De Rosandepolder is het poldergebied ten zuiden van Oosterbeek en Arnhem, rondom de spoorlijn Arnhem-Nijmegen aan de Nederrijn. De Rosandepolder ligt deels op het grondgebied van de Gemeente Renkum en deels op het gebied van de gemeente Arnhem.

Rosandeploder

Geschiedenis
Over de oorsprong van de naam Rosande bestaan twee theorieën: Volgens de ene theorie heeft het te maken met rood zand, volgens de andere zou het de aanduiding zijn voor grond waarop het bos is gerooid.

De Slijpbeek, ook wel Klingelbeek en Mariëndaalsebeek genoemd, is de meest westelijk gelegen beek van Arnhem en vormt gedeeltelijk de gemeentegrens tussen Arnhem en Renkum. De Slijpbeek valt onder de verantwoordelijkheid van twee waterschappen; het Waterschap Rijn en IJssel en het Waterschap Vallei en Eem. De beek vormt gedeeltelijk de waterschapsgrens.

Natura 2000
Als enige beek in Arnhem valt het deel ten noorden van de spoorbaan Arnhem-Utrecht onder de bescherming van Natura 2000; de belangrijkste natuurgebieden in Nederland. De doelsoorten voor dit beschermde gebied zijn: vliegend hert, beekprik, rivierdonderpad, wespendief, zwarte specht, nachtzwaluw en ijsvogel. Voor de inrichting van het uitstralingsgebied wordt aangegeven dat een inrichting met alluviale bossen (Zwarte els en Es), waar mogelijk, gewenst is.

MariëndaalMariëndaal is een landgoed in Nederland gelegen tussen Oosterbeek en Arnhem. Het behoort grotendeels tot de gemeente Arnhem; het westelijk deel (met het hoofdgebouw) ligt in de gemeente Renkum. Mariëndaal maakt deel uit van het landgoederencomplex Mariënborn dat in bezit is van de stichting Het Gelders landschap en Gelderse kastelen (GLGK).

Door het gebied loopt de Klingelbeek of Slijpbeek. Het dal van deze beek is door erosie uit de Arnhemse stuwwal geslepen. In het hoger gelegen deel van dit dal stelde Wijnand van Arnhem grond ter beschikking waarop in 1392 het Augustijnenklooster Domus Fontis Beatae Mariae werd gesticht.