabina Stiller vraagt namens alle voetballers of er netten aan de doelen kunnen.
  Het bestuur gaat dit uitzoeken. Voetbalveld moet sowieso nog plat worden gemaakt.
  ■ Hans Voorhuis van de hoek: Schutterij van de Clingelbeeck heeft te kampen met vergrijzing en is erg onbekend bij de nieuwbouw. Mensen realiseren zich niet dat het een vrij toegankelijk feest is. Wellicht op de flyer noemen dat het een buurt- en dus laagdrempelig feest is. Meindert Rudolphi en Wim Farla gaan in gesprek over eventuele samenwerking. GvM merkt op dat de Klingelstee zich leent om de schutterij onder de aandacht te brengen.
  ■ Nicoline: wie houdt de website actueel. Joop doet zijn best.
  ■ Opmerking over hek bij de peuterspeeltuin. Wordt dit nog terug geplaatst? WF roept op dit te melden via buitenbeter.nl.
  ■ Andreas ziet hier graag de verbodsborden voor de hond teruggeplaatst.
  ■ Paula: wil graag in de grote speeltuin een extra schommelstoeltje en trap bij de glijbaan (nu klimmen op blok lastig). Dit mag waarschijnlijk niet vanwege de veiligheid.

 9. Afsluiting

Het bestuur van de Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek nodigt de leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Hulkesteinflat op dinsdag 16 april om 20.00 uur.

Agenda